Trwa nabór wniosków – „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zebranie.02.250xInstytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wznowiła nabór wniosków w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/5.2.1/2011 "Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF) - konkurs".

Grupą docelową projektu są jednostki samorządu terytorialnego i to one w pierwszej kolejności mogą się starać o dofinansowanie. Kolejnymi beneficjentami mogą być: stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe lub ich organ założycielski, jednostki naukowe oraz instytucje szkoleniowe. Każdy z wymienionych podmiotów zobowiązany jest realizować projekty w partnerstwie z jts.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące typy projektów:

  • Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej;
  • Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania;
  • Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej;
  • Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej;
  • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych;
  • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym;
  • Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.

Budżet do rozdysponowania w konkursie wynosi 50 mln zł: 42,5 mln zł – wsparcie finansowe EFS; 7,5 mln zł – wsparcie finansowe krajowe. Bardzo ważne dla samorządów jest założenie, że w ramach konkursu, nie jest wymagany wkład własny pochodzący z budżetów samorządów. Oznacza to, że dotacja może wynieść 100 proc. wartości projektu.

Wszelkie informacje na temat konkursu można znależć na stronie: http://ip2.mac.gov.pl/

Źródło: www.ip2.mac.gov.pl