6. Forum Spójności w Brukseli 8-9 września

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.inwestycje.01.400x268Inwestycja w trwały wzrost i miejsca pracy: rozwój i dobre zarządzanie centralnym punktem na szóstym Forum Spójności.

Kluczowa rola nowej polityki spójności UE mającej na celu promowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy w regionach i miastach Europy jest głównym tematem debat na wysokim szczeblu szóstego Forum Spójności, które odbędzie się w Brukseli w dniach 8-9 września 2014 r.

Polityka spójności jest obecnie najważniejszym instrumentem inwestycyjnym UE mającym na celu zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych we wszystkich regionach Europy, przy równoczesnym zwiększeniu ich konkurencyjności i osiągnięciu szerszych celów strategii „Europa 2020”.

Z łącznym budżetem wynoszącym około 352 mld euro na okres finansowania 2014-2020 polityka spójności będzie odgrywać zasadniczą rolę w kluczowych obszarach na rzecz zrównoważonego, długofalowego wzrostu gospodarczego, takich jak innowacje, wsparcie dla MŚP, podnoszenie kwalifikacji, włączenie społeczne i energia. Organizowane co trzy lata forum spójności gromadzi czołowych decydentów oraz podmioty polityczne z państw członkowskich UE w celu oceny skuteczności polityki spójności w zakresie realizacji przyjętych celów. Forum odbywa się w kluczowym okresie: po uzgodnieniu tzw. umów o partnerstwie i programów operacyjnych. Tematem przewodnim w tym roku jest „Inwestycja w trwały wzrost i miejsca pracy: promowanie rozwoju i dobrego zarządzania w miastach i regionach UE”.

Do organizującego to wydarzenie komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna dołączą premier Łotwy Laimdota Straujuma oraz przedstawiciel prezydencji Rady UE i włoski sekretarz stanu ds. europejskich Sandro Gozi. W forum udział wezmą także: przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, przewodniczący Komitetu Regionów Michel Lebrun, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i monetarne oraz euro i laureat Nagrody Nobla dla nauk ekonomicznych A. Michael Spence.

Komisarz Hahn powiedział o zbliżającym się wydarzeniu: „Polityka spójności jest kluczową polityką inwestycyjną UE. W jej ramach Unia z pewnością nie zrezygnowała ze swojego pierwotnego celu, jakim jest wspieranie biedniejszych regionów Europy, lecz rozwinęła go. Nasze reformy, odzwierciedlone w umowach o partnerstwie i programach operacyjnych, zapewniają tej polityce inwestowanie w prawdziwą gospodarkę Europy i osiągnięcie szerszych celów UE: dotyczących zatrudnienia, bezpieczeństwa energii, czystszego środowiska i ciągłego wzrostu gospodarczego. Z zadowoleniem odbieramy więc fakt, że plany państw członkowskich UE pokazują, iż w latach 2014-2020 inwestycje będą w większym stopniu ukierunkowane na wspieranie innowacji, wspieranie MŚP, tworzenie miejsc pracy i promowanie ekologicznego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w naszych regionach. Możemy i musimy reagować na wyzwania stojące przed naszymi krajami i obywatelami, szczególnie w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej. W tym celu forum spójności jest idealną okazją dla krajowych, regionalnych i lokalnych przedstawicieli, jak również dla innych zainteresowanych stron, do wymiany poglądów w sprawie przyszłych priorytetów i potrzeb„.

To dwudniowe wydarzenie zwróci uwagę także na inną ważną kwestię: potrzebę dobrego zarządzania – zarówno w zakresie bardziej wydajnej i przejrzystej administracji, jak i solidnych makro‑ekonomicznych strategii politycznych. Według szóstego sprawozdania w sprawie spójności, opublikowanego w lipcu 2014 r., państwa członkowskie planują w umowach o partnerstwie wzrost o 70 % inwestycji na rzecz poprawy zdolności instytucjonalnych organów publicznych, co odzwierciedla rosnące znaczenie unowocześniania administracji w celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania zasobów publicznych.

Wstępna ocena w oparciu o umowy o partnerstwie – 16 z 28 z tych umów zostało już przyjętych – wskazuje na wiele pozytywnych tendencji dotyczących planowanych inwestycji UE w ramach polityki spójności w celu wsparcia innowacji i małych przedsiębiorstw, a także zwiększenia wykorzystania instrumentów finansowych. Co istotne, inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii mają przekroczyć 38 mld euro – co stanowi ponad dwukrotność kwoty zainwestowanej w gospodarkę niskoemisyjną w latach 2007-2013.

Kontekst:

W trakcie obrad forum trzy zespoły, obejmujące kluczowe unijne, krajowe i regionalne dane będą koncentrować się na poprawie skuteczności polityki spójności w państwach członkowskich.

Dodatkowe informacje (w tym program dla mediów, streszczenie szóstego sprawozdania w sprawie spójności) na temat szóstego Forum Spójności można znaleźć na stronie internetowej. Dziennikarze, którzy pragną uczestniczyć w forum, proszeni są o wcześniejszą rejestrację, która odbędzie się w budynku Charlemagne, Rue de la Loi 170, w Brukseli.

EbS będzie transmitować przebieg wydarzenia http://ec.europa.eu/avservices

Ujęcia archiwalne polityki spójności są dostępne na EbS.

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce