Zadania własne samorządu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

141202.nszif.01.400x138Kolejna sesja konferencji "Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014" poświęcona była różnym aspektom działalności samorządowej.

W prezentacji zatytułowanej „Wsparcie społeczności lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości” Teresa Kubas-Hul, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprezentowała instrumenty wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości.

Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014

Jednym z problemów osób zajmujących się promocją przedsiębiorczości na terenie gmin czy powiatów są ograniczone środki finansowe i dylematy związane z ich podziałem. – Pojawia się problem, czy te środki przeznaczyć na budowę drogi, kanalizacji, czy inwestować je w kulturę, turystykę, oświatę, edukację – podkreślała reprezentantka PARP. Z drugiej strony zapisy ustawy o samorządzie województwa wyraźnie wskazują, że to ono określa strategię rozwoju.

Jednym z jej celów, na który szczególnie należy zwracać uwagę, jest pobudzanie aktywności gospodarczej, konkurencyjności i innowacyjności. Wynika to zresztą z samych zapisów ustawy o samorządzie województwa, przewidujących, że zadaniem samorządu jest kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego.

141202.kubas.hul.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

Jak powinniśmy wspierać rozwój przedsiębiorczości? – Jest kilka ciekawych form, instrumentów, na które będą środki w nowej perspektywie finansowej – stwierdziła Teresa Kubas-Hul. Pierwszy to możliwość kompleksowego uzbrojenia terenów na potrzeby rozwoju inwestycji. Żeby skorzystać z funduszy europejskich, trzeba złożyć kilka projektów, oddzielnie na poszczególne rodzaje uzbrojenia. Wykorzystując ten instrument, możemy kompleksowo uzbroić teren. Ważnym elementem jest oczywiście pozyskanie inwestora, tu wsparciem mogą być środki na funkcjonowanie centrum obsługi inwestora. – Od nas zależy, jak takie centra będą funkcjonowały – zauważyła przedstawicielka PARP. Cennym narzędziem dla promowania przedsiębiorczości są również wszelkiego rodzaju parki naukowe, technologiczne i przemysłowe oraz inkubatory technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości – w tym akademickiej. -Naszym zadaniem jest stworzenie dla tych ludzi odpowiednich warunków, żeby nie musieli opuszczać miejsc zamieszkania, żeby podjęli decyzję o rozpoczęciu własnego biznesu tam, gdzie mieszkają – stwierdziła Teresa Kubas-Hul.

Krystian Szczepański, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprezentował formy wsparcia, na jakie jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć od funduszu.

W nowej ofercie programowej NFOŚiGW na lata 2015-2020 znajdują się instrumenty wsparcia dla wszelkich rodzajów działań proekologicznych oraz zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. Programy obejmują takie działania, jak gospodarka wodno-ściekowa, racjonalna gospodarka odpadami i realizacja działań związanych z odzyskiem, szeroko rozumiana ochrona powierzchni ziemi- przykładem może być tzw. program osuwiskowy, który obejmuje dofinansowanie dokumentacji i realizacji prac zmierzających do ograniczenia zagrożeń związanych z tym procesem.

141202.szczepanski.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

W obszarze „Geologia i górnictwo” NFOŚiGW wspiera poznanie budowy geologicznej kraju. – Jeśli badania geologiczne są ważne, można liczyć na wsparcie do 70 proc. wartości projektu – podkreślił wiceprezes funduszu. W tej transzy mieszczą się również instrumenty wsparcia przeciwdziałaniu degradacji środowiska spowodowanej górnictwem, w tym rekultywacja terenów pogórniczych.

„Geologia i górnictwo” NFOŚiGW wspiera poznanie budowy geologicznej kraju. – Jeśli badania geologiczne są ważne, można liczyć na wsparcie do 70 proc. wartości projektu – podkreślił wiceprezes funduszu. W tej transzy mieszczą się również instrumenty wsparcia przeciwdziałaniu degradacji środowiska spowodowanej górnictwem, w tym rekultywacja terenów pogórniczych.

eds.2014.okladka.150xZobacz Raport EDS 2014

W dziedzinie ochrony atmosfery realizowane są między innymi projekty w zakresie budownictwa energooszczędnego – wsparciu podlega zarówno sporządzenie dokumentacji, jak i budowa takich domów. Elementem tego działania jest również program Prosument.

Aleksandra Jadach-Sepioło ze Szkoły Głównej Handlowej zaprezentowała działania w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich. Problem – zdaniem prelegentki – dotyczy aż 20 proc. polskich obszarów zurbanizowanych. Okazuje się, że zidentyfikowanie tych obszarów to zaledwie pierwszy krok w działalności. – Duży nacisk umowa partnerstwa kładzie na identyfikację obszarów kryzysowych – stwierdziła prelegentka. – Nie może być to wyłącznie wskazanie obszarów, ale identyfikacja wskazanych problemów.

141202.jadach.sepiolo.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

W jaki sposób szyć na miarę projekty rewitalizacji? Należy wyjść w diagnozie nie od podania sekwencji wskaźników, ale określić, czego brakuje w sferze społecznej i gospodarczej, żeby dany obszar mógł wyjść z kryzysu. Kolejne zadanie – to właściwe określenie powiązań z wizją miasta. – Projekty powinny mieć charakter zintegrowany, nie myślmy o punktowych projektach – podkreśliła Aleksandra Jadach-Sepioło.

Karol Jerzy Mórawski