BNP Paribas Bank Polska: 257,7 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.; małe prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy

BNP Paribas Bank Polska: 257,7 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.; małe prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy
Fot. stock.adobe.com/dennizn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BNP Paribas Bank Polska odnotował 257,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 131,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 149,43 mln zł wobec 758,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 294,94 mln zł wobec 249,84 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 142,32 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

W I poł. 2022 r. bank miał 535,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 295,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: kredyty hipoteczne tylko dla stałych klientów, po trzech miesiącach korzystania z oferty >>>

„Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. w I półroczu 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości 535 409 tys. zł, o 239 466 tys. zł (tj. o 80,9%) wyższy niż osiągnięty w I półroczu 2021 r. Szacuje się, że bez uwzględnienia rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF zysk netto grupy w I półroczu 2022 r. wyniósłby 758 146 tys. zł i byłby o 203 226 tys. zł (tj. o 36,6%) wyższy od wypracowanego w I półroczu 2021 r. (554 920 tys. zł w ujęciu porównywalnym)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik z działalności bankowej grupy

Wynik z działalności bankowej grupy w I półroczu br. wyniósł 3 034 528 tys. zł i był wyższy o 31,9% r/r.

„Do elementów, które negatywnie wpłynęły na wyniki I półrocza 2022 r. w porównaniu do I półrocza 2021 r. należy zaliczyć istotny wzrost składek BFG oraz koszty związane z wpłatami na fundusz pomocowy w ramach Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK). Suma kosztów poniesionych z ww. tytułów była w I półroczu 2022 r. o 222 506 tys. zł wyższa w porównaniu do I półrocza 2021 r. (339 730 tys. zł vs. 117 224 tys. zł)” – czytamy dalej.

Koszty administracyjne i amortyzacja

Łącznie ogólne koszty administracyjne i amortyzacja poniesione w I półroczu 2022 r. były o 386 289 tys. zł wyższe w porównaniu z I półroczem 2021 r. Oprócz opisanego powyżej wzrostu kosztów regulacyjnych, wynikało to także z presji inflacyjnej przekładającej się na wzrost kosztów pracowniczych oraz administracyjnych jak również normalizacja kosztów działalności biznesowej związana ze zniesieniem w I półroczu 2022 r. większości ograniczeń wprowadzonych jako przeciwdziałanie pandemii COVID-19, wskazano także.

Czynnikiem wpływającym na poziom wyniku netto grupy pozostają koszty tworzenia rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF.

„W I półroczu 2022 r. obciążyły one wyniki grupy kwotą 222 737 tys. zł (o 36 240 tys. zł niższą w porównaniu do I półrocza 2021 r.). Koszty ryzyka kredytowego pozostały na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego (ujemny wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe wzrósł o 33 713 tys. zł r/r)” – napisano też w sprawozdaniu.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I półroczu 2022 r. był ujemny i wyniósł 164 727 tys. zł. Jego wpływ na wyniki grupy był wyższy o 33 713 tys. zł, tj. o 25,7% w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Koszt ryzyka kredytowego

„Koszt ryzyka kredytowego wyrażony jako relacja wyniku z tytułu odpisów aktualizujących do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych według zamortyzowanego kosztu (obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów) wyniósł w I półroczu 2022 r. 0,37% i był wyższy o 4 pb w porównaniu do I półrocza 2021 r. (0,33%). Szacuje się, że bez uwzględnienia wpływu sprzedaży wierzytelności koszt ryzyka wyniósłby 0,4% w I półroczu 2022 r. i 0,42% w I półroczu 2021 r.” – czytamy dalej.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na 30 czerwca 2022 r. wyniósł 15,21% i spadł o 1,7 pkt proc. w stosunku do grudnia 2021 r. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) Grupy na 30 czerwca 2022 r. były identyczne i wyniosły 10,98% (spadek w stosunku do końca 2021 r. o 1,35 pkt proc.), podał też bank.

„Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł w I półroczu 2022 r. 9,6% i był o 4,7 pkt proc. wyższy niż na koniec I półrocza 2021 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,8% i wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. o 0,3 pkt proc. Wzrost poziomów wskaźników zwrotu jest efektem znacznego wzrostu wyniku z działalności bankowej przy zbliżonym poziomie sumy obciążeń z tytułu ryzyka kredytowego oraz rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF. Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) grupy obliczony z wyeliminowaniem wpływu rezerw związanych z kredytami w CHF wyniósłby w I półroczu 2022 r. 13% i byłby o 3,9 pkt proc. wyższy w porównaniu do analogicznie obliczonego wskaźnika dla I półrocza 2021 r. (9,1%). W przypadku stopy zwrotu z aktywów (ROA) wskaźnik wyniósłby 1,1% tj. o 0,2 pkt proc. więcej niż w I półroczu 2021 r.” – napisano w sprawozdaniu.

Wskaźnik koszty/dochody

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 53,6% i był o 0,3 pkt proc. niższy w porównaniu do I półrocza 2021 r. Na poprawę wskaźnika miał wpływ szybszy wzrost poziomu dochodów podstawowych w porównaniu do tempa wzrostu kosztów (pomimo istotnego wzrostu obciążeń regulacyjnych), podał bank.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,2% i była wyższa o 0,7 pkt proc. r/r. Poprawa realizowanej marży odsetkowej jest efektem istotnego wzrostu stóp procentowych w IV kwartale 2021 r. oraz w I półroczu 2022 r. (stopa referencyjna na koniec czerwca 2022 r. była wyższa o +590 pb r/r), wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 508,62 mln zł wobec 290,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Ugody z frankowiczami

BNP Paribas Bank Polska przedstawił indywidualne propozycje ugody 3 960 klientom i 890 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 665 ugody, według stanu na 5 sierpnia, podał bank.

Od grudnia 2021 r. bank prowadzi indywidualne negocjacje z klientami, z którymi pozostaje w sporze lub co do których istnieje uzasadnione ryzyko wdania się w spór. Bank uwzględnił ten parametr przy aktualizacji wysokości rezerwy.

„Na 30 czerwca 2022 r. bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 3 679 klientom i 789 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 564 ugody. Na 5 sierpnia 2022 r. bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 3 960 klientom i 890 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 665 ugody” – czytamy w raporcie półrocznym.

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. BNP Paribas BP był pozwanym w 2 858 (846 nowych spraw w I półroczu 2022 r. toczących się postępowaniach sądowych (z uwzględnieniem spraw prawomocnie zakończonych klienci wytoczyli łącznie 3 016 powództw przeciwko bankowi), w których żądają bądź stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego walutowego lub denominowanego do waluty CHF, bądź stwierdzenia trwałej bezskuteczności umowy. Łączna wartość dochodzonych roszczeń w aktualnie toczących się sprawach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 1 228,72 mln zł (na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 858,03 mln zł), a w sprawach prawomocnie zakończonych 80,82 mln zł (41,36 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r.), podał też bank.

„W 158 dotychczas prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadło 46 orzeczeń na korzyść banku, w tym 23 w związku z zawarciem ugody, a w 112 sprawach sądy orzekły na niekorzyść banku stwierdzając nieważność lub trwałą bezskuteczność umowy kredytu” – czytamy dalej.

Rezerwy na toczące się postępowania sądowe

Bank tworzy na bieżąco rezerwy na toczące się postępowania sądowe, których przedmiotem są kredyty denominowane lub walutowe, biorąc pod uwagę aktualny stan wyroków w sprawach przeciwko bankowi oraz kształtującą się linię orzecznictwa.

„Łączna wartość utworzonych rezerw na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 1 486 mln zł (na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1 290,4 mln zł), przy czym wpływ na rachunek wyników banku wynosił 222,7 mln zł (w 2021 r. wynosił 1 045,3 mln zł)” – napisano w raporcie.

Wartość bilansowa brutto kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 4,4 mld zł, w porównaniu do 4,53 mld zł na koniec 2021 r.

Co z wypłatą dywidendy?

Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy przez BNP Paribas Bank Polska w krótkim okresie jest niskie, bank nie planuje podniesienia kapitału. Liczba złożonych wniosków o udzielenie wakacji kredytowych jest zgodna z oczekiwaniami banku – poinformował Przemysław Gdański.

Sytuacja, którą mamy teraz powoduje, że prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy w krótkim okresie jest niesłychanie niskie.

– powiedział Gdański.

„Uważamy, że powinniśmy płacić dywidendę akcjonariuszom, ale trudno powiedzieć kiedy będzie na to czas” – dodał.

Stabilny koszt ryzyka i dobrą jakość portfela kredytowego

Bank ocenia, że ma stabilny koszt ryzyka i dobrą jakość portfela kredytowego. Kwartalny koszt ryzyka wzrósł do 37 pb. z 36 pb. w I kwartale.

„Sytuacja, jeśli chodzi o koszty ryzyka, jest pod kontrolą. Wierzymy w jakość naszego portfela kredytowego. Mimo nadchodzącego spowolnienia gospodarczego nie widzimy strukturalnych zagrożeń w naszym portfelu” – powiedział Gdański.

„Nasi klienci (korporacyjni – przyp. red.) powinni poradzić sobie ze spowolnieniem gospodarczym i nie spodziewamy się materialnego wzrostów kosztów ryzyka związanego z tym portfelem” – dodał.

Ocenił, że nadchodzące kwartały będą wyzwaniem szczególnie dla klientów kredytów hipotecznych.

Jego zdaniem, niepewność dotycząca sytuacji geopolitycznej, spodziewane pogorszenie sytuacji makroekonomicznej oraz wdrażane regulacje w sektorze bankowym powodują, że trudno być optymistą w perspektywie kolejnych kwartałów.

Zainteresowanie wakacjami kredytowymi zgodne z oczekiwaniami BNP Paribas Bank Polska

Zwrócił uwagę na kwestię wakacji kredytowych – według Gdańskiego program ten negatywnie wpłynie na etykę wypełniania zobowiązań przez klientów banków.

„(…) Pokazuje, że zobowiązania finansowe to coś, co nie zawsze musi być w uzgodnionych terminach umownych spłacane, bo może pojawić się zewnętrzna inicjatywa, która spowoduje, że one spłacane być nie muszą” – powiedział Gdański.

BNP Paribas Bank Polska przyjął, że przy założeniu, że od 50 proc. do 65 proc. jego klientów uprawnionych do złożenia wniosku o zawieszenie skorzysta z tej możliwości, szacowany łączny negatywny wpływ na wynik Banku może wynieść od ok. 700 mln zł do ok. 915 mln zł. W wynikach III kwartału bank zaksięguje koszt 700 mln zł kosztów z tego tytułu.

„Ilość złożonych wniosków jest zgodna z naszymi oczekiwaniami” – powiedział Gdański.

„Będziemy monitorować sytuację i w zależności rozwoju będziemy lub nie korygować to księgowanie” – dodał.

Rośnie liczba klientów zainteresowanych wsparciem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Podał, że rośnie liczba klientów zainteresowanych wsparciem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (221 wniosków tym roku).

Łączny współczynnik kapitałowy banku wynosi 15,21 proc., a Tier1 jest na poziomie 10,98 proc.

„Nie planujemy podniesienia kapitału w przewidywalnym okresie” – powiedział Gdański.

Prezes podał, że ma nadzieję, iż reformę wskaźników referencyjnych uda się przeprowadzić w „bardziej rozsądnym” horyzoncie czasowym.

Jego zdaniem, reforma stawek referencyjnych w założonym okresie jest niewykonalna, grozi „ogromnym chaosem na rynku finansowym”.

„Takie rzeczy trzeba robić w sposób przemyślany, metodyczny, a okres, który pozostał do końca roku niewątpliwie na to nie pozwala” – powiedział Gdański.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES