Youngster wyrównuje szanse

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

youngster.01.150Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizatorem programu Youngster. Jego celem jest wyrówanie szans dzieci z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego. Partnerem programu jest Fundacja NIDA natomiast partnerem strategicznym Wydawnictwo Macmillan Polska. Youngster działa już od pięciu lat.

W roku szkolnym 2011/2012 w programie weźmie udział 145 szkół z terenów wiejskich, z których ponad 4 tys. uczniów (gimanzjaliści klas trzecich – do nich adresowany jest program) otrzyma szansę rozpoczęcia lub kontynuowania swojej przygody z językiem angielskim. Zajęcia w ramach Youngster są dodatkowe i dobrowone.

W ramach formuły Youngster Plus Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zobowiązuje się do:

 • Realizacji programu nauki języka angielskiego, zgodnego z podstawą programową dla gimnazjum, w wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup zaawansowania,
 • Zapewnienia i sfinansowania podręczników do nauki języka angielskiego dla wszystkich uczniów deklarujących wolę uczestniczenia w Programie (podręczniki będą inne, niż wykorzystywane w procesie dydaktycznym),
 • Zapewnienia wytypowanym przez gminy nauczycielom odpowiednich pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
 • Sfinansowania kosztów szkoleń dla nauczycieli (bez kosztów dojazdu) zarówno własnych, jak i szkoleń prowadzonych przez partnera Programu – Fundację NIDA,
 • Przeprowadzenia, w oparciu o nowoczesną platformę e – learningową „e-Youngster” testu poziomującego dla uczniów przystępujących do Programu,
 • Podziału uczniów na grupy zaawansowania (maksymalnie do 15 uczniów w grupie), odpowiadające poziomowi ich znajomości języka angielskiego oraz doboru podręczników dla każdej z grup,
 • Przeprowadzenia, w oparciu o platformę „e – Youngster” trzech testów sprawdzających umiejętności językowe uczniów w ciągu roku szkolnego (test wyjściowy we wrześniu i dwa testy sprawdzające, po zakończeniu semestru każdy),
 • Udostępnienia uczniom platformy „e – Youngster” do indywidualnego testowania,
 • Zapewnienia i sfinansowania odpowiednich certyfikatów dla wszystkich uczniów kończących zajęcia,
 • Sfinansowania nagród dla wyróżniających się uczniów,
 • Wyposażenie biblioteki szkolnej w pomoce dydaktyczne i/lub inne materiały do kwoty 300 zł brutto,
 • Sfinansowania ½ wynagrodzenia dla nauczyciela wskazanego przez gminy, obliczonego jako liczba grup x 90 godz. lekcyjnych x stawka ustalona przez EFRWP (stawka EFRWP to średnia stawka godzinowa nauczyciela dyplomowanego),
 • Zapewnienia pomocy dydaktycznej i merytorycznej metodyków Wydawnictwa Macmillan w trakcie roku szkolnego,
 • Udostępnienia i prowadzenia forum internetowego oraz elektronicznego „pokoju nauczycielskiego” z materiałami dydaktycznymi innymi pomocami dla nauczycieli,
 • Forum dla uczniów,
 • Przeprowadzenia konkursów międzyszkolnych.

Szkoły przystępujące do programu muszą również liczyć się z obowiązkami, którym będą musiały sprostać, np. zorganizowanie i opłacenie dowozu uczniów na zajęcia. Jednakże korzyści płynące z uczestnictwa w programie Youngster są nieocenione i pozwoliły już 8,5 tysiącom uczniów wejść pewniejszym krokiem w kolejny etap edukacji.

Źrodło: www.youngster.pl