Banki, rynek, klienci: Sygnały: marzec 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.03.foto.020.a.400xMAŁA WINDYKACJA, DOBRY BIZNES

Fast Finance S.A., spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych, osiągnęła w 2014 r. zysk netto w wysokości 10,1 mln zł, który był o 22,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 27,3 mln zł przy rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 19,2 proc. i rentowności aktywów (ROA) - 3,3 proc. Fast Finance z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z wiodących w kraju firm zajmujących się skupem wierzytelności detalicznych i odzyskiwania ich na własny rachunek. Aktualnie spółka zatrudnia kilkudziesięciu pracowników i obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad pół miliarda złotych. Specjalizuje się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych głównie od banków. W ciągu ostatnich 4 lat spółka wyemitowała papiery dłużne o wartości 87 mln zł, a jej obligacje są notowane na rynku Catalyst.

DEPOZYT POD NADZOREM

UKNF zapowiada aktywne monitorowanie banków na rynku depozytowym pod kątem zwiększania udziału kanałów elektronicznych i oferowanych stawek oprocentowania. Weryfikacji ma podlegać sposób szacowania stabilności depozytów mobilnych i internetowych, m.in. w ramach przygotowania do wprowadzenia przez banki wiążącej normy płynności LCR. Ponadto sprawdzany będzie sposób uwzględnienia odpływu z tytułu depozytów, które mogą zostać zerwane za pomocą kanałów innych niż tradycyjne, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Analiza UKNF wskazuje, że w grupie badanych 29 banków komercyjnych największą część depozytów stanowią składane w placówkach (60,4 proc. ogółu). Dwa banki nie przyjmują lokat drogą inną niż tradycyjna, z drugiej strony są trzy banki, które nie dają możliwości ich złożenia fizycznie w oddziale.

Najmniejszy udział depozytów składanych w sieci występuje w grupie dużych banków uniwersalnych (14,9 proc.), najbardziej pod tym względem innowacyjna jest grupa banków korporacyjnych i samochodowych, która większość (56,8 proc.) lokat przyjmuje poprzez internet. Oprocentowanie środków składanych w oddziale jest przeciętnie wyższe o ok. 0,5-1,0 pkt proc., w niektórych bankach nawet o 2 pkt. proc.

UOKIK: PO CO DRZEĆ KOTY?

Urząd antymonopolowy nałożył 3,3 mln zł kary na Alior Bank za dokonane jednostronnie zmiany w regulaminie, wskutek których konsumenci, którzy posiadali lokaty terminowe we franku szwajcarskim stracili możliwość wypłaty gotówki w tej walucie. W ocenie UOKiK zmiana ta godziła w samą istotę umowy o lokatę bankową i pozbawiała klientów części spodziewanych zysków. Na skutek działania banku konsumenci mogli bowiem albo zgodzić się na to, że środki zgromadzone na lokacie zostaną wypłacone w złotówkach, albo rozwiązać umowę, godząc się na utratę odsetek, które zostałyby naliczone za dalszy zakładany czas oszczędzania. Tymczasem zmiana warunków umowy terminowej jest dozwolona jedynie za zgodą obu stron. Klient, który nie zgadza się na nowy regulamin, a możliwość zmiany nie została zawarta w umowie w tzw. klauzuli modyfikacyjnej, ma prawo kontynuować ją na uzgodnionych warunkach do końca ustalonego terminu.

UOKiK zakwestionował również sposób, w jaki Alior Bank informował o zmianie regulaminu. Bank czynił to za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną, ale informacja sprowadzała się tylko do krótkiego opisania zmian. W ocenie urzędu przedsiębiorca zrobił zatem za mało, by można było uznać, że konsumentom została dostarczona rzetelna informacja. Taka praktyka mogła pozbawić ich możliwości sprzeciwu. Bank naruszył interesy klientów, ograniczając ich prawa do swobodnego dysponowania własnym kapitałem i osiągnięcia zysku w walucie lokaty, w jakiej była ona prowadzona. UOKiK stwierdził, że gdyby konsumenci wiedzieli, że obsługa gotówkowa zostanie wycofana prawdopodobnie nie zakładaliby lokat we franku szwajcarskim w Alior Banku.

CONSUMER FINANCE W DOŁKU

Aktywność konsumentów na rynku consumer finance nadal jest na niskim poziomie – wynika z analizy przygotowanej przez KPF i SGH. Obecnie obserwowana dynamika kredytów i pożyczek na cele konsumpcyjne wynosi zaledwie 4,1 proc. w ujęciu rocznym, a od września 2014 r. spada wielkość zadłużenia. Dzieje się tak, mimo że gospodarka rozwija się w tempie powyżej 3 proc. już piąty kwartał z rzędu. Jedynie 34 proc. badanych chce sięgnąć po zewnętrzne finansowanie zakupu drobnych dóbr trwałych, co stanowi najniższy odsetek od 2007 r. Nawet w przypadku zakupu mieszkania jedynie 55 proc. deklaruje chęć sięgnięcia po kredyt, co może oznaczać kolejny wzrost awersji do ryzyka. W przypadku hipotek niekorzystny oddźwięk mają zawirowania związane z kredytami denominowanymi we frankach.

Nieznacznie obniżył się (do 47,9 proc.) udział konsumentów obsługujących terminowo zobowiązania. Jednocześnie wzrósł udział gospodarstw domowych, które spłacają zadłużenie z dużymi problemami (do 14,2 proc.). Mniejszy odsetek prognozuje, że w ciągu 12 miesięcy utraci całkowicie zdolność do obsługi swoich zobowiązań (9,8 proc.).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI