Zmiany w Radzie Nadzorczej PGNiG

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pgnig.01.400x278Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego w skład Rady Nadzorczej weszli: Wojciech Bieńkowski, Mateusz Boznański, Andrzej Gonet oraz Krzysztof Rogala.

Wojciech Bieńkowski jest profesorem ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie gdzie kieruje Instytutem Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich. Przez ostanie 8 lat (do lipca 2015) pełnił też funkcję dziekana wydziału Ekonomii i Zarządzania w tejże uczelni. Uprzednio pracował w SGH w Warszawie gdzie się doktoryzował i habilitował. Przez wiele lat przebywał na wielu stażach naukowych, między innymi w Harvardzie (dwukrotnie), innych renomowanych uczelniach w USA, Japonii czy Europie. Doświadczenie praktyczne zdobywał kierując współpracą z zagranicą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz będąc członkiem kilku rad nadzorczych między innymi w BOŚ, Famurze, PAIiIZ, Elektrowniach Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE) oraz w Polsko-Amerykańskiej Korporacji ds. Transferu Technologii – PAKTO.

Mateusz Boznański jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002-2006 odbył aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od kwietnia 2007 roku wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej, w latach 2011-2015 także jako wspólnik spółki adwokackiej. W ramach dotychczasowych obowiązków zajmuje się doradztwem grupom kapitałowym na terenie całego kraju, w szczególności w zakresie: praw cywilnego, prawa pracy, prawa unijnego, prawa handlowego. Świadczy bieżące doradztwo w zakresie prawa budowlanego i pokrewnych dziedzin prawa dla spółek z branży deweloperskiej. Specjalizuje się nadto w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, występując jako pełnomocnik w znaczących procesach sądowych. Brał udział w postępowania upadłościowych podmiotów z branży deweloperskiej. Świadczył także usługi prawne jako pełnomocnik w postępowaniach przed sądami powszechnymi, także jako obrońca w postępowaniach karnych, w tym w zakresie prawa karnego gospodarczego oraz karno-skarbowych. Jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (w latach 2010-2013 oraz od roku 2013 do teraz) i członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu od 2013 roku.

Andrzej Gonet ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w 1975 roku. Następnie podjął pracę na macierzystym wydziale, gdzie w 1980 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, a w 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych i jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w AGH. Ukończył kilka studiów podyplomowych na AGH, UJ i PAN oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Był członkiem Rady Nadzorczej w ZUN Sp. z o. o. w Krośnie (2000-2002) i PNiG Sp z o. o.  w Krakowie ( 2011 – 2013).

Jest autorem i współautorem ponad 300 prac publikowanych, 260 prac naukowo-badawczych niepublikowanych, 29 zatwierdzonych i zgłoszonych patentów i 8 licencji. Posiada certyfikat biegłego Wojewody Małopolskiego z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, rzeczoznawcy SITPiG oraz krajowe i zagraniczne doświadczenie zawodowe. Wielokrotnie był konsultantem i recenzentem prac naukowych i projektów naukowo-badawczych. Jest członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN.

Podczas wieloletniej pracy zawodowej pełnił różne funkcje, spośród których należy wymienić kierownika Zakładu Wiertnictwa, zastępcy dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego, przez 2 kadencje prodziekana i dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, którą to funkcję pełni 3 kadencję. Ponadto był współorganizatorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, gdzie pełnił funkcję prorektora i rektora.

Krzysztof Rogala jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada tytuł magistra prawa. W latach 2001-2002 uczęszczał do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a w latach 2002-2003 odbył studia podyplomowe w zakresie „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1996-2006 był związany z branżą leasingową. W latach 2006-2007 pracował w Ministerstwie Gospodarki na stanowisku Głównego Specjalisty w Zespole ds. Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskie LNG Sp. z o.o. Był również członkiem zarządu ds. finansowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA w latach 2007-2008. Od marca 2009 do czerwca 2010 Pan Krzysztof Rogala był doradcą PKN Orlen SA podczas przygotowywania koncepcji i rozwiązań prawnych oraz finansowych systemu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy oraz koncepcji udziału Spółki w rynku gazu ziemnego. W latach 2012-2013 był społecznym doradcą Ministra Środowiska/Głównego Geologa Kraju. Od marca 2012 do marca 2014 Pan Krzysztof Rogala pełnił funkcję członka rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2011-2014 był managerem w KPMG Advisory – Global China Practice. Był ekspertem ds. energetyki i szefem zespołu iTAX w Instytucie Jagiellońskim. W latach 2014-2015 pełnił funkcję członka zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. ds. finansowych. Obecnie jest członkiem Gabinetu Politycznego Ministra Finansów.

Z Rady Nadzorczej zostali odwołani: Andrzej Janiak, Maciej Mazurkiewicz, Irena Ożóg oraz Janusz Pilitowski.

Źródło: www.pgnig.com