Prawo: Trochę kija, trochę marchewki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) zaproponowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma bardzo szeroki zakres. Chodzi o poprawę efektywności procedur prowadzonych przed prezesem urzędu.

Piotr Gałązka

Głównym celem, określonym w projekcie założeń nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest wdrożenie rozwiązań wzmacniających polski system ochrony konkurencji i konsumentów, wpływających na większą skuteczność obecnie obowiązujących regulacji (szczególnie w zakresie zwalczania karteli, będących najpoważniejszymi naruszeniami konkurencji). Zakłada też uproszczenie i skrócenie procedur, zwłaszcza w zakresie kontroli koncentracji, jak również eliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikłych w toku stosowania aktualnie funkcjonujących przepisów.

O czym mowa?

Projekt założeń obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • modernizacja przepisów dotyczących kontroli koncentracji, w szczególności skrócenie czasu trwania postępowań w przypadku tzw. prostych koncentracji, wprowadzenie dwuetapowej procedury rozpatrywania wniosków w przypadku koncentracji skomplikowanych;
 • modyfikacja przepisów dotycząca kontroli i przeszukań, służąca poprawie efektywności kontroli i przeszukań prowadzonych przez prezesa UOKiK oraz usunięciu istotnych wątpliwości interpretacyjnych;
 • wprowadzenie tzw. środków zaradczych, służących m.in. skutecznemu zakończeniu stosowania przez przedsiębiorcę praktyki ograniczającej konkurencję oraz usunięciu jej negatywnych skutków;
 • wprowadzenie procedury dobrowolnego poddania się karze, co umożliwi przyśpieszenie postępowań i zmniejszenie liczby odwołań od decyzji wydawanych przez prezesa UOKiK w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję;
 • zmiany w zakresie systemu łagodzenia kar (leniency), w szczególności doprecyzowanie niektórych warunków, które musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o leniency, znowelizowanie przepisów dotyczących obniżania wysokości kary, przeniesienie do ustawy części regulacji obecnie ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do prezesa UOKiK o odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenie, wprowadzenie instytucji leniency plus mającej na celu zwiększenie wykrywalności niedozwolonych porozumień ograniczających konkurencję;
 • znowelizowanie przepisów dotyczących nakładania kar, m.in. doprecyzowanie ustawowych przesłanek dotyczących ustalania ich wysokości, co ma przyczynić się do większej transparentności uregulowań prawnych w ww. zakresie;
 • przyznanie prezesowi UOKiK kompetencji do nakładania kar pieniężnych na osoby fizyczne za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • zmiany w innych przepisach mające na celu wyeliminować niespójności redakcyjne i wątpliwości interpretacyjne.

Pora na przegląd najistotniejszych i najciekawszych propozycji projektów zmian.

Przepisy dotyczące kontroli koncentracji

Projekt założeń przewiduje zasadę, iż postępowanie będzie toczyło się jeden miesiąc, w przypadku spraw skomplikowanych dwa miesiące – dzięki temu 80 proc. postępowań będzie kończonych w szybszym terminie. W sprawach najbar- dziej skomplikowanych możliwe będzie przedłużenie postępowania o 4 miesiące.

Planowane jest także wprowadzenie instytucji przedstawienia przedsiębiorcy zastrzeżeń do planowanej koncentracji – możliwe będzie poznanie zarzutów prezesa UOKiK i ustosunkowanie się do nich jeszcze przed wydaniem decyzji.

Nowelizacja zakłada także wyłączenie spod kontroli UOKiK koncentracji polegających na połączeniu przedsiębiorców osiągających niewielki obrót na terytorium RP lub tworzeniu przez nich wspólnych przedsiębiorców.

Kontrole i przeszukania

W dalszej kolejności projekt zakłada rozszerzenie i wzmocnienie uprawnień przysługujących przedsiębiorcom. Przede wszystkim proponuje się uregulowanie w ustawie tzw. Legal Professional Privilege (LPP) – zapewnienia ochrony komunikacji i korespondencji między prawnikiem a przedsiębiorcą w celu realizacji prawa do obrony interesów przedsiębiorcy, a treść tej korespondencji jest związana z przedmiotem postępowania przed UOKiK. LPP nie będzie dotyczył dokumentów zawierających tajemnice prawnie chronione, do których dostęp posiada prezes UOKiK – chodzi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI