Bank Millennium: 22,82 mln zł zysku netto w 2020 roku, koszt propozycji KNF ws. kredytów frankowych to 4,1 – 5,1 mld zł

Bank Millennium: 22,82 mln zł zysku netto w 2020 roku, koszt propozycji KNF ws. kredytów frankowych to 4,1 – 5,1 mld zł
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium odnotował 22,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 560,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 23 mln zł w 2020 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 548,6 mln zł wobec 2 436,92 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 746,06 mln zł wobec 699,15 mln zł rok wcześniej.

Aktywa banku razem wyniosły 97,77 mld zł na koniec 2020 r. wobec 97,92 mld zł na koniec 2019 r.

Czytaj także: Bank Millennium: strata netto w IV kw. 2020 r. wyniosła 109,1 mln zł >>>

2020 zostanie przez nas zapamiętany jako rok trzykrotnego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do prawie zerowego poziomu, co trwale obniżyło marże kredytowe i na dłuższy czas zmieniło model biznesowy całego sektora bankowego w Polsce.

„W tak trudnych warunkach skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium, po uwzględnieniu dużego obciążenia rezerwami wyniósł 23 mln zł i był znacznie poniżej naszych aspiracji. Po skorygowaniu o zdarzenia nadzwyczajne (w szczególności 677 mln zł rezerw zawiązanych na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium) zysk wyniósłby 709 mln zł netto, a skorygowany ROE 7,8%. Wyróżniały nas natomiast mocne współczynniki kapitałowe – skonsolidowane współczynniki TCR/T1 wynosiły odpowiednio 19,5%/16,5%, znacznie powyżej wymogów regulacyjnych” – napisał prezes Joao Bras Jorge w liście dołączonym do raportu rocznego.

Wyniki biznesowe za 2020 r. bardziej pozytywne od oczekiwań banku

Podkreślił, że wyniki biznesowe za 2020 rok były bardziej pozytywne od oczekiwań banku.

„Liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 2,6 mln. Kredyty hipoteczne osiągnęły rekordową sprzedaż 6,8 mld zł i wzrosły o 57% w porównaniu z poprzednim rokiem, a udział w rynku osiągnął 12,2%. Cztery kwartały 2020 roku przyniosły również solidną sprzedaż pożyczek gotówkowych o wartości 4,62 mld zł. Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie ponad 2,05 mln klientów detalicznych, a z aplikacji mobilnej 1,7 mln. W III kwartale nastąpił zauważalny początek ożywienia aktywności w bankowości korporacyjnej, która przez cały okres trwania pandemii wspierała klientów” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 18,58 mln zł wobec 600,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium szacuje koszty propozycji szefa KNF ws. ugód na 4,1-5,1 mld zł

Koszty propozycji dotyczącej ewentualnego podpisywania ugód z frankowiczami w ramach procedury zaproponowanej przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyniosłyby dla Banku Millennium 4,1-5,1 mld zł, podał bank.

„Na czas publikacji niniejszego raportu ani zarząd, ani inny organ stanowiący banku nie podjął jakiejkolwiek decyzji dotyczącej wdrożenia niniejszego programu. Jeżeli/kiedy będzie gotowa rekomendacja dotycząca programu, zarząd przedłoży ją radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy biorąc pod uwagę istotność takiej decyzji oraz jej implikacji. Zgodnie z wstępnymi obliczeniami wdrożenie rozwiązania, w którym kredyty byłyby dobrowolnie przewalutowane na złote, tak jak gdyby od początku były kredytami złotowymi oprocentowanymi na podstawie odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę historycznie stosowaną do takich kredytów, mogłoby prowadzić do strat wynikających z przewalutowania takich kredytów (gdyby przewalutowaniem był objęty cały obecny portfel) z wpływem brutto (przed opodatkowaniem) między 4 100 mln zł a 5 100 mln zł (dane niezaudytowane). Skutki mogą ulec znacznej zmianie w przypadku zmian kursu walutowego i różnych założeń” – czytamy w raporcie rocznym.

Czytaj także: Przewodniczący KNF: nadszedł czas, by banki przedstawiły swoje stanowisko ws. ugód z frankowiczami >>>

Wpływ na kapitał można by częściowo zamortyzować i złagodzić poprzez połączenie istniejącej nadwyżki kapitału ponad obecne wymogi minimalne, redukcję aktywów ważonych ryzykiem oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie bufora Filaru 2, podkreślono.

„Powyższy skutek byłby istotnie większy niż szacowany wpływ pomiędzy 500 a 600 mln zł (dane niezaudytowane) w scenariuszu zastąpienia kursu stosowanego w kontraktach średnim kursem NBP. Należy wreszcie nadmienić, że na 31.12.2020 bank musi utrzymywać dodatkowe fundusze własne na pokrycie dodatkowych wymogów kapitałowych w związku z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych (bufor walutowy Filaru II) w wysokości 3,41 pkt proc. (3,36 pkt proc. na poziomie Grupy), z których część została alokowana na ryzyko operacyjne/prawne” – podano także.

Czytaj także: KNF o kredytach frankowych: coraz bliżej rozwiązania problemu >>>

Zdaniem zarządu, ważnymi aspektami, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o potencjalnym wdrożeniu takiego programu, są: a) korzystna opinia lub przynajmniej brak sprzeciwu ze strony istotnych instytucji publicznych; b) wsparcie jego realizacji przez Narodowy Bank Polski; c) poziom pewności prawnej umów dotyczących ugody, które byłyby podpisane z kredytobiorcami; d) poziom wpływu finansowego przed i po opodatkowaniu; e) konsekwencje kapitałowe, w tym korekty regulacyjne poziomu wymogów kapitałowych związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, wyliczono także w raporcie.

5018 umów kredytowych i dodatkowo 496 umów kredytowych z byłego Euro Banku

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank Millennium miał 5 018 umów kredytowych i dodatkowo 496 umów kredytowych z byłego Euro Banku (98% umów kredytowych przed sądem pierwszej instancji oraz 2% umów kredytowych przed sądem drugiej instancji) będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych (z wyłączeniem roszczeń wniesionych przez bank przeciw klientom, tzw. spraw windykacyjnych) dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych z całkowitą wartością roszczeń wniesionych przez powodów wynoszącą 562,4 mln zł oraz 34,3 mln CHF (portfel Banku Millennium: 508,2 mln zł i 33,4 mln CHF oraz portfel byłego Euro Banku: 54,1 mln zł i 0,9 mln CHF). Pozostająca do spłaty kwota umów kredytowych w ramach poszczególnych spraw sądowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1 794 mln zł, podano także.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. bilansowa wartość rezerw utworzonych na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych z portfela udzielonego przez Bank Millennium wyniosła 924 mln zł, zaś w przypadku portfela udzielonego przez były Euro Bank 36,4 mln zł. Ryzyko prawne portfela b. Euro Banku jest w pełni pokryte Umową Ubezpieczeniową z Societe Generale, poinformował też bank.

Jakie rozwiązanie zaproponował przewodniczący KNF?

8 grudnia 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski zaproponował wprowadzenie rozwiązania „sektorowego” w kwestii ryzyka związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi dla całego sektora. Rozwiązanie polegałoby na oferowaniu przez banki swoim klientom możliwości dobrowolnego przystępowania do układów, na podstawie których klient zawierałby z bankiem ugodę, tak jakby jego kredyt od samego początku był kredytem złotowym oprocentowanym za pomocą odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę historycznie stosowaną do takiego kredytu.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews