Szczegółowy zakres danych w SIO – nowe rozporządzenie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

archiwizacja.01.250xMinister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas 20 grudnia 2012 r. podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.), w której art. 31 przewiduje określenie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli.

W rozporządzeniu został doprecyzowany zakres danych gromadzonych w SIO, w przypadkach, w których komplet danych określony w ustawie wymaga konkretyzacji.

Zgodnie z dyspozycją art. 31 ustawy w rozporządzeniu określono także terminy przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO w przypadkach, w których zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy nie obowiązuje siedmionowy termin od daty zmiany stanu faktycznego.

Rozporządzenie jest ostatnim aktem wykonawczym konstytuującym ramy prawne funkcjonowania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej. Wcześniej wydane zostały:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej; Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku.

Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej – pobierz

Uzasadnienie – pobierz

Źródło: www.men.gov.pl