Bank Millennium: zysk netto wzrósł do 179,6 mln zł w IV kw. 2017 r.

Bank Millennium: zysk netto wzrósł do 179,6 mln zł w IV kw. 2017 r.
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium odnotował 179,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 187,5 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Wynik ten był o 37% wyższy niż przed rokiem.

#BankMillennium odnotował 179,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 187,5 mln zł zysku kwartał wcześniej #banki #zysk

„Zysk netto za IV kw. 2017r. wyniósł 180 mln zł i był wyższy o 37% od zysku netto za IV kw. 2016” – czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 449,2 mln zł wobec 446,6 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 169,4 mln zł wobec 165,5 mln zł kwartał wcześniej.

Aktywa banku wyniosły 71,14 mld zł na koniec 2017 r.

Aktywa razem banku wyniosły 71,14 mld zł na koniec 2017 r., co oznacza wzrost o 3,4% r/r.

W całym roku bank miał 681,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 701,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto bez pozycji jednorazowych (dodatkowy dochód kapitałowy z transakcji VISA oraz dodatkowe pozycje obciążające wynik) wyniósł odpowiednio: 681,2 mln zł wobec 521 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zysk netto za rok 2017 wyniósł 681,2 mln zł i był niższy o 2,9% niż w roku poprzednim. Bez uwzględnienia omówionych powyżej jednorazowych dochodów i opłat (w szczególności zysku z transakcji VISA w II kw. 2016r.), zysk netto grupy wzrósłby o 30,8% w ujęciu rocznym” – czytamy w raporcie.

Zysk przed opodatkowaniem za 2017r. wyniósł 925,2 mln zł, co oznacza spadek o 2,9% w porównaniu do stanu za rok poprzedni, w wyniku oddziaływania wszystkich wymienionych powyżej elementów oraz zwiększenia podatku bankowego o 8,2% (co wynikało z dłuższego o miesiąc okresu obciążenia), podano także.

„Wynik z tytułu odsetek netto (pro-forma) za rok 2017 wyniósł 1 736,9 mln zł, co oznacza wzrost o 11,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ten znaczny wzrost wynikał z poprawy marży odsetkowej netto oraz zwiększenia wolumenów biznesowych. Po stronie kredytów dotyczyło to przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych, korporacyjnych i kredytów hipotecznych w złotych, których łączny poziom wzrósł o 13,7% r/r zwiększając udział tych kredytów w portfelu ogółem do 70%” – czytamy w komunikacie.

Zwiększenie udziału rachunków bieżących i oszczędnościowych

Po stronie depozytów dalsze zmiany struktury w kierunku zwiększenia udziału rachunków bieżących i oszczędnościowych były wyraźnie widoczne: wzrosły one o 10,9% r/r, a udział w depozytach ogółem wzrósł do prawie 58%. W konsekwencji, całkowita marża odsetkowa netto (do średnich aktywów odsetkowych) za rok 2017 uległa wyraźnej poprawie osiągając poziom 2,56% z poziomu 2,39% w roku 2016, podano dalej.

Wynik z tytułu prowizji netto za 2017 rok wyniósł 663,6 mln zł, co oznacza silny wzrost o 14,2% r/r.

„Opłaty i prowizje związane z produktami ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi stały się głównym czynnikiem napędzającym wzrost, aczkolwiek w zakresie prowizji transakcyjnych i kredytowych również zanotowano wyraźnie pozytywną dynamikę. W IV kw. 2017r. wynik z tytułu prowizji netto wykazał silny rosnący trend w większości kategorii notując wzrost o 2,3% w stosunku do poprzedniego kwartału” – napisano także.

Wzrost przychodów operacyjnych

Przychody operacyjne ogółem grupy wyniosły 2 525,2 mln zł w 2017 r., co oznacza wzrost o 2,1% r/r, pomimo znaczącego spadku pozostałych przychodów. Bez przychodów i obciążeń jednorazowych, o których mowa powyżej, przychody operacyjne ogółem za rok 2017 wyróżniałyby się znacznym rocznym wzrostem na poziomie 12,7%, wskazał też bank.

Koszty ogółem za rok 2017 wyniosły 1 156,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% r/r.

„Przyczyną wzrostu jest, przede wszystkim wzrost kosztów osobowych. W ujęciu kwartalnym koszty ogółem wzrosły o 4,8%, co jest szczególnie widoczne w części obejmującej koszty nieosobowe, gdzie zanotowano wzrost w wyniku uwzględnienia wydatków związanych z przygotowaniem nowej strategii i pewnego wpływu zdarzeń sezonowych pod koniec roku” – czytamy także.

Koszty osobowe w ub.r. wyniosły 596,5 mln zł, tzn. wzrosły o 6,8% r/r w wyniku wzrostu średniej płacy i zmiennych składników wynagrodzenia. Łączna liczba pracowników grupy spadła o 14 osób w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2016 r., osiągając poziom 5 830 osób (w pełnych etatach).

„Wskaźnik koszty/dochody za rok 2017 osiągnął niski poziom 45,8% – znacznie niższy, o 3,9 pkt proc.., w porównaniu do wartości za rok 2016 (bez zysków i obciążeń jednorazowych w roku 2016) wynoszącej 49,6%. Ten poziom pozostawał dokładnie w przedziale 45-47% przewidzianym na początku cyklu strategii na lata 2015-2017” – wskazano także w materiale.

Odpisy na utratę wartości ogółem utworzone przez grupę w 2017 r. wyniosły 255,4 mln zł i były o 10,5% wyższe niż odpisy utworzone w 2016 roku. Odpisy w sektorze detalicznym spadły do 172,4 mln zł w 2017 r z 228,5 mln zł w 2016 r.

„Z drugiej strony, odpisy w segmencie korporacyjnym i innych segmentach wzrosły z poziomu zaledwie 2,7 mln zł w roku 2016 (w wyniku sprzedaży kredytów z utratą wartości i nadzwyczajnych odzysków) do bardziej 'normalnego’ poziomu 83 mln zł w roku 2017. Relatywnie, koszt ryzyka (tzn. utworzone odpisy netto do kredytów netto średnio) w 2017 roku osiągnął 54 pb (tzn. był o 5 pb wyższy niż w roku 2016), pozostając w przedziale zgodnym z oczekiwaniami na rok 2017” – podano także.

Poprawa rentowności biznesu 

„W 2017 roku Bank Millennium osiągnął znaczną poprawę rentowności biznesu i zrealizował najważniejsze cele określone w średniookresowej strategii na lata 2015-2017, tj. przekroczył liczbę 1,6 mln aktywnych klientów, osiągnął prawie 6% udziału w rynku depozytów detalicznych oraz wykazał się wskaźnikiem koszty/dochody na poziomie 46%” – podsumował bank.

Wskaźnik ROE w ub.r. ukształtował się na poziomie 9,3%.

Wzrost akcji kredytowej

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 47,41 mld zł na koniec grudnia 2017 r., co oznacza wzrost o 0,8% r/r, podała instytucja, prezentując wstępne dane. Wskaźnik kredytów zagrożonych utratą wartości wyniósł na koniec ub.r. 4,57% wobec 4,61% kwartał wcześniej i 4,5% rok wcześniej.

„Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 47 411 mln zł na koniec grudnia 2017r., co oznacza wzrost o 0,8% w ujęciu rocznym. Ten nieznaczny wzrost wynikał jednocześnie z szybszego zmniejszania wielkości portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych (-19,6% w ujęciu rocznym, częściowo w wyniku zmian kursów wymiany) i przyśpieszenia tempa wzrostu w pozostałych segmentach, które łącznie zanotowały silny wzrost o 13,7% w ujęciu rocznym (netto). Dzięki tym zmianom udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu ogółem spadł do 30% wg stanu na koniec 2017 roku” – czytamy w komunikacie.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 32 013 mln zł i była niższa o 3,7% r/r.

„Bez uwzględnienia stopniowej amortyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wszystkie pozostałe segment zanotowały silne stopy wzrostu w ujęciu rocznym: kredyty hipoteczne w złotych, wyjątkowo wysoki wzrost o 19,4% r/r, a kredyty konsumpcyjne +8,9% r/r. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w złotych przyśpieszyła w roku 2017 (wzrost rocznej sprzedaży: +183% r/r) osiągając poziom 2 537 mln zł” – czytamy dalej.

Wysoka sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych 

Sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych była w 2017 roku również wysoka i wyniosła 2 304 mln zł, podkreślił bank.

Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 15 398 mln zł na koniec grudnia 2017, co oznacza wzrost o 11,8% w ujęciu rocznym. Wzrost ten był bardzo zrównoważony, a tempo wzrostu było wysokie we wszystkich głównych grupach produktów: faktoring (+11%), leasing (+9%) i pozostałe kredyty (+13% r/r). Sprzedaż leasingu i faktoringu wykazywała stały wzrost osiągając rekordowy poziom w IV kw. 2017 roku i zamykając rok wzrostem sprzedaży (w obu przypadkach) na poziomie +15% r/r, podano także.

„Grupa w dalszym ciągu może pochwalić się aktywami o najwyższej jakości wśród polskich banków: udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na niskim poziomie 4,6%” – czytamy dalej.

Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem lekko wzrósł w okresie ostatniego roku z 2,6% w 2016 r. do 2.9% w grudniu 2017 r.

Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości uległ poprawie w ciągu roku z poziomu 63% w roku 2016 do 67%. Pokrycie kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni rezerwami pozostaje na stabilnym poziomie 107%.

„Wskaźniki kredytów z utratą wartości wg poszczególnych segmentów wykazują silny trend spadkowy w portfelu korporacyjnym (z 5,6% do 4,9%), podczas gdy wskaźnik ten dla portfela detalicznego lekko wzrósł w ciągu roku z poziomu 4,0% do 4,4% (w tym kredyty hipoteczne z poziomu 2,47% do 2,52%)” – wskazano w materiale.

Łącznie środki klientów w Grupie Banku Millennium osiągnęły poziom 66 593 mln zł na 31 grudnia 2017 r., co oznacza wzrost o 5,3% r/r oraz o 1,5% w stosunku do końca września 2017 r.

Spowolnienie wzrostu depozytów

Wzrost depozytów w grupie uległ spowolnieniu do 2,5% w ujęciu rocznym, a saldo łączne depozytów osiągnęło 57 273 mln zł na koniec 2017 roku, podano dalej.

Na 31 grudnia 2017 roku, środki klientów detalicznych wyniosły 49 663 mln zł odnotowując wzrost o 5,5% r/r. Depozyty klientów indywidualnych wyniosły 40 343 mln zł (wzrost roczny 1,7%), podczas gdy produkty inwestycyjne nie będące depozytami osiągnęły poziom 9 319 mln zł notując silny wzrost na poziomie 26,3% w skali roku. W ramach tych produktów, środki o wartości 4 959 mln zł stanowiły fundusze w zarządzaniu Millennium TFI, 3 903 mln zł to środki w zarządzaniu przez obce podmioty, a 457 mln zł przypadało na saldo własnych papierów wartościowych banku sprzedanych klientom indywidualnym (głównie w postaci instrumentów strukturyzowanych).

„Silny wzrost liczby klientów i rachunków wraz z promocją rachunków oszczędnościowych umożliwił osiągnięcie wyraźnego wzrostu wolumenu rachunków bieżących i oszczędnościowych o 9,1% w ujęciu rocznym, a ich udział w depozytach ogółem klientów indywidualnych osiągnął poziom 62%” – skomentował bank.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wyniosły 16 930 mln zł na koniec grudnia 2017 roku, co oznacza wzrost o 4,5% r/r. W horyzoncie kwartalnym depozyty przedsiębiorstw wzrosły o 2%. Tak jak w segmencie detalicznym, główną siłą napędową wzrostu pozostają rachunki bieżące: +17% w relacji do stanu na koniec grudnia 2016 r., podano także.

Dynamiczny wzrost liczby aktywnych klientów

Bank zwrócił także uwagę na „dynamiczny wzrost liczby aktywnych klientów” w 2017 roku, który przyśpieszył postęp osiągany w zakresie technologii cyfrowych, co było związane z rosnącą liczbą użytkowników kanałów elektronicznych, w tym bankowości mobilnej. Na koniec grudnia 2017 r. liczba użytkowników kanałów elektronicznych wyniosła 1 144 tys. (tzn. wzrost +17% w ujęciu rocznym), a liczba użytkowników bankowości mobilnej przekroczyła 711 tys. (tzn. +39% r/r).

Łącznie liczba aktywnych klientów indywidualnych wyniosła 1 635 tys. na koniec 2017 roku. Jednocześnie bank prowadził 2 383 tys. detalicznych rachunków bieżących, 1 849 tys. kart debetowych i 341 tys. kart kredytowych.

Nie będzie wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

Bank Millennium nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, ale liczy, że – jeśli nie zmienią się obecne wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału zysku – będzie mógł wypłacić dywidendę za 2018 rok, poinformował prezes Joao Bras Jorge.

– Zarząd zarekomenduje zatrzymanie całości zysku netto za rok 2017 w funduszach własnych. Jeśli tę propozycję zaakceptuje walne zgromadzenie, to przybędą nam 2 pkt proc. i dojdziemy do 22% wskaźnika Tier 1 – powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas konferencji prasowej.

Powód zalecenia braku wypłaty dywidendy wynika z zalecenia KNF z listopada ub. roku, dodał.

Bank przypomniał, że posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35% a 50% zysku netto, w zależności od zaleceń nadzorczych. Wysokie współczynniki kapitałowe banku na koniec 2017 umożliwiłyby wypłatę w wysokości 75%, gdyby nie dodatkowe kryteria nadzoru dla banków z portfelami walutowych kredytów hipotecznych (K1 oraz K2).

Jak podkreślił prezes, obecny poziom kapitałów jest bardzo wysoki, a przy uwzględnieniu zysku za 2017 r., będzie jeszcze wyższy.

– Nasza polityka dywidendowa jest odpowiednia, niestety, nie jesteśmy nadal w stanie wypłacić dywidendy. Uważamy, że może w przyszłym roku będziemy w stanie wypłacić dywidendę, gdyż zmniejsza się udział walutowego portfela kredytów hipotecznych w portfelu ogółem – powiedział Jorge.

– Chcemy wykorzystać ten kapitał do wzrostu organicznego, to pozwoli nam mocniej rosnąć w kredytach dla przedsiębiorstw. To nam też pozwoli powrócić do zdrowszej polityki dywidendy – dodał.

Bank nie planuje kolejnych emisji obligacji w tym roku

Bank wyemitował w grudniu 10-letnie obligacje podporządkowane NC5 o wart. 700 mln zł, kwalifikujące się do kapitału Tier 2.

Jak powiedział prezes, bank nie planuje kolejnych emisji obligacji w tym roku.

– Myślę, że jesteśmy całkiem zabezpieczeni. To była emisja na 700 mln zł po dobrej cenie. To zostało już uwzględnione we współczynnikach. Na razie nie ma żadnych podstaw, by robić kolejną emisję – powiedział prezes.

Wskaźnik Tier 1 wyniósł 20%, zaś łączny współczynnik kapitałowy (TCR) sięgnął 22% na koniec 2017 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews