CIMA – Business Partnering – nowa rola finansistów w organizacjach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

biznesemen.tablet.01.250x16Business partnering - nowa rola finansistów w organizacjach

Niepewna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza, a za tym nadzwyczajna potrzeba kontroli ryzyka biznesowego wyznaczyły nową rolę dla finansistów. Od tego czy poprawnie ocenią oni skutki finansowe zakładanych zmian, zależy nie tylko przyszła kondycja firmy, ale również jej być albo nie być na rynku. Samo przygotowanie raportu finansowego już nie wystarcza, dzisiaj od finansistów oczekuje się propozycji konkretnych działań i rozwiązań.

Z raportu CGMA „Szybka droga do przywództwa – wyzwania, szanse i plan działania“ wynika, że w związku z coraz trudniejszymi warunkami na globalnych rynkach, wzrastają oczekiwania zarządów organizacji wobec pionu finansowego. Finansiści coraz częściej muszą działać jako strategiczni partnerzy biznesowi i wspierać zrównoważony rozwój organizacji w długoterminowej perspektywie. Zarząd, dyrektorzy, managerowie każdego dnia potrzebują szybkiej, rzetelnej i wartościowej informacji w celu podjęcia decyzji, m.in. jakie produkty są najbardziej rentowne, w jakie segmenty biznesu warto inwestować i do których klientów należy kierować ofertę firmy.

Specjaliści ds. finansowych działają jako doradcy i konsultanci wewnętrzni, budując „partnerstwo finansowo-biznesowe” w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości, regionu geograficznego czy branży. W miarę kształtowania się roli partnera w biznesie i nowych potrzeb przedsiębiorstw, kompetentny partner zajmujący się finansami może wykorzystywać swoje umiejętności do opracowywania strategii, podejmowania poważniejszych decyzji i poprawiania wyników firmy, a także zwiększania jej wartości – mówi Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA Polska (Chartered Institute of Management Accountants).

Prawda czy mit?

Prawdziwe partnerstwo biznesowe powinno koncentrować się na potrzebach, a nie oczekiwaniach organizacji. Sukces osób pełniących rolę „partnerów biznesowych“ uzależniony jest zarówno od etapu rozwoju firmy, jej kultury operacyjnej, jak również w niektórych krajach – również szerszego otoczenia biznesowego. Znaczenie mogą mieć takie czynniki jak uwarunkowania historyczne czy obowiązujące ustawodawstwo. Businesses partnering w obszarze finansów w poszczególnych regionach świata bez wątpienia traktowany jest z coraz większą uwagą. Model ten jest stosowany przede wszystkim w wielonarodowych korporacjach, natomiast rzadziej występuje w segmencie MSP czy nawet w dużych organizacjach sektora publicznego. – „Aby osiągnąć takie cele, należy budować relacje i zaufanie w całym przedsiębiorstwie. To z kolei wymaga wsparcia ze strony wyższej kadry kierowniczej, dzięki któremu wszyscy zainteresowani zrozumieją, że partner finansowy wnieść może do firmy więcej niż tylko umiejętność „liczenia słupków“ – dodaje Bejnarowicz.

Partnerstwo a naciski ze strony przedsiębiorstwa

Każdy z rynków istnieje w określonym otoczeniu operacyjnym, na które wpływ mają najnowsza historia, wzrost gospodarczy, niezaspokojony popyt na kompetencje i stosowane na danym obszarze ogólne praktyki biznesowe. Czasem, czynniki te mogą tworzyć bariery. Obecnie szczególnym wyzwaniem jest presja finansowa wynikająca z kryzysu. Może wystąpić opór przeciwko ingerencjom działu finansów, egzekwowaniu przestrzegania zasad, wynikający z przekonania, że takie restrykcje spowodują dalsze spowolnienie. Finansiści powinni więc zachować obiektywizm i opierać się na faktach w rozmowach ze współpracownikami, szczególnie w przypadku kiedy kultura operacyjna przedsiębiorstwa ma charakter zamknięty i hierarchiczny.  – Ostatecznie, to całokształt kultury operacyjnej determinować będzie, czy w skali globalnej partnerzy w biznesie będą w stanie zdecydowanie prezentować swoje, czasem niepopularne, stanowisko, działać niezależnie i skutecznie, oraz w etyczny sposób wpływać na decyzje biznesowe. Nasze obserwacje wyraźnie pokazują, że businesse partnering w obszarze finansów w poszczególnych regionach świata bez wątpienia traktowany jest z coraz większą uwagą, a wzmocniony niezależnością i obiektywizmem, model ten może okazać się istotnym elementem długoterminowego sukcesu w biznesie – podsumowuje Jakub Bejnarowicz.

Nota redakcyjna:
W informacji prasowej wykorzystano dane pochodzące z raportu CGMA „Fast Track to Leadership” oraz „Fact or Fiction – the independent business partner?”.

Źródło: CIMA Polska