Prezentacja BANKOWY REJESTR: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Od 2009 r. wciąż utrzymuje się wysokie tempo przyrostu bazy danych Systemu BANKOWY REJESTR. Pokazuje to wzrost ryzyka, na jakie narażone są banki niesprawdzające wiarygodności finansowej klientów.

Grzegorz Kondek,
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Banki, chcąc minimalizować ryzyko kredytowe, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji. Jednym z zaleceń Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych jest wykorzystanie w praktyce bankowej zewnętrznych baz danych, takich jak bazy: Związku Banków Polskich (ZBP), Biura Informacji Kredytowej czy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

ZBP od lat prowadzi i rozwija systemy wymiany informacji, wspierając banki w spełnianiu wymogów i aktualnych zaleceń nadzorczych dotyczących wzmacniania procesów akceptacji ryzyka transakcji i klienta. Jednym z najważniejszych jest System BANKOWY REJESTR, funkcjonujący na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

System funkcjonuje on-line i jest dziś podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez banki w pierwszej fazie oceny ryzyka klienta. W istotny sposób ogranicza liczbę osób oraz czas potrzebny na wykonanie wstępnej oceny klienta w aspekcie spełniania podstawowych kryteriów stosowanych w banku.

System zawiera informacje o osobach i przedsiębiorstwach, które nie wywiązują się ze swoich finansowych powinności wobec banków. Umieszczenia wpisu w systemie może nastąpić, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł (w przypadku osób prywatnych) i 500 zł (w przypadku przedsiębiorców), a zaległość powstała co najmniej 60 dni wcześniej. System jest w pełni zgodny z bankowymi regulacjami nadzorczymi.

Za pośrednictwem BANKOWEGO REJESTRU banki wymieniają się informacjami o klientach, których zobowiązania zostały zakwalifikowane – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków – do należności „wątpliwych” bądź „straconych”. Dane w Systemie BANKOWY REJESTR są aktualizowane co najmniej raz dziennie.

Celem przetwarzania danych jest usprawnienie przepływu danych o charakterze tajemnicy bankowej między bankami. Informacje służyć mają wypełnianiu przez banki ustawowych obowiązków związanych z koniecznością dokładania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych, czyli ochrony depozytów (art. 50 ust. 2 Prawa bankowego), a także z koniecznością należytego badania zdolności kredytowej, której istnienie bank obowiązany jest stwierdzić zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI