Biznes oczekuje dobrego porozumienia klimatycznego w Paryżu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lewiatan.02.400W poniedziałek  rozpoczyna się  w Paryżu Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny (COP21). Konfederacja Lewiatan oczekuje, że zostanie zawarte nowe, prawnie obowiązujące globalne porozumienie klimatyczne, które będzie nakładało na największe gospodarki świata porównywalne obowiązki w zakresie ochrony klimatu.

– Oczekujemy, że decydenci podejmą starania, aby nowe porozumienie było ambitne i prawnie wiązało wszystkie strony do porównywalnych działań na rzecz ochrony klimatu. Jest to szczególnie istotne dla europejskiego przemysłu, który obciążony jest realizacją bardzo ambitnej polityki klimatycznej przyjętej przez UE. W sytuacji, gdy w Paryżu zostanie przyjęte słabe porozumienie klimatyczne, to stoimy na stanowisku, że europejska polityka klimatyczna powinna zostać poddana rewizji pod kątem zapewnienia konkurencyjności biznesowi – mówi Agata Staniewska, ekspertka Konfederacja Lewiatan.

Europa jest obecnie najbardziej efektywną emisyjnie gospodarką świata, aby jednak mogła podejmować dalsze działania w zakresie ochrony klimatu, musi pozostać konkurencyjną. W tym celu należy dążyć do stworzenia porównywalnych warunków działania we wszystkich wiodących gospodarkach świata. Wielostronne porozumienie klimatyczne z pewnością pomogłoby w osiągnięciu globalnej redukcji emisji w sposób efektywny i z zachowaniem konkurencyjności przemysłu. Zdaniem Lewiatana jest to również najlepsza droga do pobudzenia inwestycji i stworzenia nowych możliwości w zakresie badań i rozwoju istniejących i nowych technologii.

Pozytywnie oceniamy przyjęte przez ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) podejście polegające na przedstawianiu krajowo określanych kontrybucji w zakresie redukcji emisji GHG (tzw. INDCs- Intended Nationally Determined Contributions). Co prawda, po zagregowaniu wszystkich zadeklarowanych przez kraje INDCs wzrost temperatury nie zostanie zatrzymany, a jedynie spowolniony do 2,7°C-3°C na koniec wieku, to należy jednak zauważyć, że zastosowanie INDCs spowodowało, że wiele gospodarek przyspieszyło swoje redukcyjne wysiłki (np. USA i Chiny), co jeszcze kilka lat temu wydawałoby się mało realne.

Biznes powinien być włączony w formalne procesy UNFCCC

Aktywność biznesu ma ogromny wpływ na klimat. Z jednej strony, biznes odpowiada za znaczną część emisji, z drugiej dostarcza technologii, które umożliwiają ich ograniczanie oraz adaptację do zmian klimatu. Dlatego też, uważamy, że biznes powinien być jedną ze stron w ramach ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC. Apelujemy o stworzenie instytucjonalnego kanału dla sektora prywatnego w ramach nowego porozumienia klimatycznego. Jesteśmy przekonani, że wiedza i ekspertyza, które są po stronie środowiska biznesowego są kluczowe dla osiągnięcia dobrych i efektywnych rozwiązań w ramach nowego porozumienia.  Na przestrzeni ostatnich lat poszczególne kraje oraz prezydencje COP starały się włączać biznes w debatę UNFCCC, szczególnie dobrze zapisała się w tych działaniach Polska, a teraz Francja. Wierzymy, że stworzenie takiego kanału wpłynie pozytywnie na komunikację procesu, dzielenie się informacjami oraz stworzy lepsze podłoże do dialogu.

Biznes oczekuje, że nowe porozumienie zapewni transparentność działań i rzetelną realizację postanowień przez wszystkich sygnatariuszy

Równie ważne co zawarcie samego porozumienia, jest jego transparentna i rzetelna realizacja przez wszystkich sygnatariuszy. Tylko w ten sposób można osiągnąć wzajemne zaufanie wszystkich stron procesu. Dlatego też, Konfederacja Lewiatan uważa, że nowe porozumienie musi zawierać krajowe zasady monitoringu, raportowania i weryfikacji (Monitoring, Veryfication and Raporting MRV), które będą wzajemnie porównywalne. Mechanizmy te powinny być również wsparte systemem sankcji za niewypełnianie zobowiązań redukcyjnych wynikających z nowego porozumienia.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby wdrożenie jednego schematu, który obowiązywałby wszystkie strony. Stosowanie jednakowych wytycznych nie tylko w zakresie mierzenia poziomów emisji, ale również jednakowa ocena stopnia realizacji przyjętych zobowiązań, z pewnością byłaby dobrym krokiem w kierunku tworzenia globalnego, wiarygodnego systemu. Uważamy, że pomogłoby to również w integracji regionalnych rynków CO2 oraz wymianie dobrych praktyk w zakresie ograniczania emisji. Europejski przemysł ma dużą wiedzę i doświadczenia w zakresie MRV, którą jest gotów się dzielić na forum UNFCCC.

Źródło: Konfederacja Lewiatan