Prezentacja: Infovide-Matrix i „Miesięcznik Finansowy BANK” zbadały dojrzałość zarządzania zmianą IT wśród 19 największych polskich banków: Zarżądzanie zmianą na wysokim poziomie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Infovide-Matrix wraz z "Miesięcznikiem Finansowym BANK" przeprowadziły badania, dotyczące poziomu dojrzałości zarządzania zmianą w obszarze nowoczesnych technologii. Badanie zostało przeprowadzone pod patronatem Związku Banków Polskich oraz Forum Technologii Bankowych. Celem badania było określenie poziomu dojrzałości stosowanych praktyk we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem zmianą, a także poznanie stosowanych narzędzi i charakterystyk budżetowych działów IT.

Michał Paluśkiewicz
Manager w grupie kompetencyjnej
Management Consulting Services w Infovide-Matrix SA

Ankieta została przeprowadzona na grupie 19 największych polskich banków. W każdym wypadku była ona wypełniana bezpośrednio przez osobę odpowiedzialną za IT (członka zarządu odpowiedzialnego za pion IT, dyrektora IT lub oddelegowanego przedstawiciela najwyższego kierownictwa związanego z tym obszarem). Pełna treść raportu będzie dostępna już wkrótce na stronach organizatorów oraz jako dodatek do miesięcznika BANK.

Analiza wyników

Badanie poziomu dojrzałości stosowanych praktyk obejmuje obszary, które odwzorowują cały cykl związany z zarządzaniem zmianą, zdefiniowany między innymi za pomocą metodyki zarządczej Val IT. Cykl ten zakłada, że każde wdrożenie dotyczy czterech podstawowych obszarów: strategii, architektury, realizacji i wartości.

Obszar Strategii (What?) – definiuje sam zakres zmiany, określa kształt konkretnych usług i produktów, których zmiana powinna dostarczyć i które przynoszą określone wartości. Obszar strategii definiuje cztery główne podobszary/procesy, takie jak dopasowanie na styku biznes-IT, planowanie strategiczne, zarządzanie cyklem strategicznym i zarządzanie dostawami.

Wyniki pokazują, że w ponad 15 proc. ankietowanych bankach realizacja powyższych procesów jest uzależniona od zaangażowania i jakości pracy osób dedykowanych tym działaniom – a nie osiągana dzięki jakości wdrożonego procesu (w przypadku zarządzania dostawcami odsetek ten sięga 20 proc., z czego w połowie przypadków proces ten nie był w ogóle realizowany, a cele nie były osiągane). Pozostałe banki zarządzały realizacją procesu co najmniej na poziomie planowania i kontroli celów, z czego 15 proc. wykazało najwyższy poziom dojrzałości zarządzania każdym z wymienionych procesów.

Z badań wynika, że 20 proc. banków nie posiada oficjalnej strategii biznesowej, która służyłaby jako podstawa do tworzenia trybu działania IT. We wszystkich pozostałych funkcjonuje zarówno oficjalna strategia biznesowa, jak i zdefiniowana lub właśnie definiowana strategia IT. Zaskoczeniem może być natomiast powszechność wykorzystania pryncypiów biznesowych, które są lub będę stosowane w 60 proc. bankach. Jeszcze większą popularnością cieszy się wykorzystanie pryncypiów IT (70 proc.).

Obszar architektury (How?) – definiuje sposób implementacji produktów i usług określonych w ramach odpowiedzi na pytanie strategiczne. Obszar ten definiuje trzy główne podobszary działań, do których należą zarządzanie architekturą na poziomie strategicznym, zarzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI