Bank Millennium przejmuje SKOK Piast. Jest decyzja KNF

Bank Millennium przejmuje SKOK Piast. Jest decyzja KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast przez Bank Millennium, podała Komisja. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Piast.

#KNF: przejęcie Kasy przez @BankMillennium zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w #SKOKPiast #BankMillennium @uknf

„Sytuacja Banku Millennium pozwala na przejęcie SKOK Piast w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy. Skala działania Banku Millennium istotnie przewyższa skalę działania SKOK Piast – wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. aktywa kasy stanowiły 0,3% sumy bilansowej banku, a strata kasy 0,3% wyniku bieżącego banku. W ocenie Komisji, proces przejęcia SKOK Piast przez Bank Millennium SA nie wpłynie na bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Banku” – czytamy w komunikacie.

Wsparcie finansowe ze strony BFG

Proces przejęcia SKOK przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), na podstawie art. 264 ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Piast depozytów.

„Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Piast przez bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Piast wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku Millennium” – podano także.

Z dniem 17 października 2018 r. zarząd majątkiem SKOK Piast obejmuje zarząd Banku Millennium. Natomiast z dniem 1 listopada 2018 r. SKOK Piast zostanie przejęta przez Bank Millennium. Do dnia przejęcia Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

„Według sprawozdawczości na koniec sierpnia 2018 r., SKOK Piast posiadała aktywa w wysokości 187 364 tys. zł, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 21 570 tys. zł, współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 10,13% oraz wykazywała stratę z lat ubiegłych na kwotę 26 302 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 92 992 członków SKOK Piast wynosiły 201 960 tys. zł” – czytamy także.

Zarządca komisaryczny w SKOK Piast

KNF przypomniała, że z dniem 28 czerwca 2017 r. KNF ustanowiła w SKOK Piast zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający jego ustanowienie i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynikało, że SKOK Piast posiadała na dzień 27 czerwca 2017 r. aktywa na poziomie 263 323 tys. złotych, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 22 763 tys. zł, a aktywa Kasy nie wystarczały na pokrycie jej zobowiązań, co oznaczało niewypłacalność Kasy. Łączna kwota straty bieżącej oraz z lat ubiegłych wynosiła 65 071 tys. zł.

„W dniu 29 maja 2018 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiadała zdolności do bezpiecznego przejęcia SKOK Piast i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie” – czytamy także.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews