BOŚ Bank: 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.

BOŚ Bank: 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.
Fot. Materiały prasowe BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Prezes @BOS__Bank Bogusław Białowąs: 2019 r. to kolejny rok wzrostu wyników Grupy Banku Ochrony Środowiska w kluczowych obszarach działalności #BOSBank

„Bank, w ciężar kosztów 2019 roku, w związku z wyrokami TSUE, utworzył rezerwy związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 27,9 mln zł. Biorąc pod uwagę, że są to zdarzenia zewnętrzne o charakterze regulacyjnym, wypracowany wynik netto banku bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 107,9 mln zł i byłby wyższy od wyniku 2018 roku o 65,9%” – czytamy w raporcie. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 419,99 mln zł wobec 384,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 98,37 mln zł wobec 97,89 mln zł rok wcześniej.

Poprawa rentowności

„2019 r. to kolejny rok wzrostu wyników Grupy Banku Ochrony Środowiska w kluczowych obszarach działalności. Zanotowaliśmy poprawę rentowności mierzoną zwrotem na kapitale oraz marży odsetkowej, zwiększyliśmy także efektywność kosztową mierzoną wskaźnikiem C/I. Prawie dwukrotnie wzrósł poziom sprzedaży kredytów. Wdrożenie w 2018 roku nowego modelu biznesowego zaowocowało dynamicznym rozwojem sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych, która w 2019 roku była o 121,3% wyższa niż w roku poprzednim” – napisał prezes BOŚ Banku Bogusław Białowąs w liście do akcjonariuszy. 

„Skuteczna realizacja strategii rozwoju banku znalazła odbicie w naszych wynikach finansowych. Pomimo konieczności utworzenia rezerw na ryzyko prawne związanie z walutowymi kredytami hipotecznymi oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych, a także nałożenia na bank wyższych obciążeń z tytułu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, poprawiliśmy wynik w stosunku do roku ubiegłego osiągając jednocześnie najwyższy w historii wynik odsetkowy” – dodał Białowąs.

Czytaj także: BOŚ Bank: rezerwa na ryzyko zw. z kredytami walutowymi to 20,4 mln zł w IV kw. 2019 r. >>>

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,3%, co oznacza wzrost o 0,3 pkt proc. w skali roku. 

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 62,9% na koniec 2019 r. wobec 63,5% rok wcześniej. 

Wskaźnik ROE wyniósł 3,3% na koniec 2019 r. wobec 3,2% rok wcześniej. Bank podał, że bez uwzględniania wpływu na wynik grupy obciążeń związanych z ryzykiem prawnym walutowych kredytów hipotecznych oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych wskaźnik ROE na koniec 2019 roku wynosi 4,6%.

Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r.

„W 2019 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 4 593 mln zł, co stanowi nominalnie prawie dwukrotny wzrost (o 80,8%) od poziomu zrealizowanego w 2018 roku. Tak znacząca poprawa sprzedaży jest rezultatem implementacji nowego modelu biznesowego, wynikającego z realizowanej strategii biznesowej banku. Dzięki skutecznej reorganizacji sposobu funkcjonowania biznesu ubiegłoroczna sprzedaż
dla klientów instytucjonalnych wzrosła o 84%, a w segmencie klientów indywidualnych o 51,6%. Jednocześnie, bank stale zwiększał udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota nowych kredytów z przeznaczeniem na cele związane z ochroną środowiska i zasobów naturalnych wyniosła 1 913,9 mln zł i była o 121,3% wyższa niż rok wcześniej” – czytamy w komunikacie. 

Nowe kredyty proekologiczne

W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowił na koniec roku 34,45% salda kredytów ogółem, a saldo kredytów proekologicznych wynosiło 4 448,6 mln zł, podano także. 

Bank podał w prezentacji, że dzięki postępującej restrukturyzacji portfela kredytów banku w kierunku większego udziału produktów / segmentów o wyższych marżach przychodowość kredytów w 2019 r. była wyższa o 20 bp niż w 2018 r., w tym o 27 bp w grupie klientów instytucjonalnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku przed sądami były prowadzone łącznie 94 sprawy przeciwko bankowi, dotyczące kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 15,6 mln zł.

„Bank na bieżąco monitoruje orzecznictwo krajowe w sprawach dotyczących hipotecznych kredytów walutowych. Oceniając ryzyko prawne uwzględnia, że ww. wyrok TSUE oraz orzeczenia polskich sądów w podobnych sprawach mogą wpłynąć w przyszłości na wzrost liczby postępowań sądowych i wartość dochodzonych roszczeń. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku bank utworzył na bieżące postępowania sądowe – na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą rezerwę w wysokości: 7,8 mln zł oraz na przyszłe postępowania sądowe i roszczenia – na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą rezerwę w wysokości: 15,4 mln zł. Łącznie na ryzyko prawne związane z kredytami i pożyczkami denominowanymi zostały utworzone rezerwy w kwocie 23,2 mln zł” – czytamy w raporcie. 

Czytaj także: Bank Ochrony Środowiska z nową stroną internetową >>>

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie toczyło się żadne postępowanie sądowe przeciwko bankowi, dotyczące zwrotu części kosztów kredytów konsumenckich w związku z ich przedterminową spłatą.

„Bank szacuje, że ww. wyrok TSUE w przyszłych kwartałach może spowodować wzrost roszczeń konsumentów o zwrot części kosztów z tytułu wcześniejszych spłat kredytów oraz związany z tym wzrost liczby postępowań sądowych. Zakres wpływu ryzyka na wynik banku jest uzależniony od liczby wniosków złożonych przez klientów. Bank, w ciężar wyniku 2019 roku, utworzył rezerwę na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów w wysokości 4,7 mln zł” – dodano. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 80,66 mln zł wobec 65,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 16,39% na koniec 2019 r. wobec 17,95% na koniec 2018 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews