BGŻ BNP Paribas: zysk netto wzrósł rdr do 279,71 mln zł w 2017 roku

BGŻ BNP Paribas: zysk netto wzrósł rdr do 279,71 mln zł w 2017 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 279,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 76,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank #BGŻ BNP Paribas odnotował 279,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. #banki #zysk #BNPParibas @BNPParibas

„Grupa kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 279 707 tys. zł, tj. ponad trzykrotnie wyższy niż osiągnięty w roku 2016. Wynik z działalności bankowej wyniósł 2 695 980 tys. zł i był o 2,1% wyższy niż rok wcześniej. Koszty funkcjonowania grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 1 680 930 tys. zł i zostały zredukowane o 10,6%. Trzecim czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku było niższe o 10,9% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło -355 299 tys. zł” – czytamy w raporcie.

W 2017 roku, w związku z nowelizacją ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), zmianie uległa metodologia naliczania opłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, zmieniony został również cykl odprowadzania opłaty na fundusz restrukturyzacji (z kwartalnego na roczny, z terminem płatności za rok 2017 do 20 lipca). Łączne opłaty na rzecz BFG rozpoznane w 2017 r. były niższe od poniesionych w poprzednim roku o 33,43mln zł, tj. o 25,9%, podano także.

205,87 mln zł podatku od instytucji finansowych 

Podatek od instytucji finansowych zapłacony przez BGŻ BNP Paribas w ub.r. wyniósł 205,87 mln zł wobec 185,88 mln zł rok wcześniej.

W 2016 r. grupa ponosiła znaczne koszty związane z procesami połączeniowymi banków BGŻ, BNP Paribas Bank Polska oraz Sygma Bank Polska. Koszty procesów integracji banków w 2017 roku były niższe o 80,4% r/r i wyniosły 35 641 tys. zł. Eliminując wpływ kosztów integracji w analizowanych okresach, zysk netto grupy w 2017 roku wyniósłby 308,58 mln zł i byłby o 37,9% wyższy niż zysk roku poprzedniego, podkreśliła także instytucja.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 926,74 mln zł wobec 1 826,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 485,98 mln zł wobec 493,22 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 72,75 mld zł na koniec 2017 r.

Aktywa razem banku wyniosły 72,75 mld zł na koniec 2017 r. wobec 72,31 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 298,39 mln zł wobec 49,39 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2017 roku wyniósł -355 299 tys. zł i jego negatywny wpływ na wyniki grupy był mniejszy o 43 584 tys. zł, tj. o 10,9% w porównaniu z 2016 rokiem. Saldo odpisów w 2017 było roku niższe, pomimo że pozytywny wpływ transakcji sprzedaży wierzytelności w 2016 roku był większy o 18 279 tys. zł” – czytamy dalej w raporcie.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł na 31 grudnia 2017 r. 13,75% i spadł w stosunku do grudnia 2016 r. o 0,65 pkt proc. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) grupy na koniec 2017 roku były identyczne i wyniosły 10,81%.

„Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) grupy obliczony po wyłączeniu wpływu kosztów integracji wyniósł w 2017 roku 4,8%. Wzrost widoczny w porównaniu do 2016 roku jest rezultatem poprawy wyniku z działalności bankowej (w tym przede wszystkim wyniku z tytułu odsetek) ograniczenia kosztów działania oraz obniżenia kosztów ryzyka. Stopa zwrotu z aktywów obliczona po wyłączeniu wpływu kosztów integracji wyniosła 0,4% i wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem o 0,1 pkt proc.” – napisano także w materiale.

Poprawa rentowności prowadzonej działalności 

Bank wskazał, że na poprawę rentowności prowadzonej działalności wskazuje zmiana relacji kosztów do dochodów. Wskaźnik ten poprawił się w rezultacie wzrostu dochodów przy jednoczesnym spadku kosztów funkcjonowania (również w ujęciu bez uwzględnienia kosztów integracji). Wskaźnik Koszty/Dochody (bez kosztów integracji) kształtuje się na poziomie 61%, niższym o 3,6 pkt proc. w stosunku do 64,6% na koniec roku 2016. Dla potrzeb kalkulacji powyższego wskaźnika za mianownik przyjmuje się kategorię dochodu z działalności bankowej, która stanowi sumę wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

„Prezentacja wskaźników obliczonych na bazie kategorii rachunku zysków i strat z wyłączeniem kosztów integracji (rozumianych jako dodatkowe koszty związane z procesami połączeniowymi banków BGŻ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sygma Bank Polska S.A.) ma na celu przekazanie dodatkowej informacji pozwalającej na ocenę aktualnego potencjału połączonych banków” – wyjaśniono także.

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 2,7% i nie uległa zmianie w porównaniu do poziomu obliczonego według stanu na koniec 2016 roku, podał też bank.

Wskaźnik kosztów ryzyka obniżył się w porównaniu do poziomu odnotowanego w 2016 roku o 10 pb i wyniósł 0,6%.

Na 31 grudnia 2017 roku bank posiadał 476 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej. Sieć oddziałów uzupełniały 2 kasy zewnętrzne, obsługujące transakcje gotówkowe i bezgotówkowe oraz 7 Centrów Bankowości Prywatnej. Sieć sprzedaży detalicznej wspierają dodatkowo 102 Punkty Obsługi Klienta.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Źródło: ISBnews