Wsparcie dla młodych, innowacyjnych przedsięwzięć

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

parp.01.400x151Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji jest nowym źródłem finansowana młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Jako przedsięwzięcie pilotażowe Fundusz uruchomiony został w czerwcu 2013 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego kapitał w wysokości 100 mln zł zapewnił budżet państwa oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej, pozyskane przez Polskę w ramach perspektywy finansowej UE przypadającej na lata 2007-2013. Doświadczenia z pilotażu zaowocowały powstaniem Funduszu Pożyczkowego Innowacji, który będzie aktywny w latach 2014-2020.

151013.parp.01

Geneza powołania Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji wiąże się z występowaniem w gospodarce pewnej niedoskonałości rynku finansowego, określanej jako tzw. luka finansowania. Powoduje ona, że przedsiębiorcy, szczególnie podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą i podejmujące przedsięwzięcia innowacyjne, często oparte na wynikach działalności badawczo-rozwojowej, nie są w stanie pozyskać środków inwestycyjnych i obrotowych, niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć z rynku finansowego, przede wszystkim z sektora bankowego.

Celem Funduszu stało się więc stworzenie i przetestowanie mechanizmu wspierania innowacyjnych przedsięwzięć, znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju, umożliwiającego ich skuteczne zainicjowanie, a następnie przejście z etapu zalążkowego do fazy dynamicznego wzrostu. Natomiast celem szczegółowym było zapewnienie większej dostępności źródeł kapitału dla przedsięwzięć innowacyjnych, realizowanych z udziałem kapitału inwestorów prywatnych. W praktyce chodziło o to, aby kapitał publiczny wykorzystać także do skutecznego zmobilizowania środków profesjonalnych inwestorów prywatnych, dzięki temu zwiększając ich aktywność inwestycyjną i wielkość nowych źródeł finansowania, z których ostatecznie korzystać mogą pomysłodawcy innowacyjnych przedsięwzięć.

151013.parp.02

Od czerwca 2013 do połowy 2014 r. Fundusz oferował pożyczki o wartości od 200 tys. do 2 mln zł, udostępniane na okres do 6 lub 8 lat z wydłużoną karencją w spłacie kapitału i oprocentowania. Warunkiem pozyskania pożyczki było dokonanie w taką spółkę inwestycji przez prywatny kapitał, przy czym wielkość inwestycji wyznaczała wartość możliwej do uzyskania pożyczki, zgodnie z parytetem: 1 zł zaangażowany przez inwestora prywatnego umożliwiał pozyskanie przez spółkę 2 zł kapitału pożyczkowego z Funduszu. Oferta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Już w drugiej połowie 2014 r. praktycznie cały kapitał Funduszu został zaangażowany. Spośród 131 wniosków o pożyczki skierowanych do Funduszu jego Komitet Inwestycyjny wybrał 58 przedsięwzięć. Wartość przyznanych pożyczek osiągnęła poziom prawie 96,5 mln zł. Kapitał prywatny w wysokości – jak się szacuje – ok. 70 mln zł, spowodował, iż całkowita wartość realizowanych przedsięwzięć osiąga poziom ok. 165 mln zł.

Fundusz sprawdził się i potwierdził swoją przydatność jako narzędzie redukcji luki w dostępie do kapitału oraz skutecznej mobilizacji kapitału prywatnego. Pilotaż wskazuje zatem, że zasadne jest kontynuowanie tego rodzaju programu, co jest planowane w przyszłości, również przy wykorzystaniu wsparcia unijnego. W niedługim czasie zostanie uruchomiony nowy Fundusz Wspierania Innowacji (perspektywa finansowa 2014-2020), działający na podobnych zasadach. Będzie on adresowany dla mikro i małych przedsiębiorców posiadających umowę inwestycyjną z inwestorem kapitałowym. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnego, stałego oprocentowania pożyczki oraz z karencji w zakresie spłaty kapitału i w zakresie spłaty odsetek (6 i 8 lat z dostępnością maksymalnie 24-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału i odsetek). Przewidywana maksymalna wysokość pożyczki to 2 mln złotych. Budżet Funduszu Innowacji będzie wynosił 129 mln euro.

Więcej informacji na stronie www.parp.gov.pl