BANK 2020/09

BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Kronika – wrzesień 2020

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nominację dwóch nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Będą nimi Adam Lipiński, obecny wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, który w przeszłości zajmował stanowiska w administracji państwowej oraz Marta Gajęcka, doradca społeczny prezydenta RP i członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, która wcześniej pełniła m.in. funkcję wiceprezesa Europejskiego Banku […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo Depozytów | Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz

W dobie bezprecedensowego kryzysu, z jakim mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, szczególnego wymiaru nabiera funkcjonowanie instytucji stojących na straży ładu i stabilności rynku finansowego, ze szczególnym wskazaniem na system gwarancji depozytów i mechanizmy wsparcia dla banków zagrożonych niewypłacalnością. O konsekwencjach obecnego kryzysu dla funkcjonowania sektora, zdolności adaptacyjnych polskich banków do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych i zdolności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do zapewnienia bezpieczeństwa środkom zgromadzonym w sektorze finansowym – z Piotrem Tomaszewskim, prezesem zarządu BFG, rozmawiali Maciej Małek i Karol Jerzy Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Kredyty | Czy bank, udzielając kredytu, może zarobić?

Tak niskich stóp procentowych jeszcze w Polsce nie było. Nic zatem dziwnego, że coraz częściej pojawia się pytanie, czy banki są jeszcze w stanie generować jakikolwiek przychód z działalności kredytowej. Kryzys, spowodowany epidemią COVID-19, zwiększył też ryzyko związane z kredytowaniem przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Jak w tych niesprzyjających warunkach utrzymać wysoką jakość portfela kredytowego?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Krajobraz po pierwszej fali

Pandemia w Europie, przynajmniej teoretycznie, wydaje się być pod kontrolą. W większości krajów, odmiennie niż w USA, Ameryce Południowej czy Afryce, współczynnik reprodukcji wirusa SARS-CoV-2 osiągnął wartość jedności lub poniżej. Jednak nie do końca jest tak różowo – na początku września odnotowano kolejne wzrosty i nowe ogniska epidemiczne. Jak ma się w tej sytuacji gospodarka?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Zapowiedź Raportu | Polska gospodarka i bankowość w okresie pandemii

Ostanie miesiące przynoszą liczne pytania natury gospodarczej i ekonomicznej. Pandemia COVID-19 może stanowić punkt zwrotny w działalności wielu przedsiębiorstw na całym świecie. Można powiedzieć, że dla wybranych gałęzi jest to wręcz nowe rozdanie, zdecydowanie bardziej zmieniające realia gospodarcze niż kryzys lat 2007-2009. Transformacja cyfrowa, komunikacja, transport, usługi zdrowotne to tylko część z palety branż, w których struktury i strategie biznesowe […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wobec nowej równowagi – transatlantycki format z COVIDEM-19 w tle

Rzadko które relacje międzynarodowe budzą współcześnie tak wiele rozczarowań i nadziei jednocześnie
jak stosunki transatlantyckie. Stan permanentnej niepewności co do wektora zmian we wzajemnych kontaktach Ameryka-Europa, trwający z górą ostatnie osiemdziesiąt lat, jest o tyle zastanawiający, że w potocznym odbiorze relacje te należą do dość stabilnych i zasadniczo przyjaznych. Obaj aktorzy wykreowali wszak główną wspólnotę bezpieczeństwa w systemie międzynarodowym zaledwie na podstawie dwóch głównych dokumentów, którymi są Traktat Północnoatlantycki (NATO, 1949) oraz Deklaracja Transatlantycka (TAD, 1990).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Brexit w polskiej optyce

Tradycyjnie przychylny stosunek Polaków do Wielkiej Brytanii może zaskakiwać. Tymczasem, kiedy oceniać go z perspektywy wielkiej polityki, to łatwo zauważyć, że o jego zaistnieniu – datowanym od dawna – przesądzają takie czynniki, jak podobnie stanowczy stosunek obu państw do europejskiego bezpieczeństwa, w tym – współcześnie – do statusu NATO oraz konieczności jego odpowiedniego finansowania. W tej sytuacji oczywiste wydaje się stwierdzenie, że wyjście UK z Unii martwi Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Koszty Pozaodsetkowe | Wsparcie dla konsumentów czy szarej strefy?

Konsekwencją kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa jest istotne pogorszenie warunków bytowych wielu polskich gospodarstw domowych. W takiej sytuacji konsumenci z reguły szukają zewnętrznych źródeł finansowania, ułatwiających przetrwanie niepewnego czasu. Wprowadzone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej czasowe ograniczenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych kredytów i pożyczek, restrykcyjne w szczególności w przypadku produktów o terminie zapadalności do 30 dni, miało w zamyśle rządu poprawić sytuację tej grupy kredytobiorców i chronić ich przed popadnięciem w spiralę zadłużenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Model domu i pieniądze
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Rynek kredytów mieszkaniowych w cieniu COVID-19

W II kw. br. wpływ epidemii COVID-19 na rynek mieszkaniowy był już wyraźnie widoczny. W obszarze finansowania zakupów kredytem mieszkaniowym zaobserwowano 20-procentowe spadki w ujęciu ilościowym i wartościowym w stosunku do ubiegłego kwartału. Liczba transakcji zakupu na rynku pierwotnym zmniejszyła się o 64%, ale ceny transakcyjne nie spadły. Przeciwnie, na większości dużych rynków mieszkaniowych widoczne były kwartalne wzrosty w granicach kilku procent. Zmiany na rynku cen najmu mieszkań były symboliczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Raport „Portfel Studenta 2020” | Studiowanie coraz droższe, a studenci mniej zamożni

Ponad połowa (54%) ankietowanych osób w wieku 18-24 lata wskazała, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy ich sytuacja materialna pogorszyła się. Badanie przeprowadzono w lipcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Jednocześnie z corocznych symulacji Związku Banków Polskich wynika, że wzrosły koszty studiowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Technologie – SAS Institute | Wykorzystanie AI w finansach – nie taki diabeł straszny…

Nowoczesne technologie napędzają rozwój biznesu, zapewniając nowatorskie i skuteczne sposoby rozwiązywania problemów biznesowych. Można powiedzieć, że branża finansowa jest najbardziej chłonna pod względem adopcji innowacyjnych rozwiązań, a rosnąca presja ze strony fintechów mobilizuje podmioty finansowe do jeszcze szybszego działania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Technologie – Fortinet | Wyprzedzić cyberprzestępców za pomocą sztucznej inteligencji (AI) i podręczników (playbook)

Dla wielu zespołów cyberbezpieczeństwa zaawansowane maszynowe uczenie się (ML) odgrywa kluczową rolę w obronie przed złożonymi cyberzagrożeniami poprzez analizę strategii i ram ataku. Po rozpoznaniu, podstawowe wzorce odkryte przez ML mogą być przekazane do systemu sztucznej inteligencji (AI), aby przewidzieć następny krok atakujących.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Technologie – Crayon | Skuteczne wdrożenie AI w bankowym łańcuchu wartości

Inwestycja instytucji finansowych w sztuczną inteligencję nadal wymaga ludzkiej interwencji, a konkretnie naukowców zajmujących się danymi. Dobrych data scientists można pozyskać poprzez trudne i mozolne rekrutacje lub wyoutsourcować w firmie consultingowej. W ciągu ostatnich 6 lat zapotrzebowanie na data scientists wzrosło we wszystkich branżach. Sektor finansowy, a zwłaszcza banki, nie są tu wyjątkiem. Od 2017 r. nastąpił znaczny wzrost popytu (według danych Indeed.com i U.S. Bureau of Labor Statistics).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

NBS | Bankowość i Finanse | Zarządzanie | Spożytkować kryzys – od potencjału do siły rynkowej

Kryzys – pojęcie pochodzące z języka greckiego – oznacza stan bądź sytuację zmagania się z zagrożeniem, kiedy pod presją czasu należy podejmować decyzje i działania chroniące przed negatywnymi następstwami aktualnych uwarunkowań. Pokonanie zagrożeń i oddalenie ich negatywnych skutków wymaga przewidywania, analizy ryzyka, rozważenia sposobów postępowania w nagłych wypadkach, podjęcia decyzji, a wreszcie zdecydowanych działań.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

NBS | Bankowość i Finanse | Ekonomia | Nowy model biznesowy to nowa jakość zarządzania

Nie ulega wątpliwości, że zmiana modelu polskiej bankowości lokalnej będzie tematem dominującym na wszystkich najbliższych spotkaniach i kongresach. Covid-19 zafundował wszystkim silny i o niespotykanej dotąd skali eksperyment społeczny i socjoekonomiczny. Kurczowa próba utrzymania tego, co było przed nim, skończy się niechybną katastrofą.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2