Bank Millennium: 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. Wzrosła akcja kredytowa

Bank Millennium: 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. Wzrosła akcja kredytowa
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium odnotował 200,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 187,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#BankMillennium odnotował 200,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. @BankMillennium

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 462,98 mln zł wobec 438,28 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 162,91 mln zł wobec 165,54 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 70,92 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 71,14 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 548,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 501,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto powtarzalny

Zysk netto powtarzalny (tj. skorygowany o opłatę roczną na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG, zaksięgowaną na początku roku finansowego, poprzez równe naliczanie jej przez cały rok – tylko 3/4 tej opłaty za okresy I-III kw. 2018 r. i I-III kw. 2017 r. jest traktowane, jako wartość powtarzalna) wyniósł 556,8 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 513,2 mln zł rok wcześniej, podano w raporcie.

„Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 374,1 mln zł i wzrósł o 6,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wzrost ten był powodowany przez wzrost wolumenów biznesowych i poprawę marży odsetkowej netto do poziomu 2,6% narastająco w porównaniu z 2,5% rok temu. Kwartalny trend marży w okresie roku finansowego 2018 jest jeszcze lepiej widoczny przy poprawie o 10 pb do ok. 2,7% w III kw. 2018 r. Wzrost ten wynika głównie z lepszej struktury aktywów, z udziałem złotowych kredytów detalicznych na poziomie ok. 40% oraz przy poprawie kosztu depozytów, częściowo wspartej ścisłą dyscypliną cenową oraz kontynuacją zmiany w kierunku rachunków bieżących i oszczędnościowych, które obecnie stanowią 62% całości” – czytamy w materiale.

Wynik z tytułu prowizji

Wynik z tytułu prowizji w I-III kw. 2018 r. wyniósł 499,5 mln zł i wzrósł o 1,1% r/r. Prowizje transakcyjne (w tym od kredytów i gwarancji) osiągnęły znaczny wzrost o 12,9 mln zł, a prowizje z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych wzrosły o 5,1 mln zł. Z drugiej jednak strony, prowizje od dystrybucji produktów inwestycyjnych oraz związane z rynkami kapitałowymi obniżyły się w stosunku do I-III kw. 2017 r. o 12,3 mln zł, podano także.

Koszty ogółem w I-III kw. 2018 r. wyniosły 948,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,6% r/r. W obu okresach wystąpił negatywny efekt rozpoznania całorocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG w pierwszym kwartale roku. W III kw. 2018 r. koszty operacyjne ogółem wzrosły o 4,6% w stosunku do II kw. 2018 r.

„Wskaźnik koszty/dochody w I-III kw. 2018 r., obliczany z korektą o opłatę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG (¾ łącznej kwoty, uiszczonej w pełni w pierwszym kwartale roku), wyniósł 46,6% tj. nieco wyżej, (o 0,3 pp.) niż rok temu” – wskazano także.

Po trzech kwartałach br. ROE wyniosło 9,5%, zaś TCR Grupy – na poziomie 22,9%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 531,97 mln zł wobec 497,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7% r/r w III kw.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 50,92 mld zł na koniec września 2018 r., co oznacza wzrost o 7% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (koszyk 3) wynosił na koniec czerwca 2018 roku 4,68% wobec 4,61% rok wcześniej.

„Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych, osiągnął bardzo wysoka stopę 14,4% rok-do-roku, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach akcji kredytowej (złotowe hipoteczne, kredyty konsumpcyjne i dla przedsiębiorstw), podczas gdy portfel walutowych kredytów hipotecznych kurczy się szybko w tempie 8,1% rok-do-roku” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Wartość netto kredytów, udzielonych gospodarstwom domowym na koniec września 2018 r., wyniosła 34 375 mln zł i wzrosła o 5,9% w porównaniu z saldem, zarejestrowanym rok temu.

„Natomiast wyłączając szybszą spłatę walutowych kredytów hipotecznych, wszystkie pozostałe segmenty wykazały mocne, roczne stopy wzrostu: złotowe kredyty hipoteczne +21,2% rok-do-roku oraz kredyty konsumpcyjne +15,2% rok-do-roku” – wskazano w raporcie.

Sprzedaż pożyczek gotówkowych oraz złotowych kredytów hipotecznych pozostaje na stabilnym, wysokim poziomie ponad 800 mln zł w kwartale, co wskazuje na wzrost o niemal 40% narastająco, podkreślił także bank.

Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 16 540 mln zł na koniec września 2018 r. i wzrosła o 9,3% rocznie (w ujęciu brutto wzrost był na poziomie 9,8%). Wzrost był zrównoważony, w szybkim tempie we wszystkich głównych grupach produktowych: faktoring (+13% r/r), leasing (+9% r/r) i pozostałe kredyty (+9% r/r). Leasing i faktoring utrzymały dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu narastającym: odpowiednio +16% r/r i +11% r/r.

Marża odsetkowa netto wzrosła o 10 pb w III kw., osiągając 2,67%, podano także.

Środki klientów ogółem w Grupie Banku Millennium osiągnęły poziom 69 318 mln zł na dzień 30 września 2018 r., wykazując wzrost na poziomie 5,6% w stosunku do końca września 2017 r. oraz stabilny poziom w stosunku do końca czerwca 2018 r. Depozyty wzrosły o 6,3% rocznie i przekroczyły poziom 60 mld zł, osiągając łączne saldo 60,223 mln zł na 30 września 2018 r., poinformował też bank.

Depozyty gospodarstw domowych

Depozyty gospodarstw domowych osiągnęły poziom 44 187 mln zł na dzień 30 września 2018 r., po znaczącym wzroście o 10.2% rocznie. W tym samym czasie niedepozytowe produkty inwestycyjne wzrosły jedynie o 1,6% r/r i osiągnęły poziom 9 096 mln zł na koniec września 2018 r. W ramach tego salda aktywów, 4 404 mln zł było w zarządzaniu Millennium TFI, 4 264 mln zł było zarządzane przez podmioty trzecie a 428 mln zł stanowiło saldo własnych papierów wartościowych banku, sprzedanych klientom detalicznym (głównie, jako instrumenty strukturyzowane). Saldo produktów inwestycyjnych obniżyło się w ciągu ostatniego kwartału o 3,3%, w konsekwencji ogólnie negatywnych trendów na polskim rynku kapitałowym.

„Silny wzrost liczby klientów i rachunków spowodował wyraźny wzrost udziału wolumenu rachunków bieżących i oszczędnościowych w depozytach ogółem klientów indywidualnych, do poziomu 66%” – podkreśliła instytucja.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego spadły o 3,4% w ciągu roku do poziomu 16 036 mln zł.

Wskaźnik kredyty/depozyty nadal na bardzo niskim poziomie 84,5%, poinformował też bank.

Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 57 tys.

W porównaniu z końcem II kwartału liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 57 tys. i na koniec III kwartału wyniosła 1,77 mln. Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie 1,3 mln osób (wzrost o 18% r/r), w tym z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu 888 tys. (wzrost o 36 % r/r).

„Rekordowa akwizycja nowych klientów wspierana była sprzedażą rachunków w kanałach online (udział tych kanałów w sprzedaży kont ogółem stanowi już 25%) oraz kontynuacją popularnego programu rekomendacyjnego 'Lubię to Polecam’. Do końca września zarejestrowało się w nim blisko 315 tys. zadowolonych klientów” – podkreśliła instytucja.

„Intensywny rozwój sprzedaży produktów i usług w kanałach bankowości elektronicznej widoczny jest nie tylko w najważniejszych kategoriach produktowych, takich jak konta osobiste, lecz również w pożyczkach gotówkowych (45% udział w sprzedaży pożyczek ogółem), limitach w koncie (42%) i lokatach (89%)” – napisano także w raporcie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews