BNP Paribas Bank Polska: 161,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

BNP Paribas Bank Polska: 161,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BNP Paribas Bank Polska odnotował 161,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 85,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Całkowite dochody grupy za okres 3 miesięcy 2019 r. były o 33 200 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego #BNPParibasBankPolska @BNPParibas_PL

Na porównywalność danych w analizowanych okresach wpłynęły poniższe czynniki:

* fakt uwzględnienia w wynikach bieżącego okresu przychodów i kosztów Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) nabytej w dniu 31 października 2018 r., w tym włączenia w struktury Grupy 3 spółek należących wcześniej do grupy kapitałowej RBPL:

* Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – 4.01.2019 r. zmiana nazwy na Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 29.03.2019 r. przejęcie spółki przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A.,

* Raiffeisen Solutions Sp. z o.o. – obecnie BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.,

* Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. – obecnie BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.,

* poniesienie w I kwartale 2019 r. wyższych kosztów na rzecz BFG. Łączne opłaty zaksięgowane w ciężar kosztów I kwartału 2019 r. były wyższe o 90,1 mln zł r/r,

* poniesienie w I kwartale 2019 r. kosztów integracji w kwocie 54,3 mln zł przy braku takich kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego, podano w raporcie.

Czytaj także: Zmiana na stanowisku wiceprezesa BNP Paribas Bank Polska >>>

„Eliminując wpływ kosztów integracji zysk netto grupy wypracowany po I kwartale 2019 r. byłby o 140,6% (tj. o 120 161 tys. zł) wyższy niż zysk wypracowany po I kwartale 2018 r.” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 770,44 mln zł

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 770,44 mln zł wobec 449,91 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 205,88 mln zł wobec 120,67 mln zł rok wcześniej.

„Całkowite dochody grupy za okres 3 miesięcy 2019 r. były o 33 200 tys. zł (tj. o 36%) wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na odnotowany wzrost wpłynęła głównie poprawa zysku netto, częściowo zniwelowana przez zmianę wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (negatywny efekt w wysokości 51 940 tys. zł)” – czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 108,84 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r.

Na koniec marca 2019 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej) wyniosły 77 726 759 tys. zł i wzrosły o 1 131 677 tys. zł, tj. o 1,5% w porównaniu do końca 2018 r., podano w raporcie.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I kwartale 2019 r. wyniósł -93 181 tys. zł i jego negatywny wpływ na wyniki grupy był większy o 30 827 tys. zł, tj. o 49,4% r/r.

„Jednym z czynników powodujących wzrost odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe był fakt ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. nabytej 31 października 2018 r. Ponadto w wyniku I kwartału br. została uwzględniona rezerwa na wzrost ryzyka związanego z ASF (afrykański pomór świń) w wysokości 19 mln zł” – wyjaśniono w raporcie.

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) grupy kapitałowej banku od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. wyniosły 743 550 tys. zł i były wyższe o 322 529 tys. zł, tj. o 76,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wskaźnik ROE wzrósł do 7,7%

Wskaźnik ROE wzrósł w I kw. br. o 2,4 pkt proc. r/r do 7,7% (w ujęciu znormalizowanym tj. bez kosztów integracji), zaś wskaźnik koszty/ dochody (C/I) spadł o 4,2 pkt proc. r/r do 60,1% w tym ujęciu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 163,36 mln zł wobec 89,27 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Źródło: ISBnews