CEA przeanalizuje propozycje w sprawie MiFiD

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bankowosc.250xAktualnie CEA analizuje opublikowane w dniu 20 października propozycje Komisji Europejskiej przewidujące przegląd dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFiD). KE zamierza wykorzystać zmienione zasady MiFiD jako inspirację dla zmienionego rozdziału dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD2), w którym opisano, które produkty wchodzą w zakres definicji detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach (PRIP).

Propozycje KE dotyczące MiFID obejmują dyrektywę i rozporządzenie, których celem jest zwiększenie skuteczności, odporności i przejrzystości rynków finansowych oraz lepsza ochrona inwestorów poprzez określenie bardziej surowych wymogów dotyczących zakresu usług związanych nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych (bez udzielania porad), porad inwestycyjnych i ram mających zastosowanie do zachęt.

Zmieniona dyrektywa wprowadza zapisy dotyczące prowadzenia działalności, które wydają się być inspirowane takimi zapisami obowiązującej dyrektywy IMD, jak określenie czy porady udzielane są na zasadach niezależnych; czy oparte są one na szerokiej, czy ograniczonej analizie rynku; i w jakim stopniu porada dopasowana jest do indywidualnego charakteru klienta. Jednak do propozycji wprowadzono także ograniczenia dotyczące usług związanych ze sprzedawaniem papierów wartościowych (bez udzielania porad) poprzez skrócenie listy produktów sprzedawanych w ten sposób oraz wprowadzenie zakazu przekazywania prowizji niezależnym doradcom. W zmienionej dyrektywie zaproponowano także istotne zmiany na obszarze hurtowym, mianowicie poprzez stworzenie nowego typu miejsca realizacji transakcji (zorganizowana platforma obrotu, OTF) oraz poprzez zwiększenie wymogów przed- i potransakcyjnych w przypadku instrumentów kapitałowych i instrumentów nienależących do tej grupy.

Pod koniec listopada CEA omówi ze swoimi członkami w zespole ds. dystrybucji analizę zawartych w propozycji stosownych zapisów dotyczących prowadzenia działalności oraz ich ewentualny wpływ na dyrektywę IMD. Przeanalizuje on także konsekwencje proponowanych zmian w organizacji rynków finansowych dla ubezpieczeń, a w szczególności skupi się na nowych wymogach w zakresie przejrzystości dla instrumentów niebędących instrumentami kapitałowymi.

Źródło: PIU