Biurokracja powstrzymuje banki spółdzielcze przed korzystaniem ze środków publicznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

flbs.2014.foto.23.400xUproszczenie dokumentacji i procedur w zakresie programów pomocowych - zarówno unijnych, jak i tych finansowanych ze środków krajowych - oto najważniejszy wniosek płynący z ostatniej debaty tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, zatytułowanej "Banki spółdzielcze wobec wyzwań nowych regulacji ws. wsparcia biznesu współfinansowanego ze środków publicznych". W panelu, moderowanym przez wiceprezesa Związku Banków Polskich Mieczysława Groszka, udział wzięli: Piotr Chrzanowski, Wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości, Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Masadyński - Wiceprezes Spółdzielczej Grupy Bankowej, Arkadiusz Lewicki - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Instrumentów Finansowych Programów UE, Aleksandra Szelągowska - Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marek Szczepański- Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co przeszkadza aby sięgać po środki unijne? – takie pytanie postawił przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego. W opinii dyrektora Szczepańskiego, jedynie siedem banków spółdzielczych podpisało do tej chwili umowy z BGK – co, biorąc pod uwagę pozycję  banków spółdzielczych na obszarach wiejskich jest bardzo słabym wynikiem.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014:

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Paweł Masadyński z SGB:

Odczuwamy, że to ryzyko w wielu przypadkach przerzucone jest na bank spółdzielczy. Koszty związane z regulacjami, sprawozdawczością, kontrolami, skomplikowane umowy, które mogą spowodować cofnięcie dopłat – to wszystko jest po stronie banku spółdzielczego.

Do problemu nadmiernej biurokracji, nierzadko przerastającej możliwości banków spółdzielczych, odniósł się również w przemówieniu kończącym forum Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz:

Musimy zrozumieć, że 70 procent banków lokalnych w Polsce to banki zatrudniające do 50 osób. Z roku na rok coraz więcej z tych osób musi pracować na sprawozdawczość, na monitorowanie, na raportowanie – a coraz mniej czasu na biznes i utrzymywanie relacji (…) Nie ma zgody na to, żebyśmy zamęczyli małe i średnie przedsiębiorstwa – również te najmniejsze banki – i w związku z tym proponuję, żebyśmy w przypadku banków lokalnych zaproponowali (…) żeby to właśnie banki zrzeszające były tymi, którzy odegrają w tej dziedzinie określoną rolę, zdejmując część obciążeń administracyjnych z banków spółdzielczych.

flbs.2014.foto.24.600x

Efektywne wykorzystanie „mocy przerobowych” wewnątrz zrzeszeń nie jest jedynym rozwiązaniem problemu obciążeń administracyjnych; zdaniem Prezesa ZBP polscy reprezentanci w Unii Europejskiej powinni w zdecydowany sposób występować przeciw obciążaniu sektora MSP biurokratycznym balastem:

Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, z którą się nie zgadzam. My nie jesteśmy w Unii Europejskiej na niby (…) Nie ma zgody na to po prostu, żebyśmy w nieskończoność tkwili w biurokracji – i żeby gros środków unijnych było przeznaczanych na obsługę biurokracji. Na to nie może być zgody. Musimy wszyscy jasno powiedzieć: jest gdzieś granica szaleństwa.

Prezes ZBP podkreślił równocześnie, że wymuszona po części przez nowe uwarunkowania prawne zmiana modelu biznesowego funkcjonowania banków spółdzielczych stanowić może szansę dla sektora – jednak szansę tę trzeba w odpowiedni sposób wykorzystać:

Chodzi o to, żebyśmy obecnie wykorzystali wszelkie szanse. Traktujmy tę zmianę modelu organizacyjno-prawnego i prace nad modyfikacją modelu biznesowego jako szansę. Myślę, że uda nam się utrzymać ten olbrzymi dorobek w postaci ludzi, bazy materialnej, ale również produktów, relacji zachować elastyczność, a jednocześnie stworzyć wielką efektywność i koordynację w ramach banków zrzeszających.

flbs.2014.foto.25.600x

Nowe uwarunkowania wymuszają również zmianę relacji z partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi, a w ostatecznej perspektywie – zmianę relacji z klientem na model określony przez Prezesa ZBP mianem „bankowości obywatelskiej”:

Ważne jest również to,żebyśmy kształtowali i budowali dobre relacje z partnerami biznesowymi, z firmami outsourcingowymi – ale oni muszą zrozumieć, że bankowość spółdzielcza stoi dziś przed koniecznością zwiększenia efektywności, że nie będzie mogła absorbować każdego wymyślonego na świecie rozwiązania, że będziemy musieli te rozwiązania optymalizować. To jest konieczne, właśnie w imię efektywności i bezpieczeństwa. Budujmy razem ze wszystkimi naszymi partnerami strategię wspólnego wzrastania. I wreszcie – na pewno musimy mówić o nowej formule współpracy z naszymi partnerami, z klientami.

Zdaniem Prezesa Pietraszkiewicza, wdrożenie takich rozwiązań jak IPS musi być związane ze stała kontrolą ich efektywności. Przykładem odpowiedniego wykorzystania siły, jaka dają zrzeszenia powinna być odpowiednia współpraca pomiędzy bankami spółdzielczymi a organami samorządu terytorialnego:

Musimy zrozumieć, że 70 procent banków lokalnych w Polsce to banki zatrudniające do 50 osób. Z roku na rok coraz więcej z tych osób musi pracować na sprawozdawczość, na monitorowanie, na raportowanie – a coraz mniej czasu na biznes i utrzymywanie relacji (…) Nie ma zgody na to, żebyśmy zamęczyli małe i średnie przedsiębiorstwa – również te najmniejsze banki – i w związku z tym proponuję, żebyśmy w przypadku banków lokalnych zaproponowali (…) żeby to właśnie banki zrzeszające były tymi, którzy odegrają w tej dziedzinie określoną rolę, zdejmując część obciążeń administracyjnych z banków spółdzielczych.

Kończąc obrady, Prezes Związku Banków Polskich zwrócił się do organizatorów i uczestników wydarzenia:

Na zakończenie forum chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Mariuszowi Zygierewiczowi, Panu Prezesowi Andrzejowi Wolskiemu, Panu Piotrowi Matwiejowi, Panu Arkadiuszowi Lewickiemu i całemu Centrum Prawa Bankowego i Informacji za przygotowanie tegorocznego forum. Chciałbym podziękować wszystkim wystawcom,mediom, a w szczególności Państwu, którzy przybyliście na to forum – i mam nadzieję, że uznacie ten pobyt za pożyteczny.


Karol Jerzy Mórawski