Weź udział w badaniu ankietowym dotyczącym wykorzystania usług z chmury w JST

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowe.technologie.02.250x202Wszyscy mamy świadomość tego, jak DOBRZE ZAPROJEKTOWANE narzędzia teleinformatyczne mogą znacznie ułatwić mieszkańcom i podmiotom gospodarczym z terenu naszych samorządów załatwianie ważnych dla nich spraw i kontakty z urzędami oraz pomagają usprawnić funkcjonowanie naszych urzędów.

Mamy także BARDZO RÓŻNE, niestety często także negatywne, doświadczenia z zakupionymi i wykorzystywanymi przez nas narzędziami informatycznymi, w tym także z niezbędną do ich wykorzystywania infrastrukturą, administrowaniem nimi i ich utrzymywaniem w aktualności w dłuższym okresie po ich uruchomieniu. W ostatnich latach, z uwagi na globalne problemy ekonomiczne, niebagatelny staje się także coroczny koszt utrzymywania zakupionych i eksploatowanych systemów informatycznych. Na te problemy nakłada się czasem także monopolistyczna pozycja dostawcy „dedykowanego” dla danego samorządu rozwiązania informatycznego, mogąca powodować narzucanie klientowi własnych rozwiązań i nieadekwatnych kosztów utrzymywania systemów.

Z oczywistych przyczyn największe problemy z racjonalnym wykorzystywaniem rozwiązań teleinformatycznych mają mniejsze jednostki samorządu terytorialnego, często mniejsze miasta czy gminy wiejskie.

Z cząstkowych analiz wiemy jednocześnie, iż w polskich samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dla wspomagania realizacji tych samych zadań publicznych czy usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, wykorzystywane jest bardzo wiele bardzo zróżnicowanych rozwiązań teleinformatycznych, co często prowadzi do nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych na zakupy w sektorze IT w skali kraju.

W ostatnich latach, także w sektorze publicznym, pojawiła się ZUPEŁNIE NOWA możliwość wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych w sposób, zapewniający wysokie bezpieczeństwo, wysoką elastyczność i skuteczną obsługę zadań przy znacznie niższych kosztach zakupu i utrzymywania tych rozwiązań. Ta koncepcja, znana jako „cloud computing” czyli „obliczenia w chmurze” jest obecnie wskazywana także przez Komisję Europejską a także polski rząd, jako perspektywiczna także dla sektora publicznego.

W tej sprawie rządowe Centrum Projektów Informatycznych z własnej inicjatywy przeprowadziło niedawno zakończone badania ankietowe, które powinny pozwolić na zebranie wiedzy na temat oczekiwań i możliwości skorzystania w przyszłości przez jednostki samorządu terytorialnego z usług świadczonych na ich potrzeby właśnie w koncepcji „cloud computing”. Jednocześnie rząd pracuje nad przygotowaniem nowego dokumentu, tzw. Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, mającego być podstawą dla przygotowania programu rządowego w tym zakresie.

Uważamy, iż sektor administracji samorządowej jest istotną częścią państwa polskiego, co więcej, realizuje większą część zadań publicznych. W związku z tym uważamy, iż w tym dokumencie jednostki samorządu terytorialnego powinny być ważnym elementem opracowania.

W tych okolicznościach Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uznał za uzasadnione zebranie w dodatkowej ankiecie uzupełniających danych, które pozwolą na zoptymalizowanie ww. dokumentów z punktu widzenia stanu informatyzacji i potrzeb sektora samorządowego z uwzględnieniem perspektywy wykorzystania „cloud computing”. Niniejsza ankieta ma także na celu doprecyzowanie zakresu i priorytetów uruchamiania usług cyfrowych dla JST w Polskiej Chmurze Administracji. Łączne wyniki obu badań powinny pozwolić na dopasowanie w możliwie dużym stopniu planowanych w tym zakresie przedsięwzięć do realnych potrzeb i oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego.

Mając świadomość tego, iż wypełnienie niniejszej ankiety stanowić będzie dodatkowy wysiłek liczymy jednak na aktywny udział w tym badaniu z uwagi na to, iż jego wyniki pozwolą także na bardziej precyzyjne przygotowanie przez rząd Zintegrowanego Planu Informatyzacji Państwa i szczególnie pomocne będą dla mniejszych JST, których wsparcie w tym zakresie uważamy za priorytet planowanych działań.

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://www.ankieta.zpp.pl/

Należy ją uzupełnić w terminie nie późniejszym, aniżeli do dnia 18 grudnia br.

źródło: www.zpp.pl