BNP Paribas Bank Polska: 167,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 roku, koszt potencjalnych ugód z frankowiczami ok 0,7 -1 ,3 mld zł

BNP Paribas Bank Polska: 167,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 roku, koszt potencjalnych ugód z frankowiczami ok 0,7 -1 ,3 mld zł
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2020 roku wyniósł 167,5 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Zysk banku był 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 147,4 mln zł.

Oczekiwania 10 biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 119 mln zł do 184 mln zł.

W 2020 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 733,1 mln zł, czyli był o 19,3 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Bank podał, że wpływ na wyniki IV kwartału miało między innymi utworzenie rezerwy restrukturyzacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem zwolnień grupowych w kwocie 41,4 mln zł.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska zwiększy rezerwę na kredyty frankowe o 101,7 mln zł >>>

Dodatkowo wynik z tytułu rezerw na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF wyniósł w ostatnim kwartale 2020 roku 101,7 mln zł, czyli był na poziomie podawanym wcześniej przez bank.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 747,4 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 746,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 738-753 mln zł).

Marża odsetkowa w 2020 roku wyniosła 2,63 proc.

Negatywny wpływ cięcia stóp procentowych

Bank wcześniej szacował negatywny wpływ cięcia stóp na wynik odsetkowy w przedziale od 195 do 230 mln zł z zastrzeżeniem.

„W wyniku rewizji cenowej produktów oferowanych przez Bank i znaczącego obniżenia kosztu finansowania oraz zmian w strukturze i wartości bilansu negatywny wpływ obniżek stóp został częściowo zneutralizowany i wynik odsetkowy w 2020 r. odnotował spadek o 108,7 mln zł, tj. 3,4 proc. rdr” – napisano w raporcie.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 257,8 mln zł i był 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 240,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 220 mln zł do 265 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów razem z rezerwą na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniosły w czwartym kwartale 2020 roku 210,2 mln zł. Rynek oczekiwał o 7 proc. wyższych odpisów na poziomie 225 mln zł.

W 2020 r. grupa utworzyła 236 mln zł odpisów na niezrealizowane straty związane z ogólną sytuacją gospodarczą i skutkami COVID-19.

Koszty

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w ostatnim kwartale 2020 roku 624,8 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (631,3 mln zł).

Efektywność banku mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów wyniosła 53,3 proc.

Portfel kredytów frankowych

Portfel kredytów na nieruchomości udzielonych klientom indywidualnym w CHF pod koniec 2020 roku wynosił 4,82 mld zł.

Bank podał, że był pozwanym w 644 (461 nowych spraw w 2020 roku, z tego 156 nowych spraw w IV kwartale 2020 r.) toczących się postępowaniach sądowych w sprawie kredytów CHF (z uwzględnieniem spraw prawomocnie zakończonych klienci wytoczyli łącznie 668 powództw przeciwko bankowi

Łączna wartość dochodzonych roszczeń w aktualnie toczących się sprawach wynosiła 217,82 mln zł, a w sprawach prawomocnie zakończonych 34,96 mln zł.

W 24 dotychczas prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadły następujące wyroki: w 14 roszczenia wobec banku zostały oddalone, w 2 postępowanie zostało umorzone; w 1 sąd odrzucił pozew; w 6 pomimo oddalenia roszczenia sąd w uzasadnieniu stwierdził nieważność umowy, w 1 zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, w pozostałym zakresie sąd oddalił powództwo.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: jest porozumienie ws. zwolnień grupowych, rezerwa sięgnie 41,4 mln zł >>>

Łączna wartość rezerw na postępowania dotyczące kredytów w CHF utworzonych w 2020 r. wyniosła 168,2 mln zł. Bank podał, że dotworzenie rezerwy spowodowane było zwiększającą się liczbą nowych postępowań związanych z kredytami walutowymi lub denominowanymi do CHF, jak również obserwowanym, niekorzystnym dla banków kształtowaniem się linii orzeczniczej. Łączna wartość utworzonych rezerw na postępowania dotyczące kredytów w CHF pod koniec 2020 r. wyniosła 200,3 mln zł.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w 2020 roku 5,6 mld zł, w porównaniu do 4,3 mld zł w 2019 r.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,65 proc., a współczynnik kapitału Tier I jest na poziomie 13,55 proc.

Koszt potencjalnych ugód z frankowiczami

BNP Paribas Bank Polska szacuje koszt potencjalnej konwersji kredytów zgodnej z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF na 0,7 mld zł dla kredytów denominowanych albo na 1,3 mld zł przy założeniu, że propozycja obejmie cały portfel kredytów CHF – poinformował bank w raporcie rocznym.

Bank podał, że na początku 2021 r. przystąpił do grupy roboczej, która pracuje nad analizą rozwiązania zaproponowanego przez Przewodniczącego KNF.

„Wstępny przygotowany przez Bank szacunek kosztu potencjalnej konwersji zgodnej z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF dostępnymi na moment publikacji Sprawozdania wynosi 0,7 mld zł przy założeniu, że propozycja przewalutowania skierowana będzie tylko do kredytobiorców posiadających kredyty denominowane albo 1,3 mld zł przy założeniu, że propozycja obejmie cały portfel kredytów CHF (kredyty denominowane i walutowe)” – napisano w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska poinformował, że potencjalny koszt został oszacowany jako różnica pomiędzy aktualną wartością bilansową kredytów walutowych lub denominowanych do CHF a wartością bilansową hipotetycznych kredytów w PLN.

Bank podał, że do tej pory nie podjął decyzji o uruchomieniu programu ugód dla klientów Banków i jest na wczesnym etapie analiz.

„Nie są określone kryteria programu ani plany jego wdrożenia, w związku z czym Bank nie rozpoznaje rezerwy z tytułu skutków oferowania ugód” – napisano w raporcie.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska proponuje pozostawienie zysku za 2020 rok w spółce

Zarząd BNP Paribas Bank Polska rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto banku za rok obrotowy 2020 w kwocie 731 mln zł na kapitał rezerwowy – poinformowała spółka w komunikacie. Rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie.

Przed rokiem BNP Paribas Bank Polska również nie wypłacił dywidendy. 

BNP Paribas Bank Polska przygotowuje nową strategię

BNP Paribas Bank Polska bada zainteresowanie klientów ugodami w formule zaproponowanej przez Przewodniczącego KNF. Decyzji, dotyczącej ewentualnego przystąpienia do takich ugód, bank nie podejmie jednak przed 25 marca, wtedy tematykę tych kredytów rozstrzygnąć ma Sąd Najwyższy. Bank pracuje nad nową, średniookresową strategią – poinformował prezes banku Przemek Gdański.

„Prace analityczne kontynuujemy w dużym tempie. Jesteśmy w drugim tygodniu badania na znaczącą skalę, które prowadzimy na naszej bazie klientowskiej, które ma nam odpowiedzieć na pytanie, jak oszacować liczbę klientów, którzy ewentualnie byliby zainteresowani taką formą ugody. Ten tydzień jest ostatnim tego badania, więc niedługo będziemy mogli zapoznać się z jego wynikami” – powiedział Gdański podczas wideokonferencji.

„Niedługo zrealizujemy test takiego porozumienia na niewielkiej grupie naszych klientów, żeby sprawdzić, jak klienci reagowaliby na konkretne kalkulacje, konkretne zapisy umowne. (…). Na dzisiaj jest za wcześnie, by wyrokować, czy bank będzie gotów takie ugody klientom oferować, czy też nie. (…) Nie będziemy takiej decyzji podejmowali przed 25 marca” – dodał.

Na 25 marca wyznaczono posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów walutowych.

Prezes poinformował, że bank pracuje nad przygotowaniem nowej strategii.

Pracujemy nad nową strategią średniookresową; ona oczywiście dostosowana będzie do nowej rzeczywistości, ale równocześnie będzie czerpała z doświadczeń ze strategii, która towarzyszyła nam przez ostatnie lata.

– powiedział Gdański.

„Jesteśmy bankiem, który ma strategię wzrostową i jestem praktycznie pewien, że nasza nowa strategia będzie również o wzrost się mocno opierała – mamy odpowiednią skalę działania, by dalej rosnąc organicznie (…)” – dodał.

Źródło: PAP BIZNES