Bankowość i Finanse | CSR | Banki coraz bardziej aktywne społecznie

Bankowość i Finanse | CSR | Banki coraz bardziej aktywne społecznie
Fot.patpitchaya/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki wielokrotnie już udowadniały, że potrafią działać na rzecz wspólnego dobra. Robią to także teraz. Zakup ponad 10 tys. testów, przekazanie 30 mln zł na wsparcie polskich szpitali i placówek medycznych czy też bezpłatne udostępnienie ponad 100 pojazdów do użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego - to tylko jedne z wielu działań pomocowych polskiego sektora bankowego w związku z pandemią COVID-19.

Informacje te otrzymał Związek Banków Polskich od funkcjonujących na naszym rynku instytucji finansowych (patrz wykres 1.).

Źródło: ankieta Związku Banków Polskich

Ostatnie tygodnie w Polsce, Europie i na świecie ukazały, jak wielką wagę i znaczenie – w obliczu trudnej do przewidzenia i wyjątkowo niepewnej przyszłości – mają przedsięwzięcia prospołeczne. Zarówno te realizowane wspólnie w skali makro, jak i pojedyncze inicjatywy o mniejszym zasięgu. Wszystkie one pozwalają stopniowo pokonywać rozliczne trudności, z jakimi musimy się zmierzyć w praktycznie wszystkich branżach i dziedzinach życia codziennego.

Wiele branż i przedsiębiorstw – pomimo wyzwań, przed jakimi przyszło im stanąć – inicjuje własne lub włącza się w różnego rodzaju działania, których celem jest pomoc w walce z COVID-19. Dotychczasowy okres pandemii pokazał, że mimo obowiązkowego dystansowania społecznego, potrafimy działać wspólnie i wspierać się w różny sposób.

Gotowi do pomocy

Środowisko bankowe w Polsce – jako jedno z pierwszych – wdrożyło i skierowało do swoich klientów przekrojowy pakiet pomocowy dotyczący m.in. zawieszenia rat kredytowych oraz pakiet gwarancyjno-pomocowy dla przedsiębiorstw. Już w pierwszych tygodniach ich funkcjonowania zawieszono spłaty rat kredytowych dla ponad 700 tys. klientów indywidualnych (o równowartości 42 mld zł) oraz 60 tys. kredytów dla przedsiębiorców (o wartości 24 mld zł). Ponadto wyasygnowano ponad 20 mld zł na dodatkowe kredyty – kwotę tę jeszcze w tym roku banki przeznaczą do dyspozycji mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Co więcej, banki w Polsce od kilku tygodni poszerzają także swoje – zarówno sektorowe, jak i indywidualne – inicjatywy społeczne skierowane do wielu grup.

– W tych szczególnych okolicznościach za niezwykle potrzebne uznaliśmy inicjowanie programów o charakterze pomocowym, które bezpośrednio przekładają się nie tylko na wymiar materialny, ale również społeczny. To przede wszystkim wsparcie walczącej z koronawirusem na pierwszym froncie służby medycznej oraz osób, które zachorowały. Wśród tych działań można przykładowo wskazać zakup tysięcy testów na obecność wirusa, dziesiątki milionów złotych wsparcia finansowego dla szpitali, pomoc logistyczną czy też zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych. Banki podejmują inicjatywy samodzielnie jako instytucje zaufania publicznego, ale też zachęcają swoich pracowników do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu działań poprzez m.in. wpływ na wybór najbardziej potrzebnej inicjatywy, która zostanie sfinansowana. Warto także pamiętać, że statystyki przekazane przez banki do ZBP nie obejmują inicjatyw indywidualnych ponad 160-tysięcznej rzeszy pracowników sektora bankowego. Są oni bardzo aktywni społecznie i solidarni, za co w imieniu całego sektora bankowego chciałbym podziękować – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Banki nie zapominają przy tym o najbliższej, lokalnej społeczności. Ograniczenie ilości zarażeń zaowocuje rozpoczęciem działań umożliwiających powrót do normalnego funkcjonowania małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a co za tym idzie całej polskiej gospodarki. Dlatego też szereg instytucji finansowych wspiera właśnie te działania. Wiele banków, w ramach wsparcia polskiej służby zdrowia, przekazuje środki na zakup testów na obecność SARS-CoV-2. Dzięki temu szpitale i placówki medyczne będą mogły zlecać bezpłatne badania, które będą wykonywane m.in. przez laboratorium Warsaw Genomics. W tę akcję szczególnie aktywnie włączyły się m.in. PKO Bank Polski (7500 testów, wsparcie w wysokości 3 mln zł), BNP Paribas Bank Polska (1000 testów), ING Bank Śląski (1000 testów).

Poza wspomaganiem finansowym celów stricte medycznych, istotne jest również wsparcie samych pracowników służby zdrowia. I nie chodzi tu tylko o zapewnienie niezbędnych środków ochronnych, ale o tak prozaiczne wydawałoby się czynności, jak wyżywienie czy transport. Dla przykładu – Bank Handlowy w Warszawie wsparł akcję CisiBohaterowie#, w ramach której ponad pół tysiąca wolontariuszy zaangażowało się finansowo w przygotowanie ciepłych posiłków dla kilkuset pracowników ratownictwa medycznego w Warszawie i Olsztynie. PKO Leasing i Masterlease przekazały natomiast 100 samochodów Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz 20 aut szpitalom jednoimiennym. Są one wykorzystywane w codziennej pracy przez służby medyczne, laboratoria i pracowników inspektoratu.

Bezpieczeństwo klientów i pracowników

Banki nie zapominają również o bezpieczeństwie swoich klientów oraz pracowników. Praktycznie wszystkie wprowadziły restrykcyjne środki mające zagwarantować najwyższy poziom higieny. Standardem stały się takie rozwiązania, jak zapewnienie wszystkim w oddziałach płynu do dezynfekcji rąk, przegrody z plexi, rękawiczki oraz maseczki ochronne dla pracowników czy też regularna dezynfekcja blatów, balustrad i innych newralgicznych z punktu widzenia transmisji wirusa miejsc. Bankowcy bardzo szybko przystąpili także do akcji #zostanwdomu, dostosowując większość oferowanych usług do obsługi zdalnej, a więc niewymagającej wizyty klienta w oddziale.

Instytucje finansowe zachęcają też swoich pracowników do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu działań, jakie podejmują, bądź zamierzają podjąć. Chodzi m.in. o wskazanie najbardziej potrzebnej ich zdaniem inicjatywy, którą bank sfinansuje. Przy angażowaniu się w tego typu działania pomocowe kierownictwo instytucji zwraca szczególną uwagę na wsparcie najbliższej, lokalnej społeczności. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych placówek, świadczących usługi lokalnie.

Udogodnienia dla seniorów

Sektor bankowy nie zapomina także o seniorach, czyli grupie najbardziej narażonej na negatywne skutki COVID-19. Z uwagi na to, iż gros z nich częściej niż pozostali klienci korzysta z bankowości tradycyjnej w oddziałach, wprowadzono specjalne udogodnienia, które mają zagwarantować im bezpieczeństwo. Od początku kwietnia wiele banków we wszystkich swoich placówkach ustanowiło specjalny czas obsługi dedykowany osobom starszym powyżej 65. roku życia (patrz wykres 2.). Takie rozwiązania wprowadziły nie tylko największe instytucje, takie jak PKO BP, Santander Bank Polska czy BNP Paribas Bank Polska, ale także lokalne banki spółdzielcze, w których rachunki posiada znaczna grupa starszych klientów. Na uwagę zasługuje również to, iż dzięki wprowadzonym udogodnieniom wiele z wniosków można obecnie złożyć zarówno przez internet, jak i bankowe infolinie, co dodatkowo zmniejsza potrzebę odwiedzenia placówek bankowych.

Niezwykle istotnym aspektem w obliczu epidemii i wdrożonych restrykcji stało się funkcjonowanie seniorów w środowisku nowych technologii, w tym w obszarze bankowości elektronicznej i mobilnej. Banki doskonale zdają sobie sprawę z konieczności edukacji swoich klientów, dlatego też na swoich profilach publikują informacje o takim właśnie charakterze. Dla przykładu – Bank Pekao SA, na dedykowanej platformie „Strefa Seniora„, zamieszcza pakiety materiałów, z których mogą oni dowiedzieć się m.in., jak bezpiecznie załatwić codzienne sprawy bez wychodzenia z domu, mogą też skorzystać z artykułów poradnikowych, czy zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi nowych technologii. Bank Pocztowy zaś stworzył dodatkową podstronę internetową „Razem zadbajmy o bezpieczeństwo”. Zamieszczone tam informacje omawiają dobre praktyki w zakresie korzystania z bankowości w okresie podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem.

Samorząd bankowy nie zostaje w tyle

Równie aktywny w zakresie działań społecznych jest samorząd bankowy oraz firmy infrastruktury bankowej. Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (operator programu „Bankowcy dla Edukacji”) uruchomili środowiskową akcję „Komputer dla Ucznia”. Jest to program przyznawania dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania oraz przekazywanie dla potrzebujących wycofywanego, ale nadal w pełni sprawnego i funkcjonalnego sprzętu komputerowego (patrz wykres 3.).

Źródło: www.zbp.pl

W czasie pandemii i związanych z tym ograniczeń, m.in. ograniczenia funkcjonowania szkół, szczególnie trudna stała się sytuacja rodzin i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi. Stąd pomysł na wsparcie i dofinansowanie zakupu komputerów dla tych najbardziej potrzebujących. Do programu zaproszone są banki, firmy infrastruktury bankowej oraz – indywidualnie – pracownicy tego środowiska, którzy w takich sytuacjach zwykle wykazywali się ogromną wrażliwością i zaangażowaniem. Więcej informacji o akcji „Komputer dla Ucznia” oraz o wszystkich działaniach pomocowych sektora bankowego znajduje się na portalu internetowym www.zbp.pl.

Prezentowane przez ZBP dane powstały na podstawie ankiety przekazanej na początku kwietnia br. przez 21 banków i instytucji infrastruktury bankowej.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK