15-lecie Forum Technologii Bankowych: Banki są niezastąpione

15-lecie Forum Technologii Bankowych: Banki są niezastąpione
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich rozmawiali Stanisław Brzeg-Wieluński i Maciej Małek.

Drugi rok obecnej kadencji władz ZBP stanowi naturalną okazję do dokonania podsumowań dotychczasowej drogi, przy jednoczesnym wytyczeniu perspektywy na rok 2020 i dalej. Co w mijającym roku kadencji udało się zrealizować, a jakie zapisy czekają na wypełnienie?

– Istotny postęp odnotowaliśmy w kardynalnie ważnym obszarze cyberbezpieczeństwa, co stanowi efekt wspólnego wysiłku banków, firm infrastrukturalnych oraz partnerów sektora. Za sukces uznać wypada zasięg i rezultaty sektorowego programu edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży. Dokonaliśmy także pogłębionej analizy warunków działania banków w Polsce i zdefiniowaliśmy źródła potencjalnych zagrożeń. W efekcie rekomendujemy propozycje konkretnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa klientom indywidualnym, przedsiębiorcom i inwestorom, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania sfery realnej w gospodarce i wzmacniania impulsów prorozwojowych. Z determinacją, ponosząc znaczące koszty, wsparliśmy władze publiczne w uszczelnieniu systemu podatkowego poprzez wdrożenie na bazie bankowych platform elektronicznych takich rozwiązań, jak STIR czy split payment. W efekcie stałej modernizacji nowoczesnego systemu płatniczo-rozliczeniowego obejmujemy naszymi usługami ponad 85% obywateli, którzy dzięki m.in. płatnościom zbliżeniowym poprawili komfort użytkowania oferowanych rozwiązań. Konsekwentny rozwój systemów wymiany informacji nie tylko wspiera akcję kredytową, ale też przeciwdziała fraudom i nadmiernemu zadłużaniu. Jednocześnie w sferze regulacji nie udało się uniknąć błędów. Dotyczy to nadmiarowych regulacji w obszarze obciążeń nakładanych na banki oraz w zakresie ustroju rolnego, zasad obrotu ziemią – na poziomie ustawowym bądź rozporządzeń dotyczących wymaganych zabezpieczeń przy kredytowaniu sektora agro.

Jak zatem definiuje pan priorytety na kolejny rok, które stanowić będą przedmiot prac Walnego Zgromadzenia ZBP?

– Przygotowane projekty uchwał szczególny nacisk kładą na rozwój polskiego rynku kapitałowego, dalszy konsekwentny rozwój technologiczny, wdrożenie dyrektywy PSD2 i budowę systemu benchmarków. Zamierzamy wdrażać rekomendacje Sektorowej Rady Kompetencji, ze szczególnym odniesieniem do wymogów i standardów cyberbezpieczeństwa, kształtowania kultury etycznej, zgodności z prawem oraz adekwatności produktów i usług do potrzeb klientów. Szczególną wagę przywiązujemy do zredukowania obciążeń w obszarze sprawozdawczości, na co funkcjonujące rozwiązania informatyczne pozwolą bez uszczerbku dla jakości i przydatności generowanych raportów, a jednocześnie uwolnią zasoby pożądane w procesie realizacji biznesowych strategii banków. Po okresie turbulencji widzimy potrzebę nowego ułożenia relacji sektora z regulatorami i nadzorcą w optymalny i racjonalny sposób gwarantujący wypełnianie przez każdego z partnerów przypisanych mu funkcji, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, tak by wysokie zaufanie do sektora potwierdzone w minionym roku przez kwietniowe badanie TNS i powtórzone w grudniu 2018 przez CBOS, rozwijało się szerzej niż dotąd i trafiało do powszechnej świadomości. Wizerunek i zaufanie to fundament dalszego rozwoju, gdzie istotna rola przypadnie w udziale wdrażaniu dobrych praktyk rekomendowanych przez samą Izbę bądź wypracowanych w Komisji Etyki ZBP. Ten społecznie wrażliwy obszar, jakim jest reputacja sektora, traktujemy bowiem jako dobro wspólne.

Czy duże projekty infrastrukturalne zapowiadane przez władze publiczne dają bankom szansę uczestnictwa w ich finansowaniu?

– Każda gospodarka ze swej istoty podlega zmiennej koniunkturze. W przypadku społecznej gospodarki rynkowej impulsy i projekty prorozwojowe w wymiarze przedsiębiorstwa, branży, regionu czy państwa poza aspektem efektywności kreują kapitał społeczny stanowiący istotny miernik zrównoważonego rozwoju. To system naczyń połączonych. Cyfryzacja i robotyzacja nie tylko stanowią odpowiedź na narastający problem braku rąk do pracy, ale wpływają na bezpieczeństwo tak newralgicznych dziedzin, jak górnictwo, przy jednoczesnej konieczności inwestowania w odnawialne źródła energii i konieczną dekarbonizację polskiej gospodarki. Banki dostarczają nie tylko finansowania, które będzie tym efektywniejsze, im szybciej uporamy się z nadmiarowymi regulacjami nakładającymi na sektor kolejne daniny publiczno-prawne, ale mogą wspierać wykorzystywanie nowoczesnego know-how różnym branżom, jak budownictwo, przemysł chemiczny, maszynowy, a nawet sektor rolno-spożywczy, którego obecny kształt i konkurencyjność to również zasługa polskiego sektora bankowego. Perspektywa 2030, kiedy rząd stanie w obliczu wypełnienia zobowiązań prawno-międzynarodowych jest tak bliska, że wymaga zgodnego współdziałania wszystkich zainteresowanych. Sztuczna inteligencja i robotyzacja odegrają w tym procesie równie doniosłą rolę jak strategiczne decyzje inwestycyjne i zapewnienie źródeł ich finansowania z udziałem polskiego sektora bankowego.

ZBP ma opinię solidnego reprezentanta polskich banków, ale też bardzo czę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK