Program osłonowy dla samorządów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rodzina.01.250x167Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2012. Na realizację projektu w bieżącycm roku zarezerwowano kwotę 3 mln zł.

Program osłonowy mogą realizować samorządy szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego samodzielnie lub zlecić realizację podmiotom wywmienionym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Aplikować w programie mogą:

  • Urząd Gminy/Miasta,
  • Starostwo Powiatowe,
  • Urząd Marszałkowski.

Podpisaną dokumentację składają do właściwego wojewody: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa.

W programie określone zostały trzy priorytety:
Priorytet I. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Priorytet II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Priorytet III. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski na wsparcie finansowe składa podmiot uprawniony wyłącznie na formularzu Nr 1 stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia, które znaleźć można na stronie: www.mpips.gov.pl. Wnioski wraz z załącznikami należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 11 maja 2012 r. ( przy nadesłaniu dokumentacji liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Dofinansowanie nie będzie mogło być przyznane na:

  1. realizację inwestycji związanych z budową nowych obiektów;
  2. zakup nieruchomości;
  3. wydatków na zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 3 500 zł)
  4. pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę;
  5. dożywianie;
  6. prowadzenie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  7. szkolenie kadry.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: www.mpips.gov.pl