BZ WBK: 634,95 mln zł zysku netto w II kwartale 2018 roku

BZ WBK: 634,95 mln zł zysku netto w II kwartale 2018 roku
By Bank Zachodni WBK (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Zachodni WBK odnotował 634,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 651,11 mln zł zysku rok wcześniej.

#BankZachodniWBK odnotował 634,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. #BZWBK @BankZachodniWBK

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1396,21 mln zł wobec 1 302,49 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 529,76 mln zł wobec 495,64 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,8% w II kw. wobec 3,82% rok wcześniej i 3,98% w I kw. br.

„Spadek w II kwartale 2018 r. kwartalnej marży odsetkowej netto (zannualizowanej w ujęciu kwartalnym) o 18 p.b. kw/kw do poziomu 3,80% – po serii systematycznych wzrostów – wynika z wyższych kosztów finansowania aktywów w związku z napływem depozytów terminowych i wzmożoną aktywnością Grupy w zakresie emisji własnych papierów wartościowych w ramach przygotowań do przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. Przy szybko rosnącej bazie aktywów dochodowych (kredytów detalicznych i gospodarczych oraz inwestycyjnych papierów dłużnych) oraz lekkiej presji kosztowej, zannualizowany wynik odsetkowy netto ustabilizował się na poziomie z poprzedniego okresu, co znalazło odzwierciedlenie w niższym poziomie kwartalnej marży odsetkowej netto” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 251,79 mln zł w II kw. wobec 100,36 mln zł rok wcześniej.

W I połowie 2018 r. obciążenie rachunku zysków i strat grupy kapitałowej BZ WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosło 474,8 mln zł wobec 245,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odpisy Grupy SCB S.A. wyniosły 124,6 mln zł wobec 15,9 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost salda odpisów z tytułu utraty wartości należności kredytowych od klientów Grupy (z 294 mln zł w I poł. 2017 r. do 492,9 mln zł w I poł. 2018 r.) odzwierciedla różnicę w poziomie sprzedaży wierzytelności kredytowych w obu analizowanych okresach oraz zmianę podejścia do szacowania utraty wartości należności kredytowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. Ww. zmiana powstała w okresie silnego wzrostu portfela kredytowego Grupy (+8,8% r/r), który w segmencie należności od przedsiębiorstw i sektora publicznego zwiększył się o 9,7% r/r, w segmencie detalicznym o 7,5% r/r, a w segmencie należności leasingowych o 17,4% r/r” – czytamy także.

915,83 mln zł kosztów operacyjnych

Koszty operacyjne wyniosły 915,83 mln zł w II kw. wobec 828,58 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 168,52 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 149,77 mld na koniec II kw. 2017 r.

W okresie I-II kw. 2018 r. bank miał 1073,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1104,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Zmiany w rachunku zysków i strat

„W I połowie 2018 r. grupa kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 608,1 mln zł, tj. niższy o 3,9% r/r. Zysk grupy, oprócz wzrostu wyników z działalności podstawowej (tj. wyniku z tytułu odsetek o 9,0% r/r i wyniku z tytułu prowizji o 7,6% r/r), odzwierciedla obciążenia wynikające z inicjatyw rozwojowych oraz presję otoczenia, szczególnie regulacyjnego. Ilustrują to m.in. następujące zmiany w rachunku zysków i strat:

– Wzrost kosztów pracowniczych i działania o 7,8% r/r w związku z realizacją projektu przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. oraz pozostałych projektów rozwojowych i transformacyjnych.

– Wyższe odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych (93,1% r/r) ze względu na znacznie słabszy niż w okresie porównywalnym pozytywny wpływ sprzedaży wymagalnych wierzytelności związany z niższą wartością portfela, a także w wyniku zastosowania po raz pierwszy modelu oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9.” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I połowie 2018 r. w pozostałych dochodach i pozostałych kosztach operacyjnych ujęte zostały rozwiązania i zawiązania rezerw na sprawy sporne, których łączna wartość netto była ujemna i wyniosła 24,6 mln zł, co oznacza wzrost obciążenia zysku brutto z tego tytułu o 22,4 mln zł w stosunku rocznym, podano także.

„Zysk należny udziałowcom banku wyniósł 1 073,7 mln zł i zmniejszył się o 2,8% r/r przy niższej efektywnej stopie podatku dochodowego z powodu obniżenia się w stosunku rocznym poziomu straty powstałej na sprzedaży pakietu wierzytelności kredytowych” – czytamy dalej.

Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK za I połowę 2018 r. wyniosły 4 162,9 mln zł i były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku o 9,5%.

Koszty działania Grupy BZ WBK

Koszty działania Grupy BZ WBK w I poł. 2018 r. zwiększyły się o 13,6% r/r i wyniosły 824,9 mln zł, w tym koszty Grupy SCB S.A. wzrosły o 3,1% r/r do 141,5 mln zł.

„Ww. wzrost kosztów całkowitych powstał pod wpływem:

– kosztów eksploatacji systemów informacyjnych (+30,0% r/r) oraz kosztów konsultacji i doradztwa (+71,3% r/r) w związku z realizacją projektu przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.;

– kosztów pozostałych usług obcych (+80,5% r/r) w związku z obsługą dokumentów zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), modyfikacją systemu rozliczeń z nadrzędną jednostką dominującą oraz przeprowadzką Centrum Wsparcia Biznesu we Wrocławiu do nowego budynku;

– kosztów remontu urządzeń (+176,3% r/r) w efekcie zakupu wyposażenia do oddziałów funkcjonujących w zmienionym formacie oraz nowego budynku Centrum Wsparcia Biznesu;

– kosztów marketingu i reprezentacji (+9,4% r/r) w związku z rebrandingiem” – czytamy także.

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 45,3% wobec 44,6% w I poł. 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2018 r. wyniósł 1163,69 mln zł wobec 1039,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 17,78% (16,69% na 31 grudnia 2017 r. i 16,51% na 30 czerwca 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost, podał bank.

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 8,8% r/r

Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK wyniosły 119 503,6 mln zł na koniec I półrocza i zwiększyły się w skali roku o 8,8%. Wskaźnik kredytów niepracujących osiągnął wartość 5,8% wobec 5,9% na koniec czerwca 2017 r. i 5,8% na koniec grudnia ub. roku, podał także bank.

„Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 8,8% do 119 503,6 mln zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 7,5% r/r do 61 063,2 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 9,7% r/r do 50 922,2 mln zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał, że największą składową portfela kredytów klientów indywidualnych były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które w skali półrocza wzrosły o 5,5% do kwoty 39 336,9 mln zł, przy czym portfel BZ WBK przyrósł o 6,2%, a portfel SCB zmniejszył się o 0,9%. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 8,2% do poziomu 14 126,0 mln zł.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 50 922,2 mln zł i były wyższe o 6,1% w stosunku do końca 2017 r. głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i klientów korporacyjnych, podano także.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,8% (5,8% na 31 grudnia 2017 r. i 5,9% na 30 czerwca 2017 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,8% (0,63% na 31 grudnia 2017 r. i 0,66% na 30 czerwca 2017 r.).

„Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,8% na dzień 30 czerwca 2018 r. wobec 63,1% na 31 grudnia 2017 r. i 62,1% na 30 czerwca 2017 r. Od 30 czerwca 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności kredytowych nie uwzględnia należności wycenianych do wartości godziwej”- czytamy dalej.

Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 11,8% r/r

Bank podał, że zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 11,8% r/r do 122 024,3 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 8,2% r/r do 70 021,9 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 17,1% r/r do 52 002,4 mln zł.

„Całkowite zobowiązania grupy z tytułu depozytów terminowych od klientów osiągnęły wartość 51 201,6 mln zł i w porównaniu z 31 grudnia 2017 r. wzrosły o 23,4%, salda na rachunkach bieżących wyniosły 65 573,4 mln zł i były stabilne, a pozostałe zobowiązania grupy zamknęły się kwotą 5 249,4 mln zł i zwiększyły się o 21,1%” – czytamy dalej.

Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 70 021,9 mln zł i w ciągu 6 miesięcy br. zwiększyła się o 7,7% w związku z szybkim napływem środków do lokat terminowych (+16%) i rachunków bieżących (+3,4%).

„Akwizycja nowych środków przyśpieszyła w związku z przygotowaniami do planowanego przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. Wsparły ją oferty promocyjne konta oszczędnościowego (w tym Konta Max Oszczędnościowego i Konta Systematycznego w ramach oferty Konta Jakie Chcę), mechanizmy nagradzające aktywność klientów wyższym oprocentowaniem oraz elastyczna oferta cenowa” – podał bank.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,8 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 10,4%.

3,5 mln użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24

Bank podał, że liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 wyniosła 3,5 mln (+8,4% r/r) na koniec czerwca br., w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1,2 mln klientów (+22,8% r/r). Liczba klientów 'digital’ (logujących się do systemu BZWBK24 przynajmniej raz w miesiącu) wyniosła 2,1 mln (+6,4% r/r).

Baza kart płatniczych Grupy BZ WBK (bez kart przedpłaconych) obejmowała ponad 3,7 mln instrumentów debetowych (+6,4% r/r) oraz blisko 1,3 mln kart kredytowych BZ WBK i SCB (+3,2% r/r).

Baza klientów bankowych liczyła blisko 6,5 mln na koniec czerwca br., z czego 4,5 mln to klienci BZ WBK.

Bank Zachodni WBK od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews