Bank Millennium: 508,9 mln zł straty netto w IV kw. 2021 roku

Bank Millennium: 508,9 mln zł straty netto w IV kw. 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium odnotował 508,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 311,3 mln zł straty kwartał wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik netto skorygowany (bez pozycji nadzwyczajnych) wyniósł odpowiednio: 305,8 mln zł zysku wobec 258,1 mln zł zysku kwartał wcześniej.

Pozycje nadzwyczajne dotyczą rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych i kosztów prawnych procesów, jak również kosztów dobrowolnych ugód z kredytobiorcami oraz z liniowym rozłożeniem składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (BFG); w 2020 dodatkowo: bez kosztów integracji Euro Banku oraz rezerw na zwrot prowizji od kredytów spłaconych przed terminem, wyjaśniono w raporcie.

Czwarty kwartał 2021 r. był pod względem wyników operacyjnych dobrym kwartałem dla grupy kapitałowej Banku Millennium S.A.

„Skorygowane kwartalne przychody wzrosły o 10% r/r (w roku 2021: +3% r/r), podczas gdy koszty operacyjne (z wył. składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz kosztów prawnych) nie zmieniły się r/r (2021: spadek o 7% r/r). Przychody podstawowe (ang. core income) były wyjątkowo mocne w tym kwartale, a wzrost o 13% kw/kw przyczynił się do zwiększenia stopy wzrostu tej linii w całym roku 2021 do 6% r/r z poziomu 2% po I-III kw. 2021 oraz -1% w I poł. 2021. Dochód odsetkowy netto, główny czynnik wzrostu, wzrósł o 15% kw/kw do poziomu powyżej wartości sprzed pandemii, podczas gdy dochód odsetkowy netto za cały rok 2021 wzrósł o 5% r/r po spadku 1% r/r za okres I-III kw. 2021. Ta wysoka wartość była efektem połączenia wpływu wyższych stóp procentowych (średni WIBOR 3M w IV kw. 2021 na poziomie 1,53% w porównaniu z 0,22% w III kw. 2021) oraz solidnego 3% wzrostu kw/kw kredytów (bez portfela kredytów walutowych)” – czytamy w raporcie.

Rekordowo wysokie uruchomienia złotowych kredytów hipotecznych

Rekordowo wysokie uruchomienia złotowych kredytów hipotecznych (IV kw. 2021: 2,8 mld zł, +33% r/r, w całym 2021 r.: 9,9 mld zł, +46% r/r) oraz istotne przyspieszenie w sprzedaży leasingu (IV kw. 2021: 1,1 mld zł, +39% r/r, 2021: 2,5 mld zł, były głównym powodem wzrostu. W całym roku 2021, udział banku w sprzedaży kredytów hipotecznych osiągnął poziom 12,5% (w roku 2020: 12,2%) dając trzecie miejsce na rynku (2020: miejsce czwarte), podano także.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 767,1 mln zł wobec 668,9 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 215 mln zł wobec 201,6 mln zł kwartał wcześniej.

Znaczące rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi

Bank podkreślił, że znaczące rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi znacznie obciążyły wyniki zarówno IV kw. 2021, jak i całego 2021 r.

„Odpisy na poziomie 732 mln zł w IV kw. 2021 i 2 305 mln zł w całym 2021 roku (662 mln zł i 2 086 mln zł odpowiednio dla walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez bank) spowodowały powstanie skonsolidowanej straty netto w wysokości 509 mln zł w IV kw. 2021 i 1 332 mln zł w 2021 roku w porównaniu do 23 mln zł zysku netto w 2020 roku. Dodatkowo w IV kw. 2021 i w całym 2021 roku Bank poniósł koszty związane z porozumieniami polubownymi (m.in. zamiana na kredyty hipoteczne w złotych, przedpłaty, wcześniejsza całkowita spłata) uzgodnionymi na negocjowanych warunkach z kredytobiorcami z walutowymi kredytami hipotecznymi (dobrowolne konwersje). W 2021 roku koszty te wyniosły 364 mln zł (przed opodatkowaniem), podczas gdy w samym IV kw. 2021 wyniosły 144 mln zł. Gdyby nie powyższe obciążenia (oraz koszty prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych), grupa zanotowałaby zysk netto za 2021 rok w wysokości 1 097 mln zł (IV kw. 2021: 306 mln zł) w porównaniu do skorygowanego zysku netto za 2020 rok w wysokości 695 mln zł, pokazując iż Grupa BM z powodzeniem przezwyciężyła większość bezpośrednich i pośrednich skutków pandemii” – czytamy dalej.

Czytaj także: Analitycy: przez rezerwy na kredyty frankowe cztery banki ze stratą netto w IV kw. 2021 r. >>>

1 331,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w całym 2021 r.

W całym 2021 r. bank miał 1 331,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,8 mln zł zysku rok wcześniej.

„W IV kw. 2021 napływ roszczeń sądowych, choć niższy niż w III kw. 2021, pozostawał na relatywnie wysokim poziomie. Na koniec grudnia 2021 r. Bank był stroną w 11 070 indywidualnych pozwach sądowych dotyczących kredytów udzielonych przez bank w por. z 9 664 na koniec września 2021 r. Jednocześnie, negatywny dla banków, trend w wyrokach sądowych był kontynuowany (szczegóły dotyczące spraw sądowych przeciw Grupie BM można znaleźć w dalszej części raportu oraz raporcie rocznym za rok 2021, którego publikacja planowana jest w dniu 21 lutego 2022 r.)” – napisano w materiale.

Na koniec grudnia 2021 r. saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez Bank Millennium wyniosło 3 079 mln zł (na koniec września 2021 r.: 2 375 mln zł), co odpowiadało 25,7% portfela kredytów walutowych brutto (na koniec września 2021 r.: 19,5%).

Ugody z frankowiczami

Jednocześnie, bank pozostaje otwarty wobec swoich klientów w kwestii walutowych kredytów hipotecznych mając na celu osiągnięcie polubownych rozwiązań na negocjowanych warunkach.

„W efekcie tych negocjacji oraz pozostałych naturalnych czynników, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych w trakcie roku 2021 zmniejszyła się o prawie 10 000 porównaniu do ponad 57 800 aktywnych umów kredytowych na koniec 2020 r. W ciągu ostatnich kwartałów (oraz w całym roku 2021) spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko bankowi” – wskazano także w raporcie.

W IV kw. 2021 roku w porównaniu z III kw. 2021 roku wskaźniki kapitałowe grupy obniżyły się: TCR wyniósł 17,06% and CET1 at 13,97%. Było to spowodowane spadkiem funduszy własnych o 7,5% (głównie utworzone rezerwy na ryzyko prawne). Minimalne wymogi odnośnie wskaźników regulacyjnych także spadły o 56 pkt. baz. dla TCR a o 43 pkt. baz. dla CET1. Jednocześnie miał miejsce spadek aktywów ważonych ryzykiem o 1,5%, podał też bank.

Bank Millennium chce zawierać kolejne ugody ws. kredytów CHF

Bank Millennium spodziewa się w I kw. 2022 roku poprawy marży odsetkowej netto (NIM), powinna ona wyraźnie przekroczyć poziom 3 proc. Bank ocenia, że dalszy wzrost stóp procentowych nie powinien być zagrożeniem dla jakości portfela kredytowego i będzie dążył do zawarcia jak największej liczby ugód z frankowiczami – poinformowali we wtorek przedstawiciele banku na konferencji.

„Oczekujemy, że marża odsetkowa będzie dalej rosła. W I kwartale będzie to wyraźnie powyżej 3 proc. W I kwartale nastąpi wyraźna poprawa marży odsetkowej netto” – powiedział wiceprezes Fernando Bicho.

Bicho podał, że podwyżki stóp procentowych w 2021 roku wpłynęły już na wyniki banku w IV kwartale, ale nieznacznie.

„W skali brutto to około 100 mln zl wpływu wzrostu stóp procentowych. Jest to ważne, ale nie było istotnym elementem wyników za 2021 rok. Spodziewamy się, że będzie to istotny czynnik w 2022 roku” – powiedział Bicho.

Prezes banku Joao Bras Jorge ocenił, że dalszy wzrost stóp procentowych nie powinien być zagrożeniem dla jakości portfela kredytowego.

„Za wzrostem stóp procentowych stoi też inflacja i wzrost wynagrodzeń. Ludzie będą mieć wyższe wynagrodzenia, wzrost dochodów zrekompensuje wzrost stóp procentowych (…). Nie spodziewamy się istotnego spadku jakości kredytów ze względu na wzrost stóp procentowych” – powiedział Joao Bras Jorge.

Dodał jednak, że jeśli stopy procentowe wzrosłyby na „zupełnie inny poziom”, to miałoby to konsekwencje.

Prezes ocenił, że wzrost WIBOR-u w krótkim okresie nie powinien wpływać na zainteresowane ugodami ze strony frankowiczów.

„Wpływ stóp procentowych jest stosunkowo niewielki w porównaniu z upustem, jaki jest zapewniany przy przewalutowaniu. To raczej nie będzie miało istotnego wpływu na krótką metę” – powiedział Bicho.

Staramy się znaleźć rozwiązanie dla każdego konsumenta i zawrzeć tyle ugód, ile to możliwe.

– dodał.

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7 proc. rdr w 2021 r.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 78 603 mln zł na koniec grudnia 2021 r. i wzrosły o 7% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych sięgnął 15% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,39% na koniec grudnia 2021 r. wobec 4,95% rok wcześniej.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły 78 603 mln zł na koniec grudnia 2021 r. i wzrosły o 7% r/r (+2% kw/kw).

„Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął wyraźnie wyższą dynamikę, tzn. 15% r/r. Walutowe kredyty hipoteczne netto po odjęciu odpisów obniżyły się wyraźnie w ciągu minionych 12 miesięcy (o 28%), a udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w sposób istotny w ciągu roku do 11,4% na dzień 30 września 2021 roku z poziomu 17% rok temu” – czytamy w raporcie.

Wartość netto kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 59 546mln zł na koniec grudnia 2021 r., co oznacza wzrost o 8% r/r (+2% kw/kw). W ramach tej pozycji kredyty hipoteczne w złotych wzrosły dynamicznie o 29% r/r, podczas gdy tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych spowolniło do 4% r/r.

„W IV kw. 2021 r. wartość wypłaconych kredytów hipotecznych osiągnęła 2,8 mld zł (rekordowa wartość kwartalna), a w 2021 r. osiągnęła 9,75 mld zł, co wskazuje na wyjątkowo wysoki roczny wzrost o 46%” – wskazano także.

Wartość netto kredytów konsumpcyjnych wyniosła 15 833 mln zł, rosnąc o 4% r/r (-1% kw/kw). Wartość nowo udzielonych kredytów gotówkowych odbiła w 2021, osiągając wartość 5,6 mld zł. Wzrost roczny wyniósł 21%.

„Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 19 058 mln zł na koniec grudnia 2021 r. i wzrosła o 4% r/r wsparta odbiciem w biznesie leasingowym (+8% r/r), po okresie spowolnienia wywołanego niekorzystnym wpływem pandemii COVID-19 na poziom nowej akcji kredytowej dla przedsiębiorstw” – czytamy dalej.

Czytaj także: Moody’s podtrzymuje rating depozytów Banku Millennium ze stabilną perspektywą >>>

Depozyty ogółem wyniosły 91 448 mln zł na 31 grudnia 2021 r. i wykazały wzrost o 12% r/r (+1% kw/kw). Wartość środków na rachunków bieżących i oszczędnościowych zwiększyła się o 8,2 mld zł od 31 grudnia 2020 r. (czyli o 12%).

„Depozyty klientów indywidualnych osiągnęły 66 022 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r., przyrastając o 7% r/r i 2% kw/kw. W szybkim tempie nadal rosły rachunki bieżące i oszczędnościowe osób fizycznych (o 11% r/r), podczas gdy lokaty terminowe spadły o 11% r/r. Udział rachunków bieżących i oszczędnościowych w depozytach ogółem osób fizycznych zwiększył się do 85% na koniec grudnia 2021r. z 81% na koniec 2020 r.” – napisano w materiale.

Depozyty ogółem przedsiębiorstw i sektora publicznego osiągnęły 25 425 mln zł na koniec września 2021 r., wzrastając o 29% r/r. Jak wyjaśnia bank, wzrost ten wynikał po części z efektu „niskiej bazy”, jako że depozyty terminowe przedsiębiorstw znacząco spadły w IV kw. 2020, niemniej jednak środki na rachunkach bieżących utrzymywały wysokie tempo wzrostu: +18% r/r wg stanu na grudzień 2021 r.

Udział kredytów z utratą wartości, obejmujących Fazę 3 oraz aktywa POCI (ang. Purchased or Originated Credit Impaired) w sytuacji zagrożonej (ang. default), w portfelu kredytowym ogółem, na koniec grudnia 2021 r. wynosił 4,39%. Oznacza to spadek z poziomu 4,95% rok temu.

„Należy zwrócić także uwagę, że kształtowanie się tego wskaźnika w trakcie całego roku wykazywało stabilny, równomierny spadek (marzec 2021 – 4,85%, czerwiec 2021 – 4,71% oraz wrzesień – 4,65%). Wynikało to w dużej mierze z polityki grupy w zakresie sprzedaży oraz spisywania w ciężar rezerw portfela z utratą wartości. Grupa Banku Millennium może w dalszym ciągu cieszyć się aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem uległ także zmniejszeniu w okresie ostatniego roku z 2,74% w 2020 roku do 2,27% w grudniu 2021 r.” – czytamy w raporcie.

Bank Millennium planuje emisję euroobligacji w pierwszej połowie 2022 r.

Bank Millennium planuje międzynarodową emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych, która ma mieć miejsce w pierwszej połowie 2022 r – poinformował bank w raporcie.

Wcześniej rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła program emisji euroobligacji EMTN o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld euro.

Czytaj także: Bank Millennium planuje emisję euroobligacji o wartości do 3 mld euro >>>

Obligacje emitowane w ramach programu EMTN będą emitowane w wielu seriach.

Bank Millennium pozytywnie zaskoczył w IV kw. wynikiem odsetkowym

Strata netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 508,9 mln zł i okazała się zgodna z oczekiwaniami. Zdaniem analityków, pozytywnie zaskoczył wynik odsetkowy banku, zwracają uwagę niższe koszty ryzyka, wsparte zyskiem ze sprzedaży NPL. Wyniki Millennium to optymistyczny prognostyk na wyniki kolejnych banków.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

Wynik odsetkowy zaskoczył pozytywnie. Wynik prowizyjny już nie, ale również jego dynamika wzrostu kdk pozytywnie wyróżnia się w sektorze.

„Lepszy wynik w pozostałych przychodach jest zasługą zysku z rewaluacji akcji Visa (+72 mln zł). Pozycja ta uwzględnia również 144 mln zł kosztów ugód CHF, 103 mln zł rezerwy na przegraną sprawę z Erbudem oraz +70 mln zł odwrócenia rezerw CHF na EuroBank.

Koszty operacyjne podwyższone, uwzględniają ok. 35 mln zł kosztów obsługi prawnej CHF. Źródłem przebicia naszych oczekiwań były również niższe koszty ryzyka, wsparte zyskiem ze sprzedaży NPL na 24 mln zł. Uwzględniają 732 mln zł kosztów CHF (w tym 70 mln zł z EuroBanku), więc na poziomie skorygowanym wyniosły tylko 82 mln PLN (40 bps). Zwracamy również uwagę na spadek kapitałów własnych o 1,3 mld zł kdk. Fundamentalnie wyniki ocenilibyśmy pozytywnie, ale narastające ryzyko CHF nie pozwala nam na pozytywne odniesienie się do wyceny spółki. Wyniki dają optymistyczny cross-read na raporty kolejnych banków”.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES