„Sprawne Państwo 2020” a sprawa powiatów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mswia.01.150x150MSWiA publikowało dokument "Sprawne Państwo 2020", który trafił do konsultacji międzyresortowych. W zaproponowanym projekcie pojawia się wiele nowości, szczególnie dla powiatów.

Zadania, jakie opisuje projekt „Sprawna Państwo 2020”, mają na celu podniesienie sprawności i efektywności państwa do 2020 roku.

Dokument zawiera 6 punktów opisujących jak będzie wyglądać nasz kraj do tego czasu. Polska będzie państwem:

  1. o funkcjonalnej strukturze organizacyjnej państwa (m.in. zakłada racjonalne wykorzystanie środków publicznych, porządkowanie struktur organizacyjnych);
  2. ze skutecznym zarządzaniem i koordynacją (w takich obszarach jak m.in. finanse, zarządzanie kryzysowe czy ochrona ludności);
  3. z dobrym prawem (tworzenie przyjaznego dla obywateli i przedsiębiorców prawa, poprawa jakości stanowionego prawa, wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności polskiej jurysdykcji, likwidacja barier administracyjnych, wzrost aktywności obywatela w procesach rządzenia i debacie publicznej, szerokie wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych);
  4. z efektywnymi systemami ochrony praw obywatela (w obszarach takich jak: polityka zagraniczna – m.in. wzmocnienie i ułatwienie kontaktu ze służbą konsularną polskiemu obywatelowi za granicą, likwidacja nadmiernej biurokracji; ochrona praw i interesów konsumentów; ochrony zdrowia – w tym poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych, poprawa zarządzania informacją medyczną, usprawnienie rozliczania świadczeń zdrowotnych, rozwój transplantologii, promowanie honorowego krwiodawstwa; dostępności i jakości usług publicznych – w tym nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi, szersze wykorzystanie doświadczeń sektora prywatnego i ośrodków akademickich; dostęp do pomocy prawnej – w tym szerszy dostęp do bezpłatnej pomocy i informacji prawnej, wzrost dostępności do usług i zawodów prawniczych);
  5. ze skutecznym wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą (kompleksowa reforma wymiaru sprawiedliwości oraz usprawnienie funkcjonowania prokuratury, zwiększenie ochrony pokrzywdzonych, zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania sądów, zwiększenie liczby spraw załatwianych przez e-sądy, sprawniejsza komunikacja drogą elektroniczną między sądem a obywatelem, likwidacja przeludnienia w jednostkach penitencjarnych, wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych);
  6. w którym wzrośnie poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego (poprawa wizerunku i wzrost zaufania do poszczególnych służb, lepsza organizacja i wzrost skuteczności działania służb np. krótszy czas oczekiwania obywateli na interwencję służb, upraszczanie procedur zgłaszania przestępstw i prowadzenia postępowań przygotowawczych, lepsza komunikacja między służbami a obywatelami, ograniczenie liczby wypadków drogowych, kontynuacja modernizacji służb porządku publicznego i wzrost inwestycji w najnowocześniejsze technologie, lepsza koordynacja współpracy wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwalczanie korupcji, przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym).

W ramach porządkowania struktur organizacyjnych zakładana jest racjonalizacja podziału terytorialnego kraju oraz ulepszenie ustroju samorządowego. Rząd w szczególności chce się przyjrzeć powiatom, ich funkcjonowaniu i zadaniom, które podejmują.

Zastrzeżenia pojawiły się także wobec podziału gminnego, który ustalony 20 lat temu nie uwzględnia poprawy komunikacyjnej oraz nie sprzyja systemom elektronicznym, dzięki którym obywatele mogliby załatwić wiele spraw wygodniej i szybciej.

Jedną z propozycji projektu „Sprawne Państwo 2020” jest łączenie gmin i powiatów w większe jednostki. Taka fuzja pozwoliłaby ograniczyć wydatki na administrację.

Do projektu zgłoszonych zostało do tej pory 471 uwag.

Źrodło: www.samorzad.pap.pl