Zarządzanie ryzykiem i skuteczna windykacja: Startegia dla placówki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ochrona interesów klientów korzystających z usług firm inwestycyjnych jest jednym z podstawowych celów dyrektywy MiFID. Realizowany jest on poprzez nałożenie na firmy wielu obowiązków związanych z działaniami ukierunkowanymi na ograniczanie ryzyka inwestycyjnego klienta. Nie jest to jednak jedyny aspekt związku MiFID z problematyką zarządzania ryzykiem w działalności firmy inwestycyjnej.

Bohdan Lenart

Dyrektywa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive – Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) jest regulacją, której strategicznym celem jest przede wszystkim zapewnienie klientom firm inwestycyjnych jak najwyższego poziomu ochrony zainwestowanych środków. Jej przepisy – pod względem przedmiotowym – dotyczą szerokiego zakresu usług inwestycyjnych i związanych z nimi instrumentów finansowych. Z kolei pod względem podmiotowym jej zasadom podlegają firmy świadczące usługi w zakresie pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego, związanego z instrumentami finansowymi.

Przepisy dyrektywy są szeroko powiązane z problematyką zarządzania ryzykiem w firmie inwestycyjnej. Istotne jest też to, że jasno określa ona rolę dedykowanych rozwiązań IT w ograniczaniu ryzyka.

MiFID a zarządzanie ryzykiem

Dyrektywa dotyka kwestii zarządzania ryzykiem w dwojaki sposób. Z jednej strony zawiera przepisy bezpośrednio wskazujące na obowiązek realizacji różnych elementów procesu zarządzania nim, z drugiej zaś określa zasady regulujące sposób realizacji procesów biznesowych. Procesy te stanowią jednocześnie narzędzie pośredniego oddziaływania na wielkość ryzyka firmy inwestycyjnej i jej klientów. Chodzi tu głównie o obowiązek wdrożenia i realizowania zasad unikania dodatkowego ryzyka oraz wprowadzenia skutecznych procedur oceny i utrzymania kapitału na jego zabezpieczenie.

W dyrektywie znajdują się zapisy odnoszące się nie tylko do ogólnego procesu zarządzania ryzykiem, ale także do obowiązku firm inwestycyjnych w zakresie zarządzania pojedynczymi rodzajami ryzyka, w szczególności niefinansowego (braku zgodności, operacyjnego). Wskazuje ona ponadto na obowiązek wdrożenia odpowiednich zasad i procedur kontroli stosowania się do jej zaleceń oraz zakłada obowiązek utrzymywania komórek ds. nadzoru zgodności z prawem.

Funkcjonowanie firm inwestycyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem i kapitałem wymaga łącznego stosowania wymogów MiFID i Nowej Umowy Kapitałowej. Przejawia się to w postaci odniesień i odwołań pomiędzy obiema regulacjami. MiFID nakłada obowiązek podejmowania działań ukierunkowanych na unikanie dodatkowego ryzyka i wprowadzania skutecznych procedur jego oceny, zaś Nowa Umowa Kapitałowa definiuje i nakłada wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem i oceny kapitału na jego zabezpieczenie.

Wpływ MiFID na ryzyko należy analizować w różnych aspektach. Po pierwsze, efektywne wdrożenie i realizacja jej zasad może być skutecznym wsparciem dla procesu ograniczania zarówno ryzyka samej instytucji finansowej, jak i jej klientów. Po drugie, zasady te w przypadku ich efektywnego stosowania mogą ograniczać nie tylko ryzyko finansowe (rynkowe, inwestycyjne, kredytowe), ale także niefinansowe (operacyjne, braku zgodności, reputacji). Po ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI