Rosną wydatki na badania i rozwój

Rosną wydatki na badania i rozwój
Fot. stock.adobe.com/XtravaganT
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2017 r. kraje, należące do Unii Europejskiej wydały łącznie prawie 320 mld euro na badania i Rozwój (R & D). Wydatki te stanowiły 2,07 % PKB, w porównaniu z 2,04 % w roku 2016. Dziesięć lat wcześniej - w 2007 roku UE wydawała na R & D 1,77 % PKB.

#WitoldGadomski: Sama wielkość wydatków na badania i rozwój nie przesądza o dynamice gospodarki @MPiT_GOV_PL @NAUKA_GOV_PL

Unia wydaje za mało na badania i rozwój

Wydatki Unii wciąż są niższe niż kilku dużych innowacyjnych gospodarek. Korea Południowa na badania i rozwój wydaje ponad 4 % PKB, Stany Zjednoczone blisko 3 %, Chiny w 2015 roku wydały 2,05 %, a Japonia 3,28 % (danych za lata 2016 i 2017 dla tych krajów brak).

Mniej niż Unia Europejska na badania i rozwój wydaje Rosja (nieco ponad 1 % PKB i Turcja (mniej niż 1 % PKB).

Do końca bieżącej dekady Europejska ma zwiększyć wydatki na badania i rozwój do 3 % PKB, co jest jednym z celów strategii Europa 2020.

Największe wydatki R & D ponosi sektor przedsiębiorstw. W całej Unii jest to średnio 66 % wszystkich wydatków. Na naukę i szkolnictwo wyższe przypada 22 % wydatków R & D, na sektor rządowy 11 %, na prywatny sektor non-profit 1 %.

Największy udział wydatków na badania i rozwój w PKB ma Szwecja (3,33 %), Dania (3,06 %) i Niemcy (3,02 %). Na kolejnych miejscach są: Finlandia (2,76%), Belgia (2,58%) i Francja (2,25% w 2016 r.).

Polska na 20 miejscu w Unii Europejskiej

Z kolei najmniejsze wydatki R & D w relacji do PKB mają: Rumunia (0,50%), Łotwa (0,51%), Malta (0,55%), Cypr (0,56%), Bułgaria (0,75%), Chorwacja (0,86%), Litwa i Słowacja (obie 0,88%). Polska znajdowała się w roku 2017 na 20 miejscu pod względem wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB. Wyniosły one 1,03 %, a rok wcześniej 0,97%. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wydatki R & D w Polsce wzrosły o 0,47 punktu procentowego, a w liczbach bezwzględnych o ponad 3 mld euro.

W ostatnich dziesięciu latach wydatki te najbardziej wzrosły w Austrii (o 0,74 p.proc. z 2,42% w 2007 r. do 3,16% w 2017 r.) i Belgii (o 0,74 p.proc. z 1,84% w 2007 r. do 2,58% w 2017 r.). Z kolei w Finlandii i w Luksemburgu wydatki zmniejszyły się w ciągu dziesięciu lat, odpowiednio o 0,59 p.proc. i 0,33 p.proc.

Udział sektora przedsiębiorstw w wydatkach na R & D był największy w Słowenii (75%), na Węgrzech (73%), Irlandii i Szwecji (71%), Bułgarii i Austrii ( 70%), Niemczech (69%), Belgii i Wielkiej Brytanii (68%).

Z kolei sektor rządowy miał największy udział w tych wydatkach w Rumunii (32 %), na Litwie (28%), w Luksemburgu i Łotwie  (26%).

W Polsce w 2017 roku na sektor przedsiębiorstw przypadało 64 % wydatków na badania i rozwój, na sektor rządowy 2 %, na naukę i szkolnictwo wyższe 33 %.

Nie trzeba dużo wydawać na badania i rozwój aby gospodarka szybko rosła?

Dane te pochodzą z ostatniego raportu Eurostatu, opublikowanego 10 stycznia 2019. Danych bardziej szczegółowych nie ma.

Nie wiemy więc, jaka w rzeczywistości część wydatków na badania i rozwój jest finansowana przez państwo, za pośrednictwem państwowych ośrodków naukowych oraz należących do państwa firm, a jaką finansują prywatne podmioty.

Sama wielkość wydatków na badania i rozwój nie przesądza o dynamice gospodarki. Dwa najszybciej rosnące w ostatnich latach kraje – Irlandia i Malta – wydają na R & D odpowiednio: 1,05% i 0,55% PKB.