Będzie pierwszy Kongres Pośrednictwa Finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpf.04.400x267Osiągnięty poziom dojrzałości sektora pośrednictwa finansowego, istotny udział w sprzedaży produktów finansowych, w tym bankowych i ubezpieczeniowych z jednej strony, z drugiej zaś ważne pytania o możliwości rozwoju sektora w aktualnym i utrwalającym się środowisku niskich stóp procentowych oraz poszukiwania  możliwości obniżania kosztów stałych i kosztów dystrybucji produktów, wreszcie sytuacja drastycznie niskiego poziomu zaufania do sektora pośrednictwa finansowego to wiązka założeń uzasadniających - potrzebę organizacji Kongresu Pośrednictwa Finansowego. Do wydarzenia tego, z inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dojdzie 24 września 2015 roku.

„MIĘDZYSEKTOROWA” RADA PROGRAMOWA

W skład Rady Programowej I Kongresu Pośrednictwa Finansowego weszli praktycy biznesowi z kilku sektorów usług finansowych: oprócz samych pośredników, również przedstawiciele największych banków, kluczowych spółek faktoringowych i ubezpieczeniowych oraz organizacji samorządu finansowego – Związku Banków Polskich, Związku Polskiego Leasingu i KPF. Tak szeroka reprezentacja rynku usług finansowych zapowiada interdyscyplinarne i międzysektorowe podejście do analizowania obecnej i przyszłej sytuacji oraz źródeł i warunków do poprawy koniunktury w sektorze pośrednictwa w Polsce.  – Zjawiska, dotykające banków, w dużej mierze odnoszą się również do pośredników finansowych. Dlatego dwa podstawowe wyzwania, z jakimi ten sektor będzie musiał się zmierzyć to reputacja i model biznesowy. Rozproszone jak dotąd działania różnych środowisk tego samego sektora będą mogły znaleźć dzięki Kongresowi wspólny mianownik – ocenia Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. Znajdą się one również w centrum uwagi uczestników I Kongresu Pośrednictwa Finansowego.

ROLA POŚREDNICTWA NA ROZWINIĘTYM RYNKU EUROPY ZACHODNIEJ

Punktem odniesienia dla dyskusji o roli pośrednictwa w strukturze polskiego systemu finansowego będą doświadczenia i trendy rynków zachodnioeuropejskich. Stąd planowana obecność Jerome Janin, Wiceprezydenta BNP Personal Finance, należącego do Grupy BNP Paribas.

– Obecność przedstawiciela tak uznanej instytucji finansowej na konferencji KPF, poświęconej pośrednictwu finansowemu, to nie tylko docenienie roli samorządowej KPF w EUROFINAS, skupiającej 18 krajowych organizacji, reprezentującej bardzo poważną część europejskiego rynku kredytowego. To przede wszystkim potwierdzenie, iż wykonywana przez KPF praca samorządowa przynosi efekty – docenia się dziś rolę, jaką sektor pośrednictwa finansowego pełni w procesie sprzedaży produktów kredytowych, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE. Opisanie modeli współpracy z pośrednikami finansowymi w dystrybucji produktów finansowych, występujących poza granicami naszego kraju może się okazać inspirujące nie tylko dla praktyków sektora pośrednictwa, ale również dla dostawców produktów finansowych – mówi mec. Marcin Czugan, przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS i zarazem dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF.

ZAUFANIE POTRZEBUJE WDROŻENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zaufanie do sektora pośrednictwa finansowego lokuje się bardzo nisko w rankingach zaufania społecznego. Względnie niżej niż do innych sektorów rynku finansowego. To wnioski z raportu z badań, wykonanych na zlecenie KPF i ANG przez Dom Badawczy Maison. Dla odpowiedzialnych managerów tego sektora rodzi to szereg pytań o perspektywy rozwoju sektora, możliwe scenariusze dla przyszłej koniunktury i relacji z dostawcami. Debata kongresowa będzie nakierowana zatem również na poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, jak winien przebiegać rozwój sektora, by był wystarczająco trwały, a poziom zaufania nie rodził kolejnych ryzyk prawnych. Uczestnicy debaty zapewne uwzględnią fakt, iż dyskusja merytoryczna toczyć się będzie równolegle do prac legislacyjnych, mających na celu objęcie pośredników finansowych nadzorem – czy wejście w życie tej regulacji wystarczy do tego, by zaufanie do sektora wzrosło do poziomu przynajmniej innych sektorów usług finansowych? – Znaczna część środowiska praktyków i liderów opinii sektora pośrednictwa finansowego jest przekonana o konieczności wdrażania do praktyki biznesowej miękkich regulacji w postaci dobrych praktyk – dobrze monitorowanych i egzekwowanych. Pomimo tego pozytywnego zjawiska, trzeba pójść dalej i zastanowić się, czy pojęcie „służby” winno zajmować uwagę praktyków rynku finansowego, czy ma ono praktyczny sens i finansowy wymiar? I w jakim zakresie zaangażowanie społeczne może przełożyć się na stworzenie przewagi konkurencyjnej? Wreszcie na ile możliwe jest osiągnięcie sukcesu sprzedażowego bez stosowania missellingu? – zauważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.. Wartością dodaną debaty kongresowej powinno być spojrzenie na te aspekty działalności z perspektywy praktyków, nie tylko z sektora pośrednictwa finansowego, ale co równie ważne – dostawców produktów finansowych: ubezpieczycieli, pożyczkodawców, faktoringu i leasingu..

WIZJA PRZYSZŁOŚCI POŚREDNICTWA W POLSCE

Agenda Kongresu, zaprojektowana przez Członków Rady Programowej, pozwoli przedyskutować i opisać konsekwencje najważniejszych wyzwań, stojących przed sektorem. Stąd debata kongresowa uwzględniać będzie takie kwestie jak, skutki rynkowe europejskiej polityki regulacyjnej, zmieniające się środowisko prawne w Polsce, zmiany w otoczeniu biznesowym sektora pośrednictwa finansowego. Nie będą pomijane również kwestie technologii, wspierającej procesy biznesowe. Zaproszeni przez KPF eksperci, praktycy rynkowi będą dyskutować na temat tego, jak mogą ewoluować modele biznesowe firm pośrednictwa finansowego. – Pośrednicy powinni wystrzegać się czekania na rozwój wypadków, zamiast tego – wybiegać myślą naprzód i przygotowywać zawczasu na zmiany w modelach biznesowych banków. A w ich przypadku najważniejszy jest niski koszt operacyjny – przekonuje dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF, odpowiedzialny za merytoryczną wartość kongresu.

– Kongres jest projektem, który ma szansę wypełnić merytoryczną lukę – do tej pory brakowało wydarzenia konferencyjnego o takiej skali, poświęconego tej branży, której rola i znaczenie w sprzedaży kredytów bankowych i niebankowych rośnie – podkreśla dr Bieszki.
 
I Kongres Pośrednictwa Finansowego odbędzie się 24 września 2015 roku w warszawskim Hotelu Marriott.

Źródło: KPF