Program gwarancji de minimis dla małych i średnich firm wydłużony

Program gwarancji de minimis dla małych i średnich firm wydłużony
Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecny program gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego dla małych i średnich firm ma zostać wydłużony do 30 czerwca 2018 roku, informuje "Puls Biznesu".

Program gwarancji de minimis #BKG ma zostać wydłużony do 30 czerwca 2018 r. #kredyty #firmy #deminimis

Jest już gotowy projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Obecny program gwarancji de minimis został przewidziany tylko do końca 2017 roku.

Czym jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP).

Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Dla kogo gwarancje de minimis?

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy:

– są rezydentami,

– posiadają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego),

– na etapie udzielania kredytu nie byli wpisani w systemie Bankowy Rejestr,

– nie byli wpisani w każdym innym systemie, w którym kredytobiorca podlega weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami banku kredytującego i który to wpis zgodnie z tymi przepisami wyklucza go z możliwości uzyskania kredytu w banku kredytującym,

– w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt z gwarancją de minimis nie posiadali: zadłużenia przeterminowanego pow. 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł, ani zobowiązania kredytowego zakwalifikowanego jako należność zagrożona oraz wypowiedzianego zobowiązania kredytowego przez bank kredytujący,

– nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,

– należą do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.).

Źródło: „Puls Biznesu”/BGK