Prezentacja: Profil kompetencyjny menedżera banku spółdzielczego.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Pierwsza dekada XXI w. była okresem wzrostu znaczenia bankowości i rynków finansowych w funkcjonowaniu zarówno gospodarek narodowych, jak również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Zwiększaniu roli sektora bankowego w życiu społeczno-gospodarczym towarzyszą procesy intensywnych zmian w bankowości, przejawiające się m.in. konsolidacją, internacjonalizacją, wzbogacaniem oferty czy wreszcie zwiększaniem stopnia informatyzacji działalności bankowej.

dr Maciej Brzozowski

Wymienione zjawiska istotnie oddziałują na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce i stawiają przed menedżerami banków spółdzielczych wyzwania, do których w pierwszej kolejności należy zaliczyć: konieczność redefiniowania strategii rozwoju banku, modyfikację działań sprzedażowych i marketingowych, optymalizację zarządzania zasobami ludzkimi, weryfikację i rozwój zarządzania ryzykiem, zwiększenie efektywności działań w sferze finansów oraz usprawnienie działalności operacyjnej.

Aby sprostać tym wyzwaniom, kadra menedżerska banków spółdzielczych musi nieustannie doskonalić swoje kompetencje. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy większość menedżerów nie posiada kierunkowego wykształcenia związanego z zarządzaniem instytucją finansową (według danych KNF). Dynamiczny rozwój polskiej bankowości spółdzielczej w ciągu ostatnich lat umożliwił awans zawodowy wielu pracowników ze stanowisk specjalistycznych na kierownicze. Doprowadziło to do sytuacji, w której osoby piastujące stanowiska kierownicze posiadają gruntowne przygotowanie zawodowe z zakresu bankowości, ale jednocześnie wykazują deficyt kompetencji menedżerskich. Aby zmniejszyć ten deficyt, konieczny jest transfer najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania do banków spółdzielczych.

Specyfika funkcjonowania banków spółdzielczych sprawia, że menedżerowie zarządzający tego typu instytucjami powinni spełniać pięć podstawowych ról organizacyjnych: stratega, integratora, agenta zmian, stymulującego zaangażowanie oraz eksperta bankowego.

Rola stratega wymaga od menedżera banku spółdzielczego umiejętności definiowania i osiągania strategicznych celów kierowanego przez niego banku w powią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI