Coraz więcej odmów kredytowych dla MŚP

Coraz więcej odmów kredytowych dla MŚP
Fot. stock.adobe.com/memyjo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rośnie odsetek małych i średnich firm w Polsce, którym odmówiono kredytowania - wynika z badań Komisji Europejskiej

Receptą na nieco gorszy dostęp do kredytu mogą być gwarancje portfelowe w ramach wybranych programów krajowych lub Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 #KPK #ZBP #InstrumentyFinansowe

Komisja Europejska opublikowała badania SAFE  Survey on the Access to Finance of Enterprises dotyczące dostępu europejskich firm do źródeł finansowania.

W porównaniu do średniej europejskiej, polscy przedsiębiorcy relatywnie rzadziej korzystają z kredytów bankowych.

Polscy przedsiębiorcy wybierają leasing

Jedynie 36 procent korzystało bądź planuje skorzystać z tej formy finansowania, wobec średniej unijnej 46 procent.

Polscy przedsiębiorcy znacznie częściej niż ich koledzy w innych krajach Unii korzystają z leasingu, 63 procent w Polsce, wobec 47 procent średnio we wszystkich krajach wspólnoty.

Także nieco bardziej popularne niż w UE są w Polsce doraźne formy finansowania, w rodzaju overdraftu, linii kredytowych bądź kart kredytowych (korzysta bądź planuje skorzystać 56 procent przedsiębiorców w Polsce, 51 procent w UE).

 

Znaczne różnice w dostępie do kredytowania MŚP w UE

Jednak najciekawsze i najbardziej niepokojące informacje w raporcie dotyczą odsetka odmów udzielenia kredytów małym i średnim przedsiębiorcom w Unii Europejskiej.

Najwyższy wskaźnik odrzuceń wniosków kredytowych MŚP  odnotowano na Łotwie – 28 procent i w Danii – 25 procent.

Trzecia w tej kategorii jest Litwa, gdzie odrzucono 22 procent wniosków.  W Polsce ten wskaźnik wynosi 16 procent

Tymczasem w Austrii   odrzucono tylko 2 procent wniosków MSP, a w Hiszpanii 4 procent.

 

Źródło: Komisja Europejska

Rok temu było łatwiej o kredyt

Porównanie powyższej mapy poglądowej z mapą z roku 2018 pokazuje jak niepokojące zmiany zachodzą na linii MŚP sektor finansowy.

W roku ubiegłym najwyższy odsetek odmów kredytowania ze strony banków odnotowano na Litwie i Rumunii.

W tych krajach i szeregu innych poziom odmów w 2019 i 2018 roku jest podobny. Wyjątkiem są Dania i Polska.

W Danii odsetek odmów kredytowania MSP wzrósł o 18 punktów procentowych, a w Polsce o 9 pkt procentowych, z 7 procent w 2018 roku do 16 procent w 2019 roku.

Poziom odrzuconych aplikacji MŚP o kredytowanie ze strony banków w roku 2018 w EU -28

 

Źródło SAFE, Komisja Europejska

Cały raport KE: Survey on the Access to Finance of Enterprises

Jak uzyskać finansowanie dla firmy?

Jednak są sposoby na zdobycie finansowania przez firmy, które napotykają na trudności z uzyskaniem kredytu. Jak informuje przedsiębiorców w rozsyłanym przez siebie newsletterze Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej działający przy Związku Banków Polskich:

– Szczegółowe wyniki najnowszej edycji badania SAFE wskazują na pogorszenie się dostępności niektórych form finansowania w Polsce. Receptą na nieco gorszy dostęp do kredytu mogą być gwarancje portfelowe w ramach wybranych programów krajowych lub Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, w tym COSME, Horyzont 2020, EaSI bądź Kreatywna Europa.

Dzięki gwarancjom finansowanie zwrotne staje się bardziej dostępne również dla tych przedsiębiorców, którzy mają problem ze spełnieniem niektórych warunków stawianych przez instytucje finansowe – np. dotyczących okresu działalności firmy, zabezpieczenia bądź wkładu własnego.

Informacje szczegółowe dotyczące oferty preferencyjnego finansowania w ramach programów ramowych UE są dostępne pod adresem: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

 

Źródło: aleBank.pl