Przewodnik po moralnym kapitalizmie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

151130.przewodnik.01.400x285Czym byłby kapitalizm bez etyki? Jesteśmy świadkami oraz uczestnikami wielkiej zmiany globalnej rzeczywistości gospodarczej, której źródła tkwią w trwającym wciąż, najgłębszym od stu lat kryzysie. Ludzie zajmujący się ekonomią, doświadczają sprzeczności między teorią, a praktyką. Co ogranicza swobodę oceny oraz wybór kierunku tych zmian? Jak nawigować w zmieniającym się świecie potrzeb, interpretacji oraz celów, które wyjaśniać ma ekonomia, jako nauka? Wydaje się, że uniwersalna wartość, wyznaczająca kierunek myślenia, to moralność. Wokół moralności, koncentruje się sprawiedliwość, solidarność, uczciwość oraz większość pojęć o znaczeniu uniwersalnym. Jak interpretować arystotelesowskie podejście rozumienia sprawiedliwości w kontekście solidarności i wolności jednostki, przez pryzmat myśli Jana Pawła II i katolickiej nauki społecznej?

„Przewodnik po moralnym kapitalizmie”, pod redakcją Tomasza Dołęgowskiego nie jest zbiorem gotowych odpowiedzi, ani klasycznym podręcznikiem akademickim. Jak, każdy przewodnik, zawiera propozycje interesujących sposobów analizowania, postrzegania i rozumienia miejsca moralności w zmaganiach z dylematami przed, którymi stoi nowoczesna myśl ekonomiczna i kapitalizm. To argumenty do refleksji i dyskusji, debatowania oraz sporów o ekonomię, których osią pozostaje moralność. Książka, będąca zbiorem esejów wybitnych ekonomistów, to wyjątkowa uczta intelektualna. Otwiera wiele nowych tropów myślowych, które w zadziwiający sposób zmieniają stereotypy rozumienia kapitalizmu. Oświetlają drogę w jego przyszłość. Mimo, że w Przewodniku nie ma rewolucyjnych idei, lektura może być głębokim przeżyciem dla wielu czytelników, a z drugiej strony, ciekawą inspiracją do rozważań nad etyką w znaczeniu, daleko wykraczającym poza ekonomię i codzienność.

JaG