Rozmowa w Banku: Pieniądze na rozwój

Rozmowa w Banku: Pieniądze na rozwój
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowa z Bożeną Lublińską-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Rozmawiał: Janusz Grobicki

Jakie zadania cele realizuje PARP?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, której celem jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej 2007-2013, PARP jest zaangażowana we wdrażanie działań z 3 programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Agencja prowadzi również działalność badawczą w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności, stanu i rozwoju zasobów ludzkich, instytucji otoczenia biznesu i usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadzone prace służą uzyskaniu wiedzy niezbędnej w procesach programowania instrumentów sparcia. Ważnym zadaniem realizowanym przez PARP jest także współpraca międzynarodowa, organizacja misji i targów handlowych dla przedsiębiorców. W Agencji działa ośrodek sieci Enterprise Europe Network (EEN), który oferuje przedsiębiorcom informacje z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na wspólnym rynku. Ile wynosi suma wszystkich funduszy, którymi zarządza PARP?

Ile wynosi suma wszystkich funduszy, którymi zarządza PARP?

Budżet przeznaczony na realizację działań w ramach programów operacyjnych, które są wdrażane przez PARP, wynosi dla PO IG – 3,9 mld euro, PO KL – 672 mln euro, a PO RPW – 2,67 mld euro. Łącznie daje to ponad 7 mld euro na lata 2007-2013. Oprócz środków z funduszy europejskich PARP dysponuje również środkami budżetowymi. I tak w 2009 r. na program „Bon na innowacje” dysponuje budżetem ponad 7,5 mln złotych, a na instrument „Pożyczki na innowacje” przeznaczona jest kwota 1 mln złotych. Kwota budżetu w ramach programów operacyjnych podawana jest w euro, ponieważ przy każdorazowym naborze wniosków alokacja na dany konkurs jest naliczana według obowiązującego w tym czasie kursu euro.

W jaki sposób PARP uczestniczy w polityce antykryzysowej polskiego rządu?

Agencja współrealizuje z rządem działania, których celem jest łagodzenie negatywnych skutków światowego kryzysu finansowego. Zadania PARP w tym zakresie określa plan Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju. Koncentrują się one na ułatwianiu funkcjonowania w warunkach spowolnienia gospodarczego małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Wsparcie MŚP przez PARP realizowane jest poprzez instrumenty doradcze, szkoleniowe, promocyjne i finansowe.

Jakimi instrumentami wsparcia dla małych i średnich form dysponujecie?

Przedsiębiorcy mogą w ramach działań PARP otrzymać dotacje na rozwój firm, w szczególności związane z wprowadzaniem innowacji i nowych rozwiązań technologicznych. Agencja wspiera także działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej. Działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw Polski wschodniej. Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą korzystać z dofinansowanych przez PARP szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników, jak również z bezpłatnych szkoleń e-lerningowych realizowanych za pośrednictwem portalu internetowego www.akademiaparp.gov.pl.

Jakie instytucje fi nansowe są głównym partnerem PARP i jaka jest ich rola w realizacji zadań Agencji?

PARP współpracuje zarówno z funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi, jak i z bankami, które udzielają przedsiębiorcom kredytów na aktualnie realizowane projekty. W ramach działań Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Agencja dofinansowała 192 fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i typu seed capital na kwotę 970 mln złotych. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe udzielają wsparcia przedsiębiorcom oraz osobom, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Dzięki dotacjom z PARP powstało 6 funduszy seed capital – kapitału zalążkowego. Fundusze tego typu nie działały wcześniej w Polsce – inwestują one w spółki posiadające innowacyjny projekt obarczony podwyższonym ryzykiem, który dzięki inwestycji funduszu pozwoli finansowanej spółce osiągnąć trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej. Dużą rolę w systemie wsparcia odgrywają także regionalne instytucję finansujące, które co prawda nie są typowymi instytucjami finansowymi, ale są partnerami PARP wybranymi w drodze konkursu. Instytucje te, których ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI