Pomocnicze uchwały w sprawie ustawy śmieciowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

propozycja.250xNowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku w gminach wymaga podjęcia ze strony jednostek samorządu terytorialnego odpowiednich uchwał. Ministerstwo Środowiska postanowiło pomóc samorządom i wystosowało tabelaryczny wykaz 7 uchwał obowiązkowych i 5 fakultatywnych, które w związku z nowelizacją powinny zostać podjęte.

Uchwałami obowiązkowymi dla gmin są:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystoś́ci i porządku na terenie gminy.
 2. Uchwała w spr. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
 3. Uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Uchwała dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji – zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej – rada gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2).
 5. Uchwała w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
 6. Uchwała w spr. górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (górne stawki opłat rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych) – rada gminy może stosowac zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 7. Uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwały fakultatywne przedstawiają się następująco:

 1. Uchwała w spr. przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich, albo wskazanych obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 (uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości).
 2. Uchwała w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 3. Uchwała w spr. podziału gminy na sektory.
 4. Uchwała w spr. rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi.
 5. Uchwała w spr. innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (inny sposób udokumentowania obowiązków rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych)

Pobierz szczegółowy wykaz uchwał wraz z organiczeniami terminowymi

Źródło: www.samorzad.lex.pl