BGK: 874,62 mln zł zysku netto; 122 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki w 2021 r.

BGK: 874,62 mln zł zysku netto; 122 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki w 2021 r.
Fot. BGK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego odnotował 874,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 367,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. BGK wygenerował 122 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii COVID-19 w 2021 r.

„Wynik netto grupy BGK za 2021 rok zamknął się kwotą 874,6 mln zł, wyższą o 508 mln zł, tj. 138,6% r/r. Wzrost wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem udziału w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych o 278,3 mln zł, co wynikało z dodatniej wyceny Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZ AN oraz jednostek stowarzyszonych wchodzących w skład Funduszu Ekspansji Zagranicznej” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wzrost kosztów administracyjnych był niższy od tempa wzrostu wyniku na działalności bankowej i wyniósł 4,4% wobec 7,3% przyrostu strony dochodowej, podano także.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 033,66 mln zł wobec 954,67 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 294,41 mln zł wobec 248,03 mln zł rok wcześniej.

Aktywa

Aktywa razem banku wyniosły 196,64 mld zł na koniec 2021 r. wobec 160,32 mld zł na koniec 2020 r.

„Grupa BGK zamknęła rok 2021 sumą bilansową w wysokości 196 643,5 mln zł, która wzrosła o 36 318,0 mln zł, tj. 22,7% r/r. Na zmianę sumy bilansowej złożył się przede wszystkim wzrost zobowiązań wobec klientów o 34 666 mln zł implikujący wzrosty aktywów płynnych i instrumentów dłużnych” – czytamy dalej.

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE wzrósł o 1,9 pkt proc. do 3,6%. Wskaźnik ROA był o 0,2 pkt proc. wyższy niż w 2020 roku i wyniósł 0,4%.

Wskaźnik C/I z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych spadł o 6,5 pkt proc. r/r do poziomu 35,7%. Wskaźnik C/I z działalności podstawowej spadł z 42,8% w 2020 roku do 41,6% w roku 2021.

„Współczynnik wypłacalności pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 28,5%. Silna pozycja kapitałowa Grupy BGK na koniec 2021 roku zwiększa potencjał dla realizacji misji BGK w latach przyszłych i umożliwia wzrost działalności wspierającej rozwój gospodarczy kraju” – napisano także w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 695,6 mln zł wobec 315,66 mln zł zysku rok wcześniej.

BGK wygenerował 122 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki

BGK wygenerował 122 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii COVID-19 w 2021 r., podał bank. Na tę kwotę składały się: zaangażowanie kredytowe oraz gwarancje i poręczenia. BGK podawał wcześniej, że w 2020 r. wygenerował 120 mld zł wsparcia dla gospodarki.

W 2021 roku ogłosiliśmy nową strategię biznesową banku, mocno skoncentrowaną na wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

„Dziś okazuje się, że nasza misja jest bardzo ważna a nasze działania są gospodarce bardzo potrzebne. Podejście biznesowe BGK pomogło sprawnie reagować na zdarzenia gospodarcze wywołane m.in. pandemią czy wojną rozpoczętą przez Rosję. W zeszłym roku kontynuowaliśmy pomoc dla firm – wydłużyliśmy działanie naszych rozwiązań pomocowych, głównie gwarancyjnych. Wprowadziliśmy też nowe programy – np. wyjątkowe w skali europejskiej gwarancje leasingu i faktoringu. Najbardziej znane – gwarancje de minimis – pomogły przetrwać kryzys wywołany pandemią 72% odbiorców tych gwarancji i zachować lub utworzyć niemal pół miliona miejsc pracy” – powiedziała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

Czytaj także: Rząd chce utworzyć w BGK fundusz, który umożliwi 6,9 mld zł finansowania dla firm do końca 2022 roku >>>

Strategia biznesowa BGK ma wpływ na interesariuszy i partnerów banku głównie poprzez trzy filary. Pierwszym jest zrównoważony rozwój.

„BGK z jednej strony realizuje ten cel poprzez swoje programy. W programie Społecznego Budownictwa Czynszowego w 2021 roku padł rekord – bank otrzymał wnioski na budowę prawie 5 tys. mieszkań społecznych i spółdzielczych. Wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat było 20-krotnie wyższe niż w 2020 r. (1,7 mld zł)” – czytamy w komunikacie.

Inicjatywa 3W

Polski bank rozwoju powołał też inicjatywę 3W, która ma pomóc w zbudowaniu konkurencyjnej gospodarki z wykorzystaniem trzech zasobów: wody, wodoru i węgla (nieenergetycznego, np. włókien węglowych). Inicjatywa 3W to także platforma wymiany informacji, poszukiwania inwestorów, wykonawców, partnerów wśród jednostek naukowych i samorządowych. W kwietniu 2022 roku przedstawiciele biznesu podpisali kolejne listy intencyjne o współpracy.

„Samorządy to odbiorcy kolejnego programu – Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zeszły rok był dla sytuacji budżetowej samorządów niezwykle trudny. Dochody z PIT, które mają znaczący udział w budżetach jednostek samorządu terytorialnego (JST), spadły o 1,9%, co przy jednoczesnym spadku nadwyżki inwestycyjnej o ponad 11 proc., znacznie zmniejszyło apetyt na realizację inwestycji” – napisano także.

Czytaj także: BGK buduje ekosystem 3W z polskimi firmami z obszaru wody, wodoru i węgla >>>

Dzięki Programowi JST mogą otrzymać nawet 95% bezzwrotnego dofinansowania dla swoich projektów.

„W 2021 r., gdy wciąż jeszcze zmagaliśmy się z pandemią, zaczęliśmy wspierać zrównoważone inwestycje samorządów, które mogą być kołem zamachowym polskiej gospodarki. W 1. edycji Programu dofinansowanie w kwocie 24 mld zł przyznano prawie 100% JST w kraju. 4,8 mld zł przypadło projektom na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 11,3 mld zł na drogową. Nazwa Program Inwestycji Strategicznych nie jest przypadkowa – dla wielu gmin są to inwestycje strategiczne, bardzo potrzebne dla lokalnych społeczności, na które od lat nie było pieniędzy. Dziś, dzięki naszemu wsparciu, można je w końcu przeprowadzić” – wskazała Daszyńska-Muzyczka.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju

Z drugiej strony, BGK wspiera zrównoważony rozwój, budując system oceny i klasyfikacji transakcji pod kątem ryzyka ESG. Dzięki niemu bank zdecyduje co dokładnie będzie oceniać w transakcjach i w jakiej skali. W banku powołano Biuro Ryzyka ESG, które będzie się tym zajmować, podkreślono także.

Bank podał też, że zwiększa zaangażowanie w finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej zarówno poprzez program „Finansowe Wspieranie Eksportu”, jak i poprzez działalność własną – łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej w 2021 roku wyniosła 3,6 mld zł.

„BGK wsparł 220 projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Można wśród nich wymienić: sprzedaż produktów chemicznych na Ukrainę, sprzedaż naczep do Mali, sprzedaż maszyn do Azji, czy też finansowanie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i Chile. W 2021 r. BGK był obecny z polskimi firmami na 76 rynkach (7 lat wcześniej bank wspierał przedsiębiorców w zaledwie 9 krajach)” – wymieniono w informacji.

Rozwijanie Funduszu Trójmorza

Istotną częścią działalności międzynarodowej BGK jest rozwijanie Funduszu Trójmorza – ekonomicznego wymiaru Inicjatywy Trójmorza, działającego na zasadach rynkowych. Jego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

„Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach – transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Pod koniec grudnia 2021 roku w portfelu funduszu znajdowały się 3 inwestycje. Liczba akcjonariuszy w ciągu 12 miesięcy ostatniego roku wzrosła z 7 do 11. Wartość zaangażowania BGK w Fundusz wynosi 750 mln euro a suma dokonanych wpłat (stan na 31 grudnia 2021 r.) wyniosła 274,7 mln euro” – napisano w komunikacie.

„Wojna w Ukrainie i agresywna polityka Rosji powodują, że Fundusz Trójmorza nabiera całkowicie nowego znaczenia geopolitycznego. Dla zachodniego świata nowym wyzwaniem będzie wkrótce odbudowa Ukrainy. Inwestycje w regionie Trójmorza nabiorą więc jeszcze większego znaczenia niż dotychczas” – powiedziała prezes.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews