Sygnały: czerwiec 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.06.foto.032.a.250xSTUDENT SZUKA BIZNESU

Ministerstwo Pracy we współpracy z BGK chce uruchomić system preferencyjnych pożyczek dla studentów podejmujących działalność gospodarczą. Pośrednicy finansowi - uczestnicy programu będą mieli obowiązek współpracy z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, pożyczki zostaną częściowo umorzone - w tym większym stopniu, im mniej płatnik wygeneruje strat. Redukcję kapitału pożyczki spowoduje też zatrudnienie dodatkowej osoby. Projekt ma być realizowany na początku w Warszawie i w Krakowie.

CENA STRACHU

Przeciętna zdolność kredytowa wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 419 do 434 tys. zł (o 3,5 proc.), w ślad za tym także średnia marża z 1,32 do 1,6 pkt proc. – policzył Open Finance. Już trzy ankietowane banki nie udzielą kredytu bez wkładu własnego, w dwóch z nich trzeba mieć w gotówce 20 proc. wartości transakcji. Zdaniem analityków, z jednej strony ma nastąpić poluźnienie polityki kredytowej (chce tego m.in. rząd i NBP), z drugiej – wciąż aktualne są pomysły, by całkowi- cie zlikwidować pożyczki bez wkładu własnego, co mogłoby wykluczyć z rynku część potencjalnych klientów.

FAKTOR DO ODKRYCIA

Obroty 19 fi rm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów osiągnęły w I kwartale br. wartość 20,3 mld zł, tj. o 1,8 mld zł wyższą niż rok temu. Zdaniem PZF dynamiczny wzrost rynku faktoringu dowodzi tego, że usługa jest narzędziem sprawdzającym się nawet w czasie dekoniunktury. W 2012 r. faktorzy sfi nansowali wierzytelności o wartości 81,8 mld zł. Największy wolumen obrotów odnotował Raiff eisen Polbank – 3,6 mld zł, Pekao Faktoring – 3,2 mld zł i ING Commercial Finance – 2,5 mld zł. Eksperci prognozują, że w 2013 r. branża odnotuje dwucyfrową zwyżkę wolumenu obrotów i stanie się najszybciej wzrastającym segmentem usług bankowych.

Faktoring definiuje się jako finansowanie niewymagalnych wierzytelności handlowych przysługujących przedsiębiorstwom wobec odbiorców jej towarów lub usług. Towarzyszy temu zwykle zarządzanie nabytymi wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie ewidencji, monitorowanie terminowości ich spłaty, rozliczanie płatności, monitorowanie odbiorców opóźniających się z zapłatą. Spółka faktoringowa może podejmować się działań windykacyjnych mających na celu wyegzekwowanie zapłaty, usług przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców, a w niektórych wypadkach restrukturyzacji należności.

LOKATY POD KRESKĄ

Stawki procentowe nie zachęcają klientów do składania lokat w bankach. Jak wyliczył Open Finance zakładane przed rokiem 12-miesięczne depozyty po uwzględnieniu 19-proc. podatku oraz wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (0,8 proc. r/r w kwietniu) przyniosły średnio 3,15 proc. realnego zysku. Taka rentowność jest zbliżona do aktualnego przeciętnego oprocentowania nowozakładanych rocznych lokat (3,33 proc.). Uwzględniając 19-proc. podatek oraz infl ację za rok 12-miesięczne depozyty zakończą się dużo niższym zyskiem, nawet trzykrotnie, jeżeli przyjąć projekcję infl acji NBP. Oznacza to, że średnia rzeczywista rentowność wyniesie tylko nieco ponad 1 proc. Przy niewielkim nawet odchyleniu od ścieżki infl acji, właściciele lokat z oprocentowaniem poniżej 2,5 proc. znajdą się pod kreską.

TEMIDA PO STRONIE KREDTOBIORCY

Sąd Najwyższy orzekł, że bank nie może wypowiedzieć wieloletniego kredytu hipotecznego osobie, która zalega ze spłatą 1,5-miesięcznej raty. Na wokandzie stanął przypadek klienta Banku Pekao S.A., który zaciągnął kredyt na 30 lat. Po dłuższym okresie wywiązywania się ze swoich zobowiązań osoba ta zaczęła mieć problemy ze spłatą rat, co skłoniło bank do żądania zwrotu całej kwoty kredytu (740 tys. zł plus odsetki). SN zakwestionował tę decyzję i zasądził na rzecz banku 1,9 tys. franków (równowartość 1,5 raty), tj. zaległość klienta na dzień wypowiedzenia umowy. Sąd stwierdził w orzeczeniu, że bank zaprezentował zbyt rygorystyczną postawę, która zrujnowałaby kredytobiorcę.

NASZ PAN SENIOR

Banki przestały profi lować konta pod grupy wiekowe klientó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI