Bank Handlowy: 180 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. Prezes: mamy nadzieję na istotną poprawę wyników w 2020 r.

Bank Handlowy: 180 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. Prezes: mamy nadzieję na istotną poprawę wyników w 2020 r.
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Handlowy odnotował 180 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 152 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
W ostatnim kwartale 2019 r. @Citi_Handlowy utrzymał stabilną dynamikę wzrostu przychodów, na co największy wpływ miała działalność skarbcowa #BankHandlowy #CitiHandlowy

„W ostatnim kwartale 2019 roku Citi Handlowy utrzymał stabilną dynamikę wzrostu przychodów, na co największy wpływ miała działalność skarbcowa. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów i utrzymaniem kosztów ryzyka na niskim poziomie, pozwoliło to bankowi zanotować najlepszy czwarty kwartał od pięciu lat. Całkowite przychody wyniosły 548 mln złotych (+7% r/r) marża operacyjna +16% r/r. Wynik prowizyjny czwartego kwartału +1% r/r, wynik odsetkowy +6% r/r; działalność skarbcowa +15% r/r. Marża odsetkowa wyniosła 2,48% i była wyższa niż średnia w sektorze bankowym (2,3%). Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 180 mln zł w porównaniu ze 152 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik C/I wyniósł 50%” – czytamy w komunikacie. 

Wzrost kredytów klientów globalnych o 26%, depozytów o 28%

Bank podał, że IV kw. przyniósł wysokie dynamiki biznesowe: wzrost kredytów klientów globalnych o 26%, depozytów o 28%. Wolumeny rachunków operacyjnych w bankowości instytucjonalnej wzrosły o 24%. Ponadto, koncentracja na rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji była jednym z motorów wzrostów w bankowości detalicznej – sprzedaż kredytów gotówkowych była 20% wyższa niż rok wcześniej (co 3 złotówka kredytu udzielana jest przez Internet) oraz liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 13%. 

Czytaj także: Bank Handlowy: 113,67 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. >>>

Aktywa razem banku wyniosły 51,99 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec IV kw. 2018.

W I-IV kw. 2019 r. bank miał 486,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 638,85 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2019 r. grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 486,5 mln zł

W 2019 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 486,5 mln zł, który był niższy o 152,3 mln zł (tj. 23,8%) w stosunku do zysku za 2018 rok. Na spadek zysku netto wpłynęły pozycje nadzwyczajne związane z wyższymi odpisami netto w segmencie Bankowości Instytucjonalnej oraz wzrost opłat na fundusz przymusowej restrukturyzacji w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), podano.

„Z drugiej strony, działalność klientowska grupy w 2019 roku charakteryzowała się silną dynamiką i przedstawia się następująco:

– Przychody wzrosły o 56,8 mln zł (tj. 2,6%) w porównaniu do 2018 roku i osiągnęły poziom 2 216,8 mln zł, przede wszystkim dzięki wyższemu wynikowi odsetkowemu (+4,2% r./r.) oraz wynikowi prowizyjnemu (+2,7% r./r.);

– Kolejny rok dwucyfrowego tempa wzrostu kredytów w bankowości instytucjonalnej (+11% r/.), głównie dzięki rosnącym wolumenom kredytowym klientów globalnych i największych polskich przedsiębiorstw, osiągając tym samym najwyższy poziom w historii tj. 16,4 mld zł;

– Wysoka transakcyjność klientów w bankowości instytucjonalnej: średnie saldo rachunków operacyjnych +24% r/r oraz wolumeny FX +9% r./r.;

– Kontynuacja mocnego wzrostu depozytów klientów w bankowości detalicznej (+13% r/r), dzięki akwizycji nowych klientów w strategicznej grupie docelowej (+30% r/r). Powyższy wzrost wolumenów biznesowych został osiągnięty przy kontynuacji polityki dyscypliny kosztowej” – czytamy w raporcie.

Po wyłączeniu wyższej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji w BFG, koszty operacyjne nieznacznie spadły o 0,9% r/r. Jednocześnie, w 2019 roku, Grupa zachowała silną i bezpieczną pozycję kapitałową, osiągając współczynnik wypłacalności na poziomie 17,2%.

Wynik z tytułu odsetek stanowił najważniejsze źródło przychodów grupy w 2019 roku (52% przychodów ogółem). Jego wartość wyniosła 1 153,7 mln zł wobec 1 107,6 mln zł w 2018 roku, co oznacza wzrost o 46,2 mln zł (tj. 4,2%).

Marża odsetkowa wyniosła 2,3% w 2019 r. wobec 2,4% rok wcześniej. 

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 564,9 mln zł wobec 549,9 mln zł w 2018 roku – wzrost o 14,9 mln zł (tj. 2,7%).

„Największa zmiana przypada na pozycję 'Inne’, na którą wpływ miało zaksięgowanie zysku ze sprzedaży spółki należącej do banku. Jednocześnie, grupa odnotowała pozytywne dynamiki w powtarzalnych obszarach działalności – bankowości transakcyjnej, powierniczej i obszarze kart płatniczych i kredytowych, dzięki wyższej transakcyjności klientów. Powyższe wzrosty zostały częściowo skompensowane przez spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych oraz działalności maklerskiej, z powodu niższych obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych o 6% r/r i negatywnego sentymentu klientów indywidualnych do rynku kapitałowego” – czytamy dalej. 

Pozostałe dochody operacyjne (tj. dochody pozaodsetkowe i pozaprowizyjne) w wyniosły 498,2 mln zł wobec 502,5 mln zł rok wcześniej. 

Wzrost kosztów o 35,1 mln zł

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w 2019 roku wyniosły 1 214,8 mln zł, co oznacza wzrost kosztów o 35,1 mln zł (tj. 3,0%).

„Po wyłączeniu wyższej opłaty na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG, koszty operacyjne nieznacznie spadły o 0,9% r/r. Największa zmiana polega na spadku kosztów pracowniczych. Średnie zatrudnienie w grupie w omawianym okresie spadło o 252 etaty. Z drugiej strony bank mocno inwestował w technologię (m.in. usługę zdalnej weryfikacji biometrycznej w procesie kredytowym oraz szereg rozwiązań zwiększających poziom cyfryzacji komunikacji pomiędzy bankiem a klientem w obszarze bankowości instytucjonalnej)” – czytamy także. 

W 2019 r. bank utworzył odpisy netto na oczekiwane straty kredytowe w wysokości 237,8 mln zł wobec odpisów netto w wysokości 63,5 mln zł w 2018 roku (pogorszenie o 174,3 mln zł), utworzonych w obszarze bankowości instytucjonalnej. Był to efekt dotworzenia rezerw kredytowych w obszarze bankowości przedsiębiorstw. Z kolei w segmencie bankowości detalicznej odnotowano wyższy ujemny wynik w kategorii odpisy netto na oczekiwane straty kredytowe, tj. 77,5 mln zł wobec 72,1 mln zł w 2018 roku. Niewielka zmiana poziomu odpisów wynika z zachowania portfela kredytowego i nowej ekspozycji.

Wartość należności od klientów netto na koniec 2019 roku wyniosła 23,7 mld zł i była istotnie wyższa o 1,8 mld zł (tj. 8,2%) w porównaniu do 2018 roku.

„Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia akcji kredytowej dla klientów sektora finansowego (+1 mld zł, tj. 46,8%). Należności w sektorze niefinansowym wzrosły zarówno po stronie klientów instytucjonalnych (+0,6 mld zł, tj. 4,5%, wzrost nastąpił wśród klientów globalnych i korporacyjnych) jak i klientów detalicznych (+0,2 mld zł, tj. 3,1%, za sprawą kredytów hipotecznych, których udzielono 453 mln zł w 2019 roku, tj. +27% r./r.). Na koniec 2019 roku łączna suma zobowiązań wyniosła 44,9 mld zł, co stanowi wzrost o 2,7 mld zł (tj. 6,3%) w porównaniu do końca 2018 roku” – podał bank. 

W 2019 roku zobowiązania wobec klientów stanowiły dominujące źródło finansowania działalności grupy i wynosiły 76,5% zobowiązań i kapitału własnego grupy. Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec 2019 roku wyniosła 39,8 mld zł i była wyższa o 1,5 mld zł (tj. 3,8%) w porównaniu do końca 2018 roku.

Głównym motorem wzrostu depozyty od klientów sektora niefinansowego

„Głównym motorem wzrostu były depozyty od klientów sektora niefinansowego, które wzrosły o 3,9 mld zł w porównaniu do 2018 roku, przy czym wzrost dotyczył głównie środków na rachunkach bieżących zarówno dla klientów bankowości detalicznej i instytucjonalnej i był wynikiem konsekwentnej strategii koncentracji na tych rachunkach” – wskazano.

Bank Handlowy podtrzymuje politykę dywidendy

Bank Handlowy podtrzymuje deklarację przeznaczania min. 75% zysku netto na dywidendę i chciałby, by stopa dywidendy była „w okolicach” 5%, poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

„Chcę podtrzymać tę deklarację. Chcielibyśmy, by dividend yield był w okolicach 5%, ale w dużym stopniu to zależy od ceny akcji” – powiedział Sikora podczas konferencji prasowej, pytany o możliwość wypłaty dywidendy za 2019 r.

Dodał, że na razie nie może skomentować, czy na dywidendę może zostać przeznaczona niepodzielona część zysku z 2018 r. i że rekomendacja zarządu zostanie przedstawiona w połowie marca.

Zgodnie z przyjętą strategią banku w grudniu 2018 r. bank opracował propozycję podziału zysku za lata 2018 – 2021, która zakłada że bank będzie kontynuował realizację przeznaczania większości zysków na wypłatę dywidend, a jej wysokość została ustalona na poziomie nie niższym niż 75% zysku z uwzględnieniem stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej banków.

Bank Handlowy liczy na istotną poprawę wyniku netto w 2020 r.

Bank Handlowy ma nadzieję na istotną poprawę r/r wyniku netto w 2020 r., poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

„Jeżeli chodzi o prognozę wyniku – mamy nadzieję na istotną poprawę w porównaniu do ubiegłego roku” – powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

W I-IV kw. 2019 r. bank miał 486,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 638,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Komentując wyniki IV kw. 2019 r. Sikora wyraził zadowolenie.

„Jestem w naturalny sposób zadowolony z tego wyniku. Bank wrócił do swojej dobrej formy po dwóch gorszych kwartałach. W IV kw. poziom spowolnienia zaskoczył rynek – było ono większe [niż spodziewane]. Nasz model biznesowy wydaje mi się jednak najbardziej odporny na tego typu zjawisko, miedzy innymi dlatego, że jesteśmy w Polsce liderem bankowości międzynarodowej” – powiedział prezes.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce – i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews