ABC Finansowania Nieruchomości: elementy kształtujące wysokość marży w kredytach hipotecznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lukasiewicz.aleksandra.01.100xOprocentowanie kredytu
hipotecznego jest, oprócz prowizji przygotowawczej, kosztów zabezpieczeń oraz kosztu wcześniejszej spłaty i przewalutowania - z tym, że nie zawsze te dwie operacje są przez kredytobiorcę przeprowadzane i nie zawsze są dodatkowo płatne - jego głównym kosztem. Kredyty hipoteczne w Polsce oprocentowane są wg stopy zmiennej, a pojedyncze oferty stałej stopy nie spotkały się z zainteresowaniem rynku i miały bardziej charakter marketingowy. Zmienna stopa oprocentowania składa się z sumy części stałej w postaci marży kredytowej oraz części zmiennej, czyli stopy referencyjnej.

Aleksandra Łukasiewicz
Prezes Zarządu Home Broker Doradcy Finansowi

W teorii wskazuje się1, że na wysokość marży kredytowej ma wpływ koszt pozyskania finansowania, koszt ryzyka, koszty banku związane z udzieleniem kredytu oraz planowana stopa zysku. Przy wyznaczaniu poziomu ceny kredytu hipotecznego banki odnoszą się też do poziomu oferowanego przez konkurencję, w celu uniknięcia zjawiska negatywnej selekcji z jednej strony oraz ustalenia marż na zbyt niskim poziomie z drugiej. Za niskie marże powodują niepotrzebne ograniczenie zysków banku i nadmierne obciążenie departamentu analiz kredytowych, które wydłuża czas oczekiwania na kredyt, co z kolei wpływa negatywnie na wizerunek banku, mimo atrakcyjnej cenowo oferty. Spojrzenie na aktualne oferty kredytowe2 pozwala wskazać najważniejsze czynniki, według których banki różnicują wysokość marży kredytowej. Aktualnie na rynku można wyróżnić następujące elementy mające wpływ na jej wysokość: kwota kredytu, wkład własny i LTV3, cross-selling, czyli skorzystanie przez klienta z innych produktów banku, waluta kredytu, ocena scoringowa i indywidualne negocjacje cenowe.

Koszty finansowania

Kryzys subprime, którego skutki bezpośrednio poprzez upadek banku Lehmann Brothers przeniosły się na polski rynek kredytów hipotecznych, podniósł koszt finansowania akcji kredytowej. To z kolei znalazło odbicie w marżach kredytowych. O ile w pierwszej połowie 2008 r. można było uzyskać kredyt w złotych z marżą poniżej 1 p.p. oraz kredyt we franku szwajcarskim z marżą w przedziale 1-1,5 p.p., o tyle aktualnie średnie marże w złotych oscylują teraz wokół 2,5 p.p., a kredyty we franku szwajcarskim wokół 3 p.p. I są to poziomy marż niższe niż w pierwszych miesiącach kryzysu. Zawirowania na rynku międzybankowym ograniczyły polskim bankom finansowanie z zagranicy, w tym od spółek matek. Dodatkowo spadek zaufania klientów, łącznie z nagłym brakiem wzajemnego zaufania instytucji na rynku międzybankowym i wzrostem kursu franku szwajcarskiego, który zagroził współczynnikowi wypłacalności banków z dużym udziałem tej waluty w portfelu i wymusił szybkie pozyskanie depozytów, spowodowały wojnę depozytową. Jej apogeum rynek ma już za sobą, ale nadal oprocentowanie depozytów kształtuje się wyraźnie powyżej wiboru.

Koszt ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe definiuje się jako prawdopodobieństwo niewywiązania się kredytobiorcy z zawartej umowy, a zwłaszcza wystąpienia braku spłaty przez kredytobiorcę zobowiązań zaciągniętych z tytułu udzielonego kredytu (rat kapitałowych, odsetek i innych oplat).4 Na wzrost ryzyka kredytowego mają wpływ m.in.: czynniki gospodarcze (poziom wzrostu gospodarczego, inflacja, polityka banku centralnego, zachowanie kursu walutowego), społeczne (zmiana skłonności do oszczędzania, konsumpcji i zadłużania się, zmiana zachowań klientów względem banku, skala bezrobocia)5, długość życia i zachowanie cen na rynku nieruchomości. Ostatni rok przyniósł nasilenie zjawisk mogących zwiększyć niespłacalność kredytów.hipotecznych w postaci umocnienia się franka szwajcarskiego, wzrostu bezrobocia i korekty cen nieruchomości. Portfel kredytów hipotecznych okazał się jednak być, w porównaniu do np. portfela gotówkowego, czy kart kredytowych, odporny na zawirowania rynkowe i podaje się, że udział złych kredytów średnio wynosi poniżej 1 proc. Przyczyniło się do tego obniżenie rat kredytowych dzięki obniżce stóp procentowych w Polsce i Szwajcarii (zamortyzowało to wzrost kursu walutowego), a także wysoka skłonność Polaków do spłaty kredytów obciążających zamieszkiwane mieszkanie lub dom, jak również stosunkowo zdrowe procedury udzielania kredytów hipotecznych nawet w szczycie koniunktury.

Koszty udzielenia kredytu i planowany zysk

Te dwa czynniki różnią się między bankami. Koszty udzielenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI