Akademia Finansów i Biznesu Vistula sygnatariuszem Karty Różnorodności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.pioro.01.250x20 sierpnia br. Akademia Finansów i Biznesu Vistula podpisała Kartę Różnorodności, która jest międzynarodową inicjatywą promowaną przez Komisję Europejską.

Uczelnia jest pierwszą i jedyną szkołą wyższą w Polsce, która stała się sygnatariuszem Karty, dając w ten sposób przykład możliwości prowadzenia polityki poszanowania różnorodności również w sferze edukacji. Tym samym przystąpiła do grona wiodących polskich marek i zdecydowała się działać na rzecz spójności i równości społecznej.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula to jedna z najdłużej funkcjonujących uczelni niepublicznych w Polsce, która od początku istnienia prowadzi politykę równego traktowania, zarządzania różnorodnością oraz dialogu międzykulturowego w miejscu pracy oraz nauki. Kieruje się tymi zasadami również w stosunku do zewnętrznych partnerów biznesowych. Wstępując do grupy sygnatariuszy Karty Różnorodności, Uczelnia potwierdziła chęć dalszego działania w duchu przedstawionych wartości, a także promowania ich w swoim otoczeniu biznesowym i społecznym.

“Dla Akademii Finansów i Biznesu Vistula różnorodność wiąże się ściśle z umiędzynarodowieniem. W zbliżającym się roku akademickim spośród około 5 000 studentów ponad 1 100 będzie cudzoziemcami z około 40 krajów. W ten sposób osoby u nas studiujące mają szansę na rozwój i kształcenie w wielokulturowej atmosferze. U młodych ludzi owocuje to otwartością i zrozumieniem środowiska międzynarodowego, również w ujęciu gospodarczym. Ponadto studentom zostają przekazane wartości równego traktowania i poszanowania obcej kultury. To wszystko sprawia, że nasi absolwenci są lepiej przygotowani i bardziej konkurencyjni na globalnym rynku pracy.” – podkreśla Prof. Jan Fazlagić z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to promowana przez Komisję Europejską międzynarodowa inicjatywa realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg. Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania przedstawicieli firm z francuskim kapitałem w maju 2011 r. Inauguracja odbyła się niecały rok później podczas konferencji „Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności”, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Minister Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Opiekunem Karty w Polsce w roku 2013 jest Orange Polska. Do tej pory w Polsce Kartę podpisało około 80 firm, instytucji administracyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Karta stanowi pisemne zobowiązanie, obligujące do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podjęcia działalności na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Jednocześnie sygnatariusz wyraża gotowość firmy do zaangażowania w te działania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych. Karta wykracza poza przepisy polskiego Kodeksu Pracy czy tzw. ustawy równościowej, mówiąc między innymi o obowiązku monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego. Ponadto, obliguje do wskazania osoby lub zespołu koordynującego zarządzaniem różnorodnością w organizacji, a także wprowadzenia cyklicznej edukacji antydyskryminacyjnej oraz raportowania o podjętych działaniach i ich rezultatach.

Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula