Potrzeba stworzenia nowego systemu dochodów JST

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.03.250xZwiązek Powiatów Polskich w stanowisku z dnia 13 kwietnia 2012 roku zwraca szczególną uwagę na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego. ZPP uważa, że zmiany w finansach publicznych koncentrują się na zagadnieniach drugorzędnych, zamiast na tym, co mogłoby wspomóc i tak już mocno obciążone samorządy.

Chodzi o to, że Ministerstwo Finansów od co namjmniej roku prowadzi prace nad mechanizmami ograniczającymi deficyt jdnostek samorządu terytorialnego, co przejawia się w oczekiwaniach cięcia kosztów, nie zaś generowania rozwiązań większych wpływów do budżetów jst.

„Jak nieodmiennie przypominamy – przy okazji reformy samorządowej w roku 1998 dochody powiatów zostały ustalone na poziomie niższym niż rzeczywiste potrzeby. Co więcej – w ciągu minionych kilkunastu lat stan ten uległ dalszemu pogorszeniu ze względu na permanentne przekazywanie nowych zadań bez adekwatnych środków finansowych. W efekcie sytuacja finansowa jednostek szczebla powiatowego jest obecnie dalece niezadowalająca.” – czytamy w stanowisku ZPP.

ZPP przypomina także, iż Europejska Karta Samorządu Lokalnego w art. 9 ust. 3 wskazuje, że przynajmniej część zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna pochodzić z podatków lokalnych i opłat. Ich wysokość samorządy ustalają samodzielnie. Jednak powiatom nie zostało przyznane żadne władztwo podatkowe.

Powodem uszczuplenia budżetów samorządów są także ulgi podatkowe, dlatego ZPP popiera inicjatywę ZMP zwiększenia udziału w podatku PIT do 50,02 proc. dla gmin, do 13,03 proc. dla powiatów oraz do 2,03 proc. dla województw.

ZPP domaga się natychmiastowgo podjęcia prac nad stworzeiem nowego systemu dochodów jts, który powinien przewidywać:

  • „zachowanie konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów jednostek samorządu terytorialnego do przydzielonych im zadań;
  • zwiększenie efektywności poszczególnych źródeł dochodowych, w szczególności poprzez wprowadzenie powszechności obciążenia poszczególnymi daninami publicznymi;
  • przyznanie powiatom władztwa podatkowego;
  • istnienie mechanizmów równoważenia dochodów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dających wszystkim obywatelom gwarancje świadczenia samorządowych usług publicznych na poziomie nie niższym niż minimalne standardy, a jednocześnie nie stanowiący nadmiernego obciążenia dla wspólnot w lepszej sytuacji finansowej.”

Źródło: www.zpp.pl