Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 221 mld zł

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 221 mld zł
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 221,3 mld zł netto na koniec II kw. 2018 r. i wzrósł o 3,4% r/r, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,5 pkt proc. r/r do 5,2% w II kw.

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom #PKOBP wynosił 221,3 mld zł netto na koniec II kw. 2018 r. i wzrósł o 3,4% r/r #PKOBankPolski @PKOBP

„Na koniec czerwca 2018 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej banku wyniosła ponad 221 mld zł i od początku roku wzrosła o 7,0 mld zł. W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (49,4% portfela na koniec czerwca 2018 roku), a ich wolumen w ciągu roku wzrósł o 3,2 mld zł. Wzrost portfela udzielonego finansowania wynikał również ze wzrostu wolumenu netto należności gospodarczych o 1,8 mld zł oraz kredytów konsumpcyjnych o 1,0 mld zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał, że wynik z tytułu odpisów i utraty wartości odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W I półroczu 2018 roku wyniósł on 710 mln zł.

„Poprawa wyniku (+77 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności podmiotów gospodarczych o 34 mln zł oraz kredytów mieszkaniowych o 25 mln zł” – czytamy dalej.

Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 5,2% (spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do końca I półrocza 2017 roku).

Koszt ryzyka na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 0,67%, co oznacza poprawę o ok. 0,07 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Bank podał, że poprawa wskaźników ryzyka przy wzroście portfela kredytowego brutto o 3,5% r/r jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności.

Wzrost zobowiązań wobec klientów

Zobowiązania wobec klientów wyniosły 219,2 mld zł na koniec II kw., co oznacza wzrost o 4,8% w skali roku.

„W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję tworzą zobowiązania wobec ludności (70,1% portfela na koniec czerwca 2018 roku), przy niższych udziałach zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i wobec jednostek budżetowych. W I połowie 2018 roku miała miejsce dalsza migracja środków z depozytów terminowych do depozytów bieżących i funduszy inwestycyjnych, wobec czego udział depozytów bieżących w strukturze wzrósł i wyniósł 62,5%” – czytamy w raporcie.

„W efekcie działań podejmowanych w I półroczu 2018 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA:

• zwiększyła portfel należności od klientów o blisko 5 mld zł,
• od początku roku zwiększyła:
– liczbę klientów o ponad 150 tys., głównie w segmencie ludności,
– liczbę aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, których na koniec czerwca 2018 roku było blisko 2,5 mln,
• obsługiwała blisko 7,3 mln szt. rachunków bieżących osób fizycznych, umacniając pozycje lidera w tej kategorii,
• zachowała wysoki udział w rynku kredytów i depozytów na poziomie odpowiednio 17,6% i 16,9%,
• zajmowała pierwszą pozycję w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych posiadając blisko 28% udział w rynku i realizując sprzedaż na poziomie 7,3 mld zł,
• była największym pożyczkodawcą dla małych i średnich przedsiębiorstw kredytów z gwarancjami de minimis z 20,1% udziałem w rynku,
• poprawiła jakość portfela kredytowego, mierzoną wskaźnikiem kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz obniżyła koszt ryzyka” – czytamy również.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews