Blisko 1 miliard zł dla mikro-, małych i średnich firm za pośrednictwem Banków Spółdzielczych z Grupy BPS

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bps.250xBank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS), zrzeszający banki spółdzielcze, przystąpił do programu pt.: "Rządowy program wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Gwarancja de minimis". Bank BPS zawarł właśnie Umowę Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na jej podstawie przedsiębiorcy lokalni, będący klientami Banków Spółdzielczych, uzyskają dostęp do kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami BGK. Operatorami programu będą Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS oraz Oddziały Banku BPS. Bank BPS otrzymał limit, który umożliwi udzielenie małym i średnim przedsiębiorcom kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancją de minimis w wysokości ok. 1 mld złotych. Atrakcyjność programu polega na tym, że w pierwszym roku nie będą pobierane opłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

– To ważne wydarzenie, zarówno dla sektora MŚP jak i bankowości spółdzielczej. MŚP wytwarzają w Polsce ponad 50% PKB i utrzymują ok. 8,6 mln miejsc pracy. Szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego potrzebna jest przedsiębiorcom dodatkowa płynność. Większość opiera działalność na środkach własnych. Niewiele wykorzystuje zewnętrzne źródła finansowania. Skutkiem takiej sytuacji jest wolniejszy rozwój tego sektora. Dzięki podpisanej umowie, oferta banków spółdzielczych zmieni ten obraz. Banki spółdzielcze są  bowiem ze swej natury najbliżej mikro- i małych przedsiębiorstw. Mają  pełne rozeznanie ich potrzeb i wynikającą stąd zdolność lepszego alokowania otrzymanych środków do firm o największym potencjale. Otrzymaliśmy dziś ważny instrument stymulowania wzrostu konkurencyjności MŚP. Wpłynie to więc korzystnie na regionalny rozwój gospodarczy. – powiedział po podpisaniu umowy Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.

Podstawowe warunki udzielania gwarancji w ramach linii portfelowej PLD:

 • gwarancje udzielane są w ramach pomocy publicznej, która dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EURO w okresie 3 kolejnych lat;
 • gwarancja jest nieodwołalna i płatna przez BGK na pierwsze żądanie Banku;
 • gwarancją mogą być objęte tylko kredyty obrotowe;
 • maksymalna kwota gwarancji wynosi  3,5 mln zł;
 • umowa nie określa minimalnej kwoty;
 • gwarancja może być udzielana na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy;
 • gwarancja może być udzielana maksymalnie na okres spłaty kredytu wydłużony o 3 m-ce;
 • gwarancja może obejmować maksymalnie 60% kwoty kredytu;
 • dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny wynosi 0 %;
 • za następne okresy roczne stawka wynosi 0,5% rocznie;
 • wartość pomocy de minimis dla jednego kredytobiorcy wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji;
 • udzielanie gwarancji w ramach tej umowy będzie wymagało wystawienia kredytobiorcy, który uzyskał kredyt objęty tą formą
 • zabezpieczenia, zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis;
 • zabezpieczenie gwarancji przez klienta stanowi weksel własny  in blanco