2012 – przełomowy rok dla sektora bankowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.01.250x167Raport globalny KPMG: "Evolving Banking Regulation"

Jak wynika z raportu KPMG, za 12 miesięcy globalna bankowość może wyglądać zupełnie inaczej. W 2012 roku banki będą zmuszone całkowicie przeobrazić swe modele i struktury biznesowe. Przewiduje się, że w pierwszej połowie b.r. najważniejszym elementem działań banków będzie wprowadzanie planów naprawy i rozwiązań.

Potrzeba zmian

Aktualne realia rynkowe spowodowały, że osiągane niegdyś przez banki stopy zwrotów z kapitału własnego są obecnie niemożliwe do uzyskania. Już teraz banki dokonują radykalnych korekt w działalności, usilnie starając się wypracować zysk na rzecz swych akcjonariuszy. Jednocześnie zmuszone są przestrzegać regulacji dotyczących poziomu dźwigni finansowej i ograniczania ryzyka. Jak wynika z badania KPMG, rok 2012 będzie utrzymany pod hasłem refinansowania. Banki muszą spełniać dodatkowe wymagania kapitałowe, dlatego przewiduje się, że skoncentrują się na zwiększeniu retencji zarobków, cięciu kosztów oraz zmniejszeniu ekspozycji bilansowej i pozabilansowej.

Debata na temat regulacji oraz wypracowywanie polityk, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich trzech lat, to zaledwie rozgrzewka. Rok 2012 będzie okresem prawdziwych działań i zmian, a ich realizacja będzie przebiegać trudną i krętą drogą. Jesteśmy świadkami kolejnej fali reformy przepisów, a od kadry kierowniczej banków będzie wymagać się niezwłocznego ich wdrażania – mówi Giles Williams, Szef Financial Services Regulatory Centre of Excellence w KPMG.

Jak wskazuje raport KPMG, nie dokonano dotychczas znaczącego postępu w zakresie harmonizacji zbiorów regulacji pomiędzy najważniejszymi grupami międzynarodowymi. Najistotniejszym zadaniem w pierwszym i drugim kwartale 2012 roku będzie wdrożenie planów naprawy i rozwiązań (Recovery and Resolution Plans – RRP), zgodnie z zaleceniami brytyjskiego Ministerstwa Skarbu, dotyczącymi sprawozdania Niezależnej Komisji Bankowej (Independent Commission on Banking – ICB).

W raporcie KPMG porównano zmiany w przepisach, przeprowadzane w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Pomimo zamierzeń grupy G20, dotyczących konwergencji regulacji, intensywność i pilność inicjatyw wysuwanych przez różne systemy prawne, są bezpośrednio powiązane z lokalnymi warunkami panującymi na danym rynku. Stąd też można obecnie zaobserwować większy nacisk na przeprowadzanie reform regulacji w Europie i Stanach Zjednoczonych niż w Azji – dodaje Richard Cysarz, Partner i Szef grupy doradczej dla sektora usług bankowych w KPMG w Polsce.

Europa

Jak wynika z raportu KPMG, banki stoją obecnie w obliczu znacznego wzrostu kosztów, związanych z przestrzeganiem reformowanych regulacji. Do tej pory uwagę od nowych uregulowań odwracał temat zadłużenia państw europejskich, ale w 2012 roku to reforma przepisów będzie jednym z najważniejszych zagadnień. Propozycja rozdzielenia działu detalicznego i inwestycyjnego banków, przedłożona przez brytyjską Niezależną Komisję Bankową, jest obecnie analizowana w innych krajach europejskich. W ciągu b.r. istotne będą kwestie, obejmujące podatek od transakcji finansowych (Financial Transaction Tax) oraz ustawę o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA). Priorytetowymi pozostaną nadal zagadnienia, dotyczące kapitału i płynności w zakresie ram wyznaczonych przez przepisy i dyrektywę w sprawie wymogów kapitałowych (Capital Requirements Directive – CRD4), a kwestie zarządzania i wynagrodzenia, w tym rola zarządu, kierownictwa oraz przepisów wewnętrznych, dodatkowo zyskają na znaczeniu.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych debata koncentruje się głównie wokół roli i znaczenia dokonywanej regulacji oraz pytania, czy nowo wprowadzane przepisy nie spowalniają procesu wychodzenia z kryzysu, co potencjalnie mogłoby stawiać amerykańskie instytucje w niekorzystnej pozycji wobec konkurentów z innych krajów. Przed końcem 2012 roku podmioty działające na rynku będą miały lepszą wiedzę o tym, jak wiele aspektów ustawy tzw. Dodd-Frank Act wejdzie w życie i jaki będą one miały wpływ na modele biznesowe oraz rentowność. 2012 będzie kolejnym rokiem istotnych zmian i czasem niepewności dla amerykańskiego sektora usług finansowych.

Azja

Mimo iż banki w regionie Azji i Pacyfiku na ogół wyszły z kryzysu obronną ręką, nadal wprowadzane są postanowienia dyrektywy Bazylea 3. Zawarte w niej analizy wymagań kapitałowych oraz bieżące wymogi prawa w niektórych krajach regionu sugerują, że najważniejsze banki w regionie Azji i Pacyfiku będą traktowane przez tamtejsze organy regulacyjne jako instytucje istotne dla globalnego systemu finansowego. Skupienie się na Bazylei 3 może jednak przesłonić inne ważne kwestie, w obliczu których stoją banki w Azji, jak np. w jakim kierunku będzie się rozwijać środowisko makroekonomiczne.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.